Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā

Zaudējis spēku ar domes 2016.gada 25.februāra 77.lēmumu

2015.gada 17.septembrīNr. 383

protokols Nr. 16, 31. punkts

Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 9.oktobra
lēmumā Nr.478 „Par Mantas novērtēšanas un izsoļu komisijas sastāvu”

Ar Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 9.oktobra lēmumu Nr.478 „Par Mantas novērtēšanas un izsoļu komisijas sastāvu” apstiprināts Jūrmalas pilsētas pašvaldības Mantas novērtēšanas un izsoļu komisijas sastāvs 5 (piecu) komisijas locekļu sastāvā.

Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 8.panta septīto daļu un 9.panta otro daļu un ņemot vērā to, ka Jūrmalas pilsētas pašvaldības Mantas novērtēšanas un izsoļu komisijas sastāvā nepieciešams Jūrmalas pilsētas domes Attīstības pārvaldes pārstāvis, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

Grozīt Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 9.oktobra lēmumu Nr.478 „Par Mantas novērtēšanas un izsoļu komisijas sastāvu”:

1. Izteikt lēmuma 1.punktu šādā redakcijā:

„1. Izveidot Jūrmalas pilsētas pašvaldības Mantas novērtēšanas un izsoļu komisiju 6 (sešu) cilvēku sastāvā.”

2. Lēmuma 2.punktu papildināt ar jaunu sesto komisijas locekli:

„E.Stobovs - Attīstības pārvaldes vadītājs”

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF