Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2015.gada 17.septembrīNr. 367

protokols Nr. 16, 14. punkts

Par dalību „Life” programmas 2014.-2017.gadam prioritātes
„Pielāgošanās klimata pārmaiņām” atklātajā projektu konkursā

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 27.punktu, un ņemot vērā Jūrmalas pilsētas domes priekšsēdētāja 2014.gada 25.februāra rīkojuma Nr.1.1-14/112 „Par Eiropas Savienības un citu ārējo finanšu instrumentu līdzfinansētu projektu ieviešanas kārtību Jūrmalas pilsētas pašvaldībā” 1.punktu, atsaucoties uz Jūrmalas pilsētas domes Inženierbūvju un ģeodēzijas nodaļas 2015.gada 7.maija vēstuli Nr.14-1/1104 „Par dalību LIFE projekta pieteikuma izstrādē” un Rīgas plānošanas reģiona 2015.gada 31.augusta vēstuli Nr.1.1-36/8788 „Par LIFE programmas projekta sagatavošanu un atbalsta vēstules sniegšanu”, un ievērojot „Life” programmas 2014.-2017.gadam nosacījumus, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Atbalstīt Jūrmalas pilsētas domes un tās administratīvās teritorijas dalību kā izpētes teritorijai „Life” programmas 2014.-2017.gadam prioritātes „Pielāgošanās klimata pārmaiņām” atklātajā projektu konkursā ar projekta pieteikumu „Zaļo klimata pielāgošanās pasākumu integrācija teritoriju plānošanā un plūdu pārvaldībā un novēršanā (LIFE GreenPreFlood/ Integration of green climate adaption solutions into urban land use planning for flood management and protection)” (turpmāk - projekts) partnerībā ar projekta vadošo partneri Rīgas plānošanas reģionu.

2. Noteikt projekta mērķi – veikt izpēti gruntsūdens līmeņa ietekmju novēršanai un ekoloģiskā stāvokļa uzlabošanai Jūrmalas pašvaldības teritorijā, veicot gruntsūdens līmeņa novērojumus, kartēšanu, gruntsūdens matemātiskā modeļa izstrādi, rekomendāciju un vadlīniju izstrādi gruntsūdens līmeņa dabiskiem pārvaldības pasākumiem.

3. Noteikti Jūrmalas pilsētas domes kā izpētes teritorijas pienākumus – apkopot datus un sagatavot projekta norisei nepieciešamo tehnisko informāciju, sniegt komentārus projekta partneriem, kā arī piedalīties projekta ieviešanas darba grupas sanāksmēs.

4. Noteikt projekta prognozējamo īstenošanas laiku no 2016.gada 1.jūlija līdz 2020.gada 30.jūnijam.

5. Uzdot Jūrmalas pilsētas domes Attīstības pārvaldes Projektu ieviešanas nodaļai sadarbībā ar Inženierbūvju un ģeodēzijas nodaļu sagatavot projekta īstenošanai nepieciešamo dokumentāciju, atbilstoši 2015.gada 31.augusta vēstulē Nr.1.1-36/8788 „Par LIFE programmas projekta sagatavošanu un atbalsta vēstules sniegšanu” norādītajam, ievērojot „Life” programmas 2014.-2017.gadam nosacījumus, un iesniegt projekta vadošajam partnerim Rīgas plānošanas reģionam

6. Projekta apstiprināšanas gadījumā SIA „Jūrmalas ūdens” uzdot lēmuma 3.punktā noteikto uzdevumu izpildi sadarbībā ar Jūrmalas pilsētas domes Attīstības pārvaldi un Inženierbūvju un ģeodēzijas nodaļu.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF