Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2015.gada 17.septembrīNr. 361

protokols Nr. 16, 7. punkts

Par pašvaldības budžetā ieskaitāmo nodokļu parādu
un ar tiem saistītās nokavējuma naudas un soda naudas
dzēšanu (likvidētās juridiskās personas)

Pamatojoties uz likuma „Par nodokļiem un nodevām” 20.panta pirmās daļas 3.punktu Jūrmalas pilsētas dome veic Jūrmalas pilsētas pašvaldībai piekrītošo nodokļu administrēšanu normatīvos aktos noteiktās kompetences ietvaros.

Atbilstoši likuma „Par nodokļiem un nodevām” 25.panta trešajai daļai, pašvaldību budžetos ieskaitāmā nekustamā īpašuma nodokļa parādus, kā arī ar tiem saistītās nokavējuma naudas un soda naudas 25.panta pirmajā daļā noteiktajos gadījumos dzēš attiecīgās pašvaldības.

Ministru kabineta 2009.gada 15.decembra noteikumu Nr.1486 „Kārtība, kādā budžeta iestādes kārto grāmatvedības uzskaiti” 100.punkts nosaka, ka prasības, kuru piedziņa saskaņā ar tiesību normām ir neiespējama, jo parādnieks ir likvidēts vai miris vai ir pagājis parāda piedziņas iespējamības termiņš, izslēdz no uzskaites un atzīst pārējos izdevumos, kā arī samazina izveidotos uzkrājumus nedrošiem (šaubīgiem) parādiem, atzīstot ieņēmumus no uzkrājumu samazinājuma.

Saskaņā ar likuma „Par nodokļiem un nodevām” 25.panta pirmās daļas 7.punktu, nodokļu parādus, kā arī ar tiem saistītās nokavējuma naudas un soda naudas dzēš – ja nodokļu maksātājs normatīvajos aktos paredzētajos gadījumos ir izslēgts no Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra reģistriem.

Jūrmalas pilsētas dome konstatē, ka laikrakstā „Latvijas Vēstnesis” publicētas ziņas par šādu juridisko personu izslēgšanu no komercreģistra un uzņēmumu reģistra:

1. 2013.gada 1.oktobrī publicēta ziņa (publikācijas Nr.KMR00068057542951) par sabiedrības ar ierobežotu atbildību „TIRGUS-KAUGURI” (reģistrācijas Nr.40003227460) bankrota procedūras pabeigšanu un maksātnespējas procesa izbeigšanu, LURSOFT datu bāzē 23.09.2013. norādīta atzīme par sabiedrības ar ierobežotu atbildību „TIRGUS-KAUGURI” likvidāciju;

2. 2013.gada 3.decembrī publicēta ziņa (publikācijas Nr.KMR00069543310977) par sabiedrības ar ierobežotu atbildību „VISKARS” (reģistrācijas Nr.40003404648) izslēgšanu no komercreģistra;

3. 2015.gada 6.augustā publicēta ziņa (publikācijas Nr.KMR00086960035801) par sabiedrības ar ierobežotu atbildību „LIVONIJA-R” (reģistrācijas Nr.40103074258) izslēgšanu no komercreģistra.

Ņemot vērā minēto, pamatojoties uz likuma „Par nodokļiem un nodevām” 25.panta pirmās daļas 7.punktu un trešo daļu, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Dzēst sabiedrības ar ierobežotu atbildību „TIRGUS-KAUGURI” (reģistrācijas Nr.40003227460):

1.1. nekustamā īpašuma nodokļa parādu par ēkas īpašumu Skolas ielā 40, Jūrmalā, 243,13 EUR, tajā skaitā pamatparādu 133,39 EUR (par laika periodu no 2009.gada 1.janvāra līdz 2013.gada 31.decembrim) un nokavējuma naudu 109,74 EUR (par laika periodu no 2008.gada 1.oktobra līdz 2015.gada 27.augustam);

1.2. nekustamā īpašuma nodokļa parādu par ēkām un būvēm, 1143,75 EUR, tajā skaitā pamatparādu 1042,91 EUR (par laika periodu no 2002.gada 1.janvāra līdz 2002.gada 30.septembrim) un nokavējuma naudu 100,84 EUR (par laika periodu no 2001.gada 1.oktobra līdz 2015.gada 27.augustam).

2. Dzēst sabiedrības ar ierobežotu atbildību „VISKARS” (reģistrācijas Nr.40003404648):

2.1. nekustamā īpašuma nodokļa parādu par zemes īpašumu Vidus prospekts 54, Jūrmalā, 30,75 EUR, tajā skaitā pamatparādu 27,02 EUR (par laika periodu no 2009.gada 1.janvāra līdz 2009.gada 31.decembrim) un nokavējuma naudu 3,73 EUR (par laika periodu no 2009.gada 1.janvāra līdz 2015.gada 27.augustam);

2.2. nekustamā īpašuma nodokļa parādu par zemes īpašumu Kanālu iela 9-1, Jūrmalā, 1,99 EUR, tajā skaitā pamatparādu 1,85 EUR (par laika periodu no 2009.gada 1.janvāra līdz 2009.gada 31.martam) un nokavējuma naudu 0,14 EUR (par laika periodu no 2009.gada 1.janvāra līdz 2015.gada 27.augustam);

2.3. nekustamā īpašuma nodokļa parādu par zemes īpašumu Kanālu iela 9-601, Jūrmalā, 352,83 EUR, tajā skaitā pamatparādu 211,77 EUR (par laika periodu no 2009.gada 1.janvāra līdz 2012.gada 30.septembrim) un nokavējuma naudu 141,06 EUR (par laika periodu no 2009.gada 1.janvāra līdz 2015.gada 27.augustam);

2.4. nekustamā īpašuma nodokļa parādu par zemes īpašumu Kanālu iela 9-17, Jūrmalā, 2,06 EUR, tajā skaitā pamatparādu 1,92 EUR (par laika periodu no 2009.gada 1.janvāra līdz 2009.gada 31.martam) un nokavējuma naudu 0,14 EUR (par laika periodu no 2009.gada 1.janvāra līdz 2015.gada 27.augustam);

2.5. nekustamā īpašuma nodokļa parādu par zemes īpašumu Kanālu iela 9-2, Jūrmalā, 1,08 EUR, tajā skaitā pamatparādu 1,01 EUR (par laika periodu no 2009.gada 1.janvāra līdz 2009.gada 31.martam) un nokavējuma naudu 0,07 EUR (par laika periodu no 2009.gada 1.janvāra līdz 2015.gada 27.augustam);

2.6. nekustamā īpašuma nodokļa parādu par zemes īpašumu Kanālu iela 9-5, Jūrmalā, 1,96 EUR, tajā skaitā pamatparādu 1,82 EUR (par laika periodu no 2009.gada 1.janvāra līdz 2009.gada 31.martam) un nokavējuma naudu 0,14 EUR (par laika periodu no 2009.gada 1.janvāra līdz 2015.gada 27.augustam);

2.7. nekustamā īpašuma nodokļa parādu par ēkas īpašumu Kanālu iela 9-601, Jūrmalā, 5645,83 EUR, tajā skaitā pamatparādu 3209,19 EUR (par laika periodu no 2010.gada 1.janvāra līdz 2012.gada 30.septembrim) un nokavējuma naudu 2436,64 EUR (par laika periodu no 2010.gada 1.janvāra līdz 2015.gada 27.augustam).

3. Dzēst sabiedrības ar ierobežotu atbildību „LIVONIJA-R” (reģistrācijas Nr.40103074258) nekustamā īpašuma nodokļa parādu par zemes īpašumu Pulkveža Brieža ielā 24, Jūrmalā, 4,20 EUR, tajā skaitā pamatparādu 3,53 EUR (par laika periodu no 2014.gada 1.jūlija līdz 2014.gada 30.septembrim) un nokavējuma naudu 0,67 EUR (par laika periodu no 2014.gada 1.jūlija līdz 2015.gada 27.augustam).

4. Dzēšamo parādu apmērs ir 7427,58 EUR.

5. Ja šajā lēmumā minētajām personām, dzēšot nekustamā īpašuma nodokļa parādu, nodokļa parāda apmērs uz dzēšanas brīdi ir pieaudzis atbilstoši likuma „Par nodokļiem un nodevām” 29.panta otrajai daļai, kas nosaka, ka par nodokļu un nodevu samaksas termiņa nokavējumu pamatparādam turpina palielināties nokavējuma nauda – no laikā nenomaksātā pamatparāda 0,05 procenti par katru nokavēto dienu, dzēst nodokļa parādu pilnā apmērā, tai skaitā, uz dzēšanas brīdi pieaugušo nokavējuma naudas apmēru.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF