Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2015.gada 17.septembrīNr. 373

protokols Nr. 16, 20. punkts

Par dzīvojamās telpas piešķiršanu, īres līguma
noslēgšanu un personas izslēgšanu no palīdzības
reģistra dzīvojamo telpu (dzīvokļu) izīrēšanā

Pamatojoties uz likuma „Par dzīvojamo telpu īri” 5.panta pirmo un otro daļu, likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 5. un 19.pantu, saskaņā ar Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2015.gada 19.februāra saistošo noteikumu Nr.6 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības palīdzību personām dzīvokļa jautājumu risināšanā, reģistrācijas un palīdzības sniegšanas kārtību” 3. un 34.punktu, ņemot vērā Jūrmalas pilsētas pašvaldības Dzīvokļu komisijas 2015.gada 2.septembra sēdes atzinumu (protokols Nr.8.1-1/9) un Jūrmalas pilsētas domes Sociālo un veselības jautājumu komitejas 2015.gada 9.septembra sēdes atzinumu (protokols Nr.1.2-25/12), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Piešķirt dzīvojamo telpu, noslēgt dzīvojamās telpas īres līgumu un izslēgt personu no palīdzības reģistra dzīvojamo telpu (dzīvokļu) izīrēšanā saskaņā ar lēmuma pielikumu.

2. Jūrmalas pilsētas domes Īpašumu pārvaldes Dzīvokļu nodaļai divu nedēļu laikā sagatavot lēmuma pielikumā minēto īres līgumu.

3. Ja viena mēneša laikā no lēmuma pieņemšanas dienas īres līgums netiek noslēgts īrnieka vainas dēļ, šis lēmums zaudē spēku.

Priekšsēdētājs

G.TruksnisPielikums Jūrmalas pilsētas domes

2015.gada 17.septembra lēmumam Nr.373

(protokols Nr.16, 20.punkts)

Par dzīvojamās telpas piešķiršanu, īres līguma noslēgšanu un

personas izslēgšanu no palīdzības reģistra dzīvojamo telpu (dzīvokļu) izīrēšanā

Nr.p.k.

Personas vārds uzvārds, personas kods, ģimenes sastāvs

Pamatojums reģistrēšanai dzīvokļu rindā

Dzīvesvietas adrese, deklarēšanās gads

Piešķiramās dzīvojamās telpas adrese, istabu skaits, dzīvojamā (kopējā) platība, personu skaits

Palīdzības saņemšanas reģistrācijas grupas ietvaros dzīvojamā telpa tiek piedāvāta īrei personu reģistrācijas secībā. Rindas kārtība mainās, ja iepriekš reģistrētai personai ir zuduši apstākļi, kuri bijuši par pamatu palīdzības saņemšanai, persona ir atteikusies no attiecīgās dzīvojamās telpas īres vai nav sniegusi atbildi uz saņemto piedāvājumu.

1.

Vārds uzvārds, personas kods

Reģistrēts 2005.gadā kopā ar māti vārds uzvārds saskaņā ar Jūrmalas pilsētas pašvaldības 23.02.2005. saistošo noteikumu Nr.6 3.4.8.apakšpunktu.

2015.gadā pēc vārds uzvārds nāves dzīvokļu rinda pārreģistrēta uz vārds uzvārds.

Līdz 21.08.2000. adresē, Jūrmalā.

No 05.10.2006. līdz 08.10.2007. adresē, Jūrmalā.

No 23.03.2015. adresē, Jūrmalā.

Adrese, Jūrmala,

1 istaba ar koplietošanas palīgtelpām, mājas 3.stāvā, 18,30 (22,08) m2, 1 persona

Lēmums

1.Piešķirt vārds uzvārds dzīvojamo telpu adresē, Jūrmalā.

2.Noslēgt ar vārds uzvārds īres līgumu uz 3 gadiem.

3.Izslēgt vārds uzvārds no palīdzības reģistra dzīvojamo telpu (dzīvokļu) izīrēšanā.


Lejupielāde: DOC un PDF