Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2015.gada 17.septembrīNr. 384

protokols Nr. 16, 32. punkts

Par dāvinājuma līguma noslēgšanu
ar vārds uzvārds

Jūrmalas pilsētas domē (turpmāk tekstā – dome) 2015.gada 1.septembrī ir saņemts vārds uzvārds, personas kods, iesniegums (reģistrēts domē ar lietas Nr.1.1-39/3724-J) ar vēlmi dāvināt Jūrmalas pilsētas pašvaldībai nekustamo īpašumu - Ģirta iela 3418, Jūrmalā, kadastra numurs 1300 017 3418 (turpmāk – nekustamais īpašums).

Nekustamais īpašums sastāv no zemesgabala ar kopējo platību 1035 m2, uz kuru īpašuma tiesības nostiprinātas vārds uzvārds, personas kods, Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000035257, 2005.gada 1.februārī.

Nekustamā īpašuma lietošanas mērķis 1101 - zemes dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma josla un ceļu zemes nodalījuma josla.

Nekustamā īpašuma atļautā izmantošana saskaņā ar 2012.gada 11.oktobrī apstiprinātajiem saistošajiem noteikumiem Nr.42 „Par Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojuma grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu” ir satiksmes infrastruktūras teritorija (iela, ceļš, laukums). Ģirta iela 3418, Jūrmalā, šobrīd ir privāta E kategorijas iela ar grunts segumu, bez gājēju celiņiem un apgaismojuma.

Nekustamais īpašums tika izveidots ar domes 2001.gada 15.augusta lēmumu Nr.415 „Par zemesgabala sadalīšanu Jūrmalā, Dāvja ielā 88”, atdalot to no zemesgabala Dāvja iela 88, Jūrmalā, lai nodrošinātu piekļuvi attiecīgajā rajonā esošajai apbūvei. Tajā ir izvietoti inženierkomunikāciju tīkli.

Detālplānojums zemesgabalam Dāvja ielā 88, Jūrmalā, tika apstiprināts ar Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2001.gada 1.augusta saistošajiem noteikumiem Nr.13 „Par detālā plānojuma apstiprināšanu Jūrmalā, Dāvja ielā 88”. Tehniskie noteikumi detālplānojuma izstrādei paredz izstrādāt piebrauktuvi kā vienvirziena kustības satiksmes joslu ar ne mazāk kā 3,5 metru platu brauktuvi un 1,5 m platu gājēju celiņu. Izbūvējot nekustamo īpašumu, netika ievērotas visas tehnisko noteikumu prasības detālplānojuma izstrādei, proti, netika izbūvēti gājēju celiņi.

Ar domes 2005.gada 27.oktobra lēmumu Nr.481 „Par Jūrmalas pilsētas ielu saraksta apstiprināšanu”, Ģirta iela, Jūrmalā, tika iekļauta Jūrmalas pilsētas ielu sarakstā.

Nekustamā īpašuma kadastrālā vērtība 2015.gada 1.janvārī ir 728,00 EUR (septiņi simti divdesmit astoņi euro). Nekustamais īpašums nav ieķīlāts, nav apgrūtināts ar parādiem un saistībām.

Likuma „Par pašvaldībām” 77.panta otrajā daļā noteikts, ka pašvaldības īpašums ir izmantojams attiecīgās administratīvās teritorijas iedzīvotāju vajadzību apmierināšanai, tostarp nododot publiskā lietošanā ceļus un ielas. Līdz ar to, ievērojot vārds uzvārds vēlmi uzdāvināt nekustamo īpašumu, būtu pamatoti to iegūt pašvaldības īpašumā, lai to izmantotu publiskiem mērķiem.

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, 21.panta pirmās daļas 17.punktu, 77.panta otro daļu, Civillikuma 1912.pantu, vārds uzvārds 2015.gada 1.septembra iesniegumu, un, ņemot vērā Jūrmalas pilsētas domes Attīstības un vides jautājumu komitejas 2015.gada 9.septembra sēdes atzinumu (protokols Nr.1.2-21/15), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Pieņemt no vārds uzvārds, personas kods, dāvinājumā (bez atlīdzības) nekustamo īpašumu Ģirta iela 3418, Jūrmalā, kadastra numurs 1300 017 3418, kas sastāv no zemesgabala ar kopējo platību 1035 m2.

2. Uzdot domes Īpašumu pārvaldes Pašvaldības īpašumu nodaļai viena mēneša laikā organizēt lēmuma 1.punktā minētā nekustamā īpašuma dāvinājuma līguma noslēgšanu saskaņā ar lēmuma pielikumā esošo līguma projektu.

3. Pēc lēmuma 2.punktā minētā dāvinājuma līguma noslēgšanas uzdot:

3.1. viena mēneša laikā Centralizētajai grāmatvedībai pieņemt nekustamo īpašumu domes bilancē;

3.2. divu mēnešu laikā Īpašuma pārvaldei nodrošināt lēmuma 1.punktā minētā īpašuma ierakstīšanu zemesgrāmatā uz Jūrmalas pilsētas pašvaldības vārda.

4. Pēc lēmuma 2.punktā minētā dāvinājuma līguma noslēgšanas Pilsētsaimniecības un labiekārtošanas nodaļai nodrošināt nekustamā īpašuma apsaimniekošanu un labiekārtošanu.

Priekšsēdētājs

G.TruksnisPielikums Jūrmalas pilsētas domes

2015.gada 17.septembra lēmumam Nr.384

(protokols Nr.16, 32.punkts)

DĀVINĀJUMA LĪGUMS Nr. _______________

Jūrmalā, 2015.gada __._______

Vārds uzvārds, personas kods, deklarētā dzīvesvieta adresē, (turpmāk – DĀVINĀTĀJS), no vienas puses, un

Jūrmalas pilsētas pašvaldība , reģistrācijas Nr.90000056357, kuru pārstāv Jūrmalas pilsētas domes priekšsēdētājs Gatis Truksnis, kurš rīkojas saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 4.februāra saistošajiem noteikumiem Nr.6 “Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” un likumu “Par pašvaldībām” (turpmāk – APDĀVINĀTAIS), no otras puses, turpmāk kopā saukti PUSES, izsakot savu gribu brīvi, bez maldības, viltus un spaidiem, ievērojot Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada ________lēmumu Nr.__, noslēdz šo dāvinājuma līgumu (turpmāk – LĪGUMS), kas ir saistošs PUŠU tiesību un saistību pārņēmējiem.

1. VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI

1.1. Īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu Ģirta iela 3418, Jūrmalā, (kadastra numurs 1300 017 3418), kas sastāv no zemesgabala ar kadastra apzīmējumu 1300 017 3418 un kopējo platību 1035 m2 (turpmāk – NEKUSTAMAIS ĪPAŠUMS), nostiprinātas DĀVINĀTĀJAM Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000035257.

1.2. DĀVINĀTĀJS apliecina, ka LĪGUMA noslēgšanas brīdī NEKUSTAMAIS ĪPAŠUMS nav nevienam citam atsavināts, nav ieķīlāts, nav apgrūtināts ar parādiem un saistībām, kā arī par to nav strīda.

1.3. Pusēm ir zināms NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA faktiskais stāvoklis, pret ko tām pretenziju nav.

2. LĪGUMA PRIEKŠMETS

DĀVINĀTĀJS labvēlībā pret APDĀVINĀTO, dāvina, tas ir, nodod Jūrmalas pilsētas pašvaldības īpašumā bez atlīdzības, bet APDĀVINĀTAIS ar pateicību pieņem Jūrmalas pilsētas pašvaldības īpašumā NEKUSTAMO ĪPAŠUMU – Ģirta iela 3418, Jūrmalā, (kadastra numurs 1300 017 3418), kas sastāv no zemesgabala ar kadastra apzīmējumu 1300 017 3418 un kopējo platību 1035 m2, uz kura atrodas brauktuve ar grants segumu.

3. ĪPAŠUMA TIESĪBAS

3.1. NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA valdījuma un īpašuma tiesības pāriet APDĀVINĀTĀJAM pēc LĪGUMA noslēgšanas un īpašuma tiesību nostiprināšanas zemesgrāmatā.

3.2. Vienlaicīgi ar LĪGUMA parakstīšanu DĀVINĀTĀJS notariālā kārtībā apliecina lūgumu Zemesgrāmatu nodaļai, ar kuru APDĀVINĀTAIS var nostiprināt īpašuma tiesības uz LĪGUMA pamata iegūto NEKUSTAMO ĪPAŠUMU un vienojas, ka visas darbības, kas saistītas ar šī uzdevuma izpildi, veiks APDĀVINĀTAIS bez īpašām DAVINĀTĀJA pilnvarām.

3.3. Izdevumus par LĪGUMA noslēgšanu un nostiprināšanu zemesgrāmatā sedz APDĀVINĀTAIS.

4. NOBEIGUMA NOTEIKUMI

4.1. Jebkurš strīds, nesaskaņa vai prasība, kas izriet no LĪGUMA, kas skar to vai tā pārkāpšanu vai spēkā neesamību, tiek izšķirts Latvijas Republikas tiesās saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

4.2. PUSES nav atbildīgas par līgumsaistību neizpildi un neizpildes dēļ radītajiem zaudējumiem, ja tas noticis nepārvaramas varas apstākļu dēļ (piemēram, dabas stihija, ugunsgrēks, militāras akcijas). Minēto apstākļu esību apliecina kompetenta institūcija. Par līgumsaistību izpildes neiespējamību nepārvaramas varas apstākļu dēļ viena PUSE rakstiski informē otru 7 (septiņu) dienu laikā pēc šo apstākļu iestāšanās un, ja nepieciešams, vienojas par turpmāku LĪGUMA izpildes kārtību vai izbeigšanu.

4.3. PUSES apliecina, ka tām ir saprotams LĪGUMA saturs un nozīme, PUSES LĪGUMU atzīst par pareizu un abpusēji izdevīgu un apņemas neizvirzīt pretenzijas viena pret otru.

4.4. LĪGUMS noslēgts un stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi.

4.5. Visas izmaiņas un papildinājumi LĪGUMĀ var tikt izdarīti tikai rakstveidā, PUSĒM savstarpēji vienojoties, un tie būs LĪGUMA neatņemama sastāvdaļa.

4.6. LĪGUMS ir sagatavots uz 2 (divām) lapām, 3 (trīs) eksemplāros ar vienādu juridisko spēku. Viens eksemplārs tiek nodots DĀVINĀTĀJAM , otrs – APDĀVINĀTAJAM, bet trešais eksemplārs tiek iesniegts Zemesgrāmatu nodaļā.

5. PUŠU REKVIZĪTI UN PARAKSTI


APDĀVINĀTAIS

Jūrmalas pilsētas dome,

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV-2015

Nod. maks. reģ. Nr.90000056357

__________________________

G.Truksnis

DĀVINĀTĀJS

Vārds uzvārds,

personas kods,

adrese,

tālr.

____________________

V.Uzvārds


Lejupielāde: DOC un PDF