Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2015.gada 17.septembrīNr. 378

protokols Nr. 16, 25. punkts

Par adreses likvidēšanu ēkām Kantora ielā 2,
korpuss 2, Jūrmalā

Izskatot Valsts zemes dienesta Rīgas reģionālās nodaļas 2015.gada 3.jūnija iesniegumu Nr.2-04.1-R/209 „Par adrešu datu kārtošanu”, ar lūgumu Jūrmalas pilsētas domei identificēt adresācijas objektu Kantora ielā 2, korpuss 2, Jūrmalā, zemes vienības kadastra apzīmējums 1300 001 1119 un pieņemt lēmumu par adrešu likvidēšanu, ja adresācijas objekts nepastāv, Jūrmalas pilsētas dome konstatē:

Jūrmalas pilsētas dome 2009.gada 30.jūlijā pieņēma lēmumu Nr.584 „Par adreses noteikšanu ēkām Jūrmalā, Kantora ielā 2”, piešķirot adresi vasarnīcai, ar kadastra apzīmējumu 1300 001 1119 003, un šķūnim, ar kadastra apzīmējumu 1300 001 1119 006, Kantora iela 2, korpuss 2, Jūrmala.

Saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes būvvaldē 2012.gada 5.janvārī izdoto izziņu Nr.32 „Par būves neesamību dabā”, ar Jūrmalas pilsētas domes būvvaldes komisijas (turpmāk – būvvaldes komisija) 2010.gada 3.septembra lēmumu Nr.905 apstiprināto „Vasaras būvniecības turpināšanas” tehnisko projektu (turpmāk projekts Nr.905) un ar būvvaldes komisijas 2012.gada 27.aprīļa lēmumu Nr.629 apstiprināto „Projekta Nr.905” izmaiņām ir konstatēts, ka uz zemes vienības Kantora ielā 2, Jūrmalā vairs neatrodas vasarnīca ar kadastra apzīmējumu 1300 001 1119 003 un šķūnis ar kadastra apzīmējumu 1300 001 1119 006.

Ministru kabineta 2009.gada 3.novembra noteikumu Nr.1269 „Adresācijas sistēmas noteikumi” 30.punkts nosaka: „Adresācijas objektam beidzot pastāvēt, pašvaldības dome vai tās pilnvarota institūcija pieņem lēmumu par adreses statusa maiņu adrešu reģistrā”.

Pamatojoties uz Ministru kabineta 2009.gada 3.novembra noteikumu Nr.1269 „Adresācijas sistēmas noteikumi” 30.punktu un Attīstības un vides jautājumu komitejas 2015.gada 9.septembra sēdes atzinumu (protokols Nr.1.2-21/15), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Likvidēt adresi ēkām ar kadastra apzīmējumiem 1300 001 1119 003 un 1300 001 1119 006 Kantora ielā 2, korpuss 2, Jūrmalā.

2. Saskaņā ar Ministru kabineta 2009.gada 3.novembra noteikumu Nr.1269 „Adresācijas sistēmas noteikumi” 43.punktu Jūrmalas pilsētas domes Administratīvi juridiskās pārvaldes Administratīvai nodaļai nodrošināt šī lēmuma nosūtīšanu Valsts zemes dienestam.

Šo lēmumu saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 70.panta pirmo daļu, 76.panta pirmo un otro daļu, 79.panta pirmo daļu, 188.panta otro daļu un 189.panta pirmo daļu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas pieteikumu iesniedzot Administratīvās rajona tiesas attiecīgajā tiesu namā pēc pieteicēja adreses [fiziskā persona — pēc deklarētās dzīvesvietas adreses, papildu adreses (Dzīvesvietas deklarēšanas likuma izpratnē) vai nekustamā īpašuma atrašanās vietas, juridiskā persona — pēc juridiskās adreses].

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF