Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2015.gada 17.septembrīNr. 365

protokols Nr. 16, 12. punkts

Par naudas balvu piešķiršanu Eiropas U18 čempionāta pludmales
volejbolā 1.vietas ieguvējai Tīnai Laurai Graudiņai

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 6.punktu, Jūrmalas pilsētas domes 2011.gada 31.marta nolikuma Nr.7 „Naudas balvas par izciliem sasniegumiem sportā un kultūrā piešķiršanas kārtība un apmērs” 9.3.punktu un 9.3.1.apakšpunktu kā arī Jūrmalas pilsētas domes Jaunatnes un sporta jautājumu komitejas 2015.gada 3.septembra sēdes atzinumu (protokols Nr.1.2-27/16), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Piešķirt naudas balvu Eiropas U18 čempionāta pludmales volejbolā 1.vietas ieguvējai Tīnai Laurai Graudiņai 4300,00 EUR (četri tūkstoši trīs simti eiro un 00 centi) apmērā.

2. Jūrmalas pilsētas domes Sporta pārvaldes vadītājam un Centralizētās grāmatvedības vadītājam nodrošināt šī lēmuma 1.punktā minētās summas izmaksu.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF