Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā

Zaudējis spēku ar domes 2017.gada 14.decembra 576.lēmumu

2015.gada 17.septembrīNr. 368

protokols Nr. 16, 15. punkts

Par maksas pakalpojumiem Jūrmalas Sporta skolā

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14.punkta a) un g) apakšpunktu, Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada 9.jūlija nolikuma Nr.31 „Jūrmalas Sporta skolas nolikums” 68., 70. un 78.2.apakšpunktu, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Apstiprināt Jūrmalas Sporta skolas sniegto maksas pakalpojumu izcenojumus saskaņā ar šī lēmuma pielikumu.

2. Ieņēmumus no maksas pakalpojumiem ieskaitīt Jūrmalas Sporta skolas maksas pakalpojumu kontā un izlietot saskaņā ar apstiprināto budžeta tāmi.

3. Pilnvarot Jūrmalas Sporta skolas direktoru slēgt telpu nomas līgumus saskaņā ar apstiprinātajiem izcenojumiem.

4. No lēmuma pielikuma 1.punktā noteiktās maksas par pakalpojumiem atbrīvoti:

4.1. Jūrmalas pilsētas domes organizētie pasākumi;

4.2. pašvaldības dibinātu budžeta iestāžu organizētie pasākumi uz iesnieguma pamata, kas saskaņots ar Jūrmalas pilsētas domi;

4.3. Jūrmalas pilsētas pašvaldības dibināto izglītības iestāžu organizētās grupas;

4.4. bērni no maznodrošinātām un trūcīgām ģimenēm, kuru dzīvesvieta ir deklarēta Jūrmalas pilsētā, uzrādot apliecinošu dokumentu.

5. Lēmuma izpildi kontrolēt Jūrmalas pilsētas pašvaldības izpilddirektora p.i. A.Grantam.

6. Jūrmalas pilsētas domes Mārketinga un ārējo sakaru pārvaldes Sabiedrisko attiecību nodaļai nodrošināt šī lēmuma publicēšanu pašvaldības informācijas biļetenā un pašvaldības tīmekļa vietnē.

7. Lēmums stājas spēkā 2015.gada 1.oktobrī.

8. Ar šī lēmuma spēkā stāšanos spēku zaudē:

8.1. Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 28.jūnija lēmums Nr.337 „Par Jūrmalas peldēšanas un futbola skolas maksas pakalpojumiem”;

8.2. Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 16.decembra lēmums Nr.818 „Par maksas pakalpojumiem Jūrmalas Sporta skolā”.

Priekšsēdētājs

G.TruksnisPielikums Jūrmalas pilsētas domes

2015.gada 17.oktobra lēmumam Nr.368

(protokols Nr.16, 15.punkts)

Maksa par pakalpojumiem Jūrmalas Sporta skolā

Nr.p.k.

Pakalpojuma nosaukums

Mērvienība

Maksa (EUR) bez PVN

PVN

(EUR)

Maksa (EUR) ar PVN

I

Apmeklējums

1.1.

Lielais baseins - 45 min.

1.1.1.

skolnieki*

1.1.1.1.

darba dienās no plkst. 18.30 līdz 21.00

1 persona

1.72

0.36

2.08

1.1.1.2.

sestdienās no plkst. 14.30 līdz 19.00

1 persona

1.22

0.26

1.48

1.1.1.3.

svētdienās no plkst. 10.00 līdz 17.00

1 persona

1.72

0.36

2.08

1.1.2.

pieaugušie:

1.1.2.1.

darba dienās no plkst. 8.00 līdz 12.00

1 persona

2.11

0.44

2.55

1.1.2.2.

darba dienās no plkst. 18.30 līdz 21.00

1 persona

2.79

0.59

3.38

1.1.2.3.

sestdienās no plkst. 14.30 līdz 19.00

1 persona

2.79

0.59

3.38

1.1.2.4.

svētdienās no plkst. 10.00 līdz 17.00

1 persona

2.79

0.59

3.38

1.1.3.

ģimene:

1.1.3.1.

vecāks (katrs)

1 persona

1.57

0.33

1.90

1.1.3.2.

bērns

1 persona

1.37

0.29

1.66

1.1.4.

pensionāri, dienas nodaļas studenti, visu grupu invalīdi (*)

1 persona

1.37

0.29

1.66

1.2.

Mazais baseins - 45 min.

1.2.1.

apmācība ar treneri (bērns + vecāks)

2 personas

2.29

0.48

2.77

1.2.2.

pieaugušie bez trenera

1 persona

2.29

0.48

2.77

1.3.

Trenažieru zāle - 60 min.

1.3.1.

skolnieki*

1.3.1.1.

darba dienās no plkst. 8.00 līdz 18.00

1 persona

0.61

0.13

0.74

1.3.1.2.

darba dienās no plkst. 18.00 līdz 21.00

1 persona

0.90

0.19

1.09

1.3.1.3.

sestdienās, svētdienās no plkst. 10.00 līdz 17.00

1 persona

0.90

0.19

1.09

1.3.2.

pieaugušie

1 persona

1.47

0.31

1.78

1.3.3.

dienas nodaļas studenti, visu grupu invalīdi (*)

1 persona

0.78

0.16

0.94

1.4.

Vingrošanas zāle - 60 min.

1.4.1.

pieaugušais

1 persona

1.49

0.31

1.80

1.4.2.

students*

1 persona

0.81

0.17

0.98

1.4.3.

skolnieks*

1 persona

0.75

0.16

0.91

II

Noma

2.1.

lielā baseina viena celiņa noma

2.1.1.

darba dienās no plkst. 8.00 līdz 12.00

60 min.

9.19

1.93

11.12

2.1.2.

vakaros no plkst. 18.30 līdz 21.00,
sestdienās, svētdienās no plkst. 10.00 līdz 17.00

60 min.

11.23

2.36

13.59

2.2.

Vingrošanas zāles noma

60 min.

5.73

1.20

6.93

III

Abonements 10 apmeklējumiem**

3.1.

lielais baseins

3.1.1.

pieaugušie

3.1.1.1.

darba dienās no plkst. 8.00 līdz 12.00

1 persona / 45 min.

9.53

2.00

11.53

3.1.1.2.

vakaros no plkst. 18.30 līdz 21.00,
sestdienās, svētdienās no plkst. 10.00 līdz 17.00

1 persona / 45 min.

17.70

3.72

21.42

3.1.2.

dienas nodaļas studenti*

1 persona / 45 min.

9.53

2.00

11.53

3.1.3.

ģimene

4 5 m in.

27.22

5.72

32.94

3.2.

trenažieru zāle

3.2.1.

pieaugušie

1 persona / 60 min.

12.36

2.60

14.96

3.2.2.

pieaugušie

1 persona / 1 mēnesi / bez laika ierobežojuma

15.58

3.27

18.85

3.2.3.

dienas nodaļas studenti*

1 persona / 60 min.

10.12

2.13

12.25

3.3.

vingrošanas zāle

1 persona / 60 min.

11.53

2.42

13.95

3.4.

kopējais abonements (trenažieru zāle + baseins)

3.4.1.

pieaugušie

1 persona / 60 min. + 45 min.

21.90

4.60

26.50

3.4.2.

dienas nodaļas studenti un invalīdi*

1 persona / 60 min. + 45 min.

19.65

4.13

23.78

IV

Sporta inventāra preces(uzcenojums)

%

10%

V

Sporta zāles (Nometņu ielā 2b) noma

60 min.

14.05

3.02

17.07

*) uzrādot apliecinošu dokumentu

**) abonementa derīguma laiks – divi mēneši


Lejupielāde: DOC un PDF