Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2015.gada 17.septembrīNr. 363

protokols Nr. 16, 10. punkts

Par Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras administrētā
Eiropas Savienības programmas „Erasmus+” projekta „IN!” īstenošanu

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 10.punktu, Jaunatnes likuma 5.panta pirmo daļu, Eiropas Savienības programmas „Erasmus+” vadlīnijām un saskaņā ar Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras 2015.gada 14.jūlija lēmumu Nr.2-37/336 „Par projekta „IN!” iesnieguma apstiprināšanu” , atbilstoši Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 25.februāra rīkojuma Nr.1.1-14/112 „Par Eiropas Savienības un citu ārējo finanšu instrumentu līdzfinansētu projektu ieviešanas kārtību Jūrmalas pilsētas pašvaldībā” 2.3. punktam, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Atbalstīt Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras Eiropas Savienības programmas izglītības, apmācības, jaunatnes un sporta jomā „Erasmus+” apakšprogrammā KA1 (Mobilitātes projekti) apstiprinātā projekta „IN!” (turpmāk – projekts) īstenošanu Jūrmalas Bērnu un jauniešu interešu centrā.

2. Noteikt projekta mērķi – veicināt mazākumtautību jauniešiem veiksmīgu integrāciju un adaptāciju starp vienaudžiem un sabiedrībā.

3. Noteikt projekta ieguvumu – realizētā jauniešu apmaiņa uzlabojusi jauniešu zināšanas par sociālo iekļaušanos mazākumtautību jauniešiem.

4. Noteikt projekta īstenošanas laiku no 2015.gada 1.septembra līdz 2015.gada 31.decembrim.

5. Noteikt projekta kopējās izmaksas EUR 12728,00 kas tiek segtas no Jaunatnes starptautiskās programmu aģentūras piešķirtā finansējuma, saskaņā ar pielikumu.

6. Projekta priekšfinansējumu EUR 2546,00 segt no Jūrmalas pašvaldības 2015. gada budžeta.

7. Naudas plūsmas izmaiņas tiek precizētas ar kārtējā gada pašvaldības budžetu atbilstoši precizētajam aktivitāšu ieviešanas kalendārajam plānam, ja netiek pārsniegts lēmuma 5.punktā norādītā finansējuma apjoms.

8. Projekta ieviešanu uzdot Jūrmalas Bērnu un jauniešu interešu centram.

9. Uzdot projekta norises gaitu pārraudzīt Jūrmalas pilsētas domes Attīstības pārvaldes Projektu ieviešanas nodaļai.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis
Pielikums Jūrmalas pilsētas domes

2015.gada 17.septembra lēmumam Nr.363

(protokols Nr.16, 10.punkts)

Projekta „IN!” finansēšanas plāns

Projekta īstenotājs: Jūrmalas Bērnu un jauniešu interešu centrs

Projekta nosaukums: IN !

Funkcionālās klasifikācijas kods: 09.510.

Kopējais projekta finansējums saskaņā ar apstiprināto projekta pieteikumu: 12 728,00 EUR, kas 100% apmērā tiek finansēts no Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras finanšu līdzekļiem. Lai nodrošinātu veiksmīgu projekta īstenošanu ir nepieciešamas Jūrmalas pilsētas pašvaldības priekšfinansējums 20% jeb 2 545,60 EUR apmērā.

Pozīcija / gads

2015.gads

2016. gads

Turpmākais projekta īstenošanas gads

Turpmākais projekta īstenošanas gads

1.ceturksnis

2.ceturksnis

3.ceturksnis

4.ceturksnis

Kopā

IEŅĒMUMI kopā, t.sk.:

0

0

10 182

8 546

12 728

2 546

0

0

Atlikums perioda sākumā, t.sk.

0

0

6 000

0

0

0

0

no pašvaldības budžeta

no valsts budžeta

no ES fonda

cits finansējuma avots

Priekšfinansējums no pašvaldības budžeta

2 546

2 546

Līdzfinansējums no pašvaldības budžeta

0

Pašvaldības budžeta līdzekļi neattiecināmo izmaksu veikšanai

0

Pašvaldību no valsts budžeta iestādēm saņemtie transferti ES politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētajiem projektiem (pasākumiem) (18.6.3.0.)

10 182

10 182

2 546

Pārējie pašvaldību saņemtie valsts budžeta iestāžu transferti (18.6.9.0.)

0

Pašvaldību saņemtie transferti no citām pašvaldībām (19.2.0.0.)

0

Ieņēmumi no citu valstu finanšu palīdzības programmu īstenošanas (21.1.9.2.)

0

Pārējie šajā klasifikācijā iepriekš neklasificētie ieņēmumi (21.4.2.0.)

0

IZDEVUMI kopā, t.sk.:

0

0

10 182

8 546

12 728

2 546

0

0

IZDEVUMI projekta aktivitāšu īstenošanai

4 182

8 546

12 728

Atlikums perioda beigās, t.sk:

0

0

6 000

0

0

2 546

0

0

atlikums projekta turpmākai īstenošanai F22010000 bankā

6 000

pašvaldības līdzekļi F22010000 bankā

2 546


Lejupielāde: DOC un PDF