Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2015.gada 17.septembrīNr. 372

protokols Nr. 16, 19. punkts

Par sociālās dzīvojamās telpas īres līguma noslēgšanu

Pamatojoties uz likuma „Par dzīvojamo telpu īri” 5.panta pirmo un otro daļu, Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2015.gada 19.februāra saistošo noteikumu Nr.6 “Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības palīdzību personām dzīvokļa jautājumu risināšanā, reģistrācijas un palīdzības sniegšanas kārtību” 12.2.apakšpunktu, ņemot vērā Jūrmalas pilsētas pašvaldības Dzīvokļu komisijas 2015.gada 3.augusta sēdes atzinumu (protokols Nr.8.1-1/8) un Jūrmalas pilsētas domes Sociālo un veselības jautājumu komitejas 2015.gada 12.augusta sēdes atzinumu (protokols Nr.1.2-25/11), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Izbeigt starp Jūrmalas pilsētas domi un vārds uzvārds 2014.gada 27.novembrī noslēgto Sociālās dzīvojamās telpas īres līgumu Nr.1.2-16.2.2/1516 par sociālās dzīvojamās telpas adresē, Jūrmalā, īri.

2. Noslēgt ar vārds uzvārds līgumu par sociālās dzīvojamās telpas adresē, Jūrmalā, īri saskaņā ar pielikumu.

3. Jūrmalas pilsētas domes Īpašumu pārvaldes Dzīvokļu nodaļai divu nedēļu laikā sagatavot vienošanos par lēmuma 1.punktā minētā līguma izbeigšanu un lēmuma 2.punktā minēto īres līgumu.

4. Ja viena mēneša laikā no lēmuma pieņemšanas dienas īres līgums netiek noslēgts īrnieka vainas dēļ, šis lēmums zaudē spēku.

Priekšsēdētājs

G.TruksnisPielikums Jūrmalas pilsētas domes

2015.gada 17.septembra lēmumam Nr.372

(protokols Nr.16, 19.punkts)

Par sociālās dzīvojamās telpas īres līguma noslēgšanu

Nr.p.k.

Personas vārds, uzvārds,
personas kods,
ģimenes sastāvs

Esošās sociālās dzīvojamās telpas adrese,
istabu skaits,
dzīvojamā (kopējā) platība

Izīrējamās sociālās dzīvojamās telpas adrese, istabu skaits,
dzīvojamā (kopējā) platība

Lēmums

1.

Vārds uzvārds,

personas kods,

1 persona

Adrese, Jūrmala,

1-istabas dzīvoklis

11,50 (14,00) m2,

dzīvojamās mājas 5.stāvā

Adrese,

Jūrmala,

1-istabas dzīvoklis

14,30 (16,30) m2,

dzīvojamās mājas 2.stāvā

1.Izbeigt 27.11.2014. noslēgto Sociālās dzīvojamās telpas īres līgumu Nr.1.2-16.2.2/1516 par sociālās dzīvojamās telpas adresē, Jūrmalā, īri.

2.Noslēgt līgumu par sociālās dzīvojamās telpas adresē, Jūrmalā, īri uz laiku līdz 30.09.2015.

3.Noteikt, ka par periodu līdz 30.09.2015. īrnieks apmaksā 25% no sociālā dzīvokļa īres maksas, apkures, kanalizācijas, aukstā un karstā ūdens pakalpojumu maksas.

4. Izslēgt vārds uzvārds no palīdzības dzīvojamās telpas jautājumu risināšanā 4.reģistra.


Lejupielāde: DOC un PDF