Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2015.gada 17.septembrīNr. 377

protokols Nr. 16, 24. punkts

Par atļauju būvju nojaukšanai
Pļaviņu ielā 6, Jūrmalā

Pamatojoties uz vārds uzvārds (personas kods) 2015.gada 3.augusta iesniegumu, kas Jūrmalas pilsētas domē (turpmāk – Dome) reģistrēts ar Nr.14-3/3871, ar lūgumu atļaut nojaukt tam piederošo dzīvojamo ēku Nr.001 ar būves kadastra apzīmējumu 1300 021 3014 001, pagraba ēku Nr.002 ar būves kadastra apzīmējumu 1300 021 3014 002 un šķūni Nr.003 ar būves kadastra apzīmējumu 1300 021 3014 003 Pļaviņu ielā 6, Jūrmalā (turpmāk – būves), Domes Ēku un būvju tehniskā stāvokļa novērtēšanas komisijas (turpmāk – komisija) 2015.gada 4.augusta sēdes dienas kārtībā iekļauts jautājums par atļaujas izsniegšanu šo būvju nojaukšanai.

Komisija, izskatot iesniegumu un tam pievienotos dokumentus (tehniskās inventarizācijas lietu, zemesgrāmatas nodalījuma Nr.100000177161 norakstu, būvju fotofiksācijas, apbūves plānu, zemes robežu plānu, izdruku par deklarētajām personām dzīvesvietā un arhitektoniski māksliniecisko inventarizāciju), konstatēja, ka būves ir neapmierinošā tehniskā stāvoklī. Komisija, izvērtējot būvju tehnisko stāvokli, nojaukšanas ietekmi uz pilsētvides ainavu, ekoloģiju, kultūrvēsturisko vidi un ņemot vērā nekustamā īpašuma īpašnieka izteikto vēlēšanos, vienbalsīgi pieņēma atzinumu – atbalstīt būvju nojaukšanu.

Pamatojoties uz Būvniecības likuma 7.panta pirmās daļas 2.punktu, Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2012.gada 11.oktobra saistošo noteikumu Nr.42 „Par Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojuma grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu” apstiprinātā Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojuma „Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” 468.punktu, kas paredz ilgstoši neuzturētu un neapmierinošā tehniskā stāvoklī esoša nekustamā īpašuma būvju sakārtošanu vai nojaukšanu, Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas (turpmāk - Inspekcija) 2015.gada 13.augusta atzinumu Nr.06-01/2037, kurā Inspekcija piekrīt ēku nojaukšanai un komisijas 2015.gada 4.augusta atzinumu (protokolu Nr.14-20/07), Dome nolemj:

1. Atļaut īpašniekam vārds uzvārds nojaukt dzīvojamo ēku Nr.001 ar būves kadastra apzīmējumu 1300 021 3014 001, pagraba ēku Nr.002 ar būves kadastra apzīmējumu 1300 021 3014 002 un šķūni Nr.003 ar būves kadastra apzīmējumu 1300 021 3014 003 Pļaviņu ielā 6, Jūrmalā.

2. Pēc lēmuma dzīvojamās ēkas Nr.001 ar būves kadastra apzīmējumu 1300 021 3014 001, pagraba ēkas Nr.002 ar būves kadastra apzīmējumu 1300 021 3014 002 un šķūņa Nr.003 ar būves kadastra apzīmējumu 1300 021 3014 003 Pļaviņu ielā 6, Jūrmalā stāšanās spēkā uzdot veikt vārds uzvārds būvju nojaukšanu atbilstoši Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumos Nr.500 "Vispārīgie būvnoteikumi” un Ministru kabineta 2014.gada 2.septembra noteikumos Nr.529 ,,Ēku būvnoteikumi” noteiktajā kārtībā saskaņā ar Jūrmalas pilsētas būvvaldes komisijā akceptētu ēkas nojaukšanas būvprojektu.

Šo lēmumu saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 70.panta pirmo daļu, 76.panta pirmo un otro daļu, 79.panta pirmo daļu, 188.panta otro daļu un 189.panta pirmo daļu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas pieteikumu iesniedzot Administratīvās rajona tiesas attiecīgajā tiesu namā pēc pieteicēja adreses [fiziskā persona — pēc deklarētās dzīvesvietas adreses, papildu adreses (Dzīvesvietas deklarēšanas likuma izpratnē) vai nekustamā īpašuma atrašanās vietas, juridiskā persona — pēc juridiskās adreses].

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF