Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2015.gada 17.septembrīNr. 360

protokols Nr. 16, 6. punkts

Par Jūrmalas Sporta skolas direktora amatu

Pamatojoties uz likuma "Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 9.punktu, Izglītības likuma 17.panta trešās daļas 2.punktu, Jūrmalas pilsētas domes 2007.gada 7.jūnija nolikuma Nr.4 "Jūrmalas Sporta skolas nolikums” 36.punktu, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Iecelt amatā par Jūrmalas Sporta skolas direktora pienākumu izpildītāju Sandi BĒRZIŅU ar 2015.gada 1.oktobri.

2. Uzdot Jūrmalas pilsētas domes Personāla nodaļai nosūtīt normatīvajos aktos paredzētos dokumentus, Izglītības un zinātnes ministrijas saskaņojuma saņemšanai.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF