Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2015.gada 9.jūlijāNr. 293

protokols Nr. 12, 42. punkts

Par zemesgabala Dzintari 2308, Jūrmalā,
zemes nomas līguma pagarināšanu

Ar Jūrmalas pilsētas Zemes komisijas 2006.gada 22.decembra lēmumu Nr.259 „Par zemesgabala izveidošanu Jūrmalā, Dzintari 2308” izveidots zemesgabals Dzintari 2308, Jūrmalā 154 m2 platībā, atjaunojot īpašuma tiesības uz to Jūrmalas pilsētas pašvaldībai, namīpašuma Edinburgas prospektā 15, Jūrmalā, (turpmāk – namīpašums) daļas uzturēšanai. Ar Jūrmalas pilsētas tiesas zemesgrāmatu nodaļas lēmumu īpašuma tiesības uz zemesgabalu nav nostiprinātas.

Ar Jūrmalas pilsētas tiesas zemesgrāmatu nodaļas 2011.gada 17.novembra lēmumu īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu Edinburgas prospektā 15, Jūrmalā, ar kadastra Nr.1300 008 2305, nostiprinātas sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „BRAMAŅU CENTRS”, reģistrācijas numurs 40003750584, (turpmāk – Sabiedrība) Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.6989.

2015.gada 21.aprīlī saņemts Sabiedrības iesniegums (reģistrēts Jūrmalas pilsētas domē ar lietas Nr.1.1-37/4465) ar lūgumu pagarināt starp Jūrmalas pilsētas domi (turpmāk – Dome) un Sabiedrību 2012.gada 27.martā noslēgto zemesgabala nomas līgumu Nr.1.1-16.3.1/250 (turpmāk – Līgums) namīpašuma daļas uzturēšanai.

Saskaņā ar Dome 2012.gada 16.februāra lēmumu Nr.112 „Par zemesgabala Jūrmalā, Dzintari 2308 nomas līguma noslēgšanu ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību „Bramaņu centrs” starp Domi un Sabiedrību noslēgts Līgums līdz 2015.gada 16.februārim. Ņemot vērā, ka uz zemesgabala atrodas Sabiedrībai piederoša namīpašuma daļa, kā arī to, ka zemesgabals nav nepieciešams pašvaldības funkciju veikšanai un atbilstoši likuma „Par zemes reformu Latvijas Republikas pilsētās” 9.panta pirmo daļu, darījumus var veikt tikai ar to zemi, uz kuru īpašuma tiesības ir nostiprinātas zemesgrāmata. Tā kā pašvaldībai šobrīd īpašuma tiesības uz Zemesgabalu nav nostiprinātas zemesgrāmatā, kā arī Zemesgabals nav iekļauts atsavināmo objektu sarakstā, līdz ar to nav uzskatāms par prioritāru, starp Jūrmalas pilsētas domi un Namīpašuma īpašnieku pastāv zemes nomas piespiedu attiecības un ņemot vērā šos apsvērumus Nekustamā īpašuma iznomāšanas un izīrēšanas komisijas priekšlikums ir zemes nomas līgumu pagarināt uz pieciem gadiem , kas ir optimāls laika periods iepriekšminēto darbību veikšanai.

Atbilstoši Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumu Nr.735 „Noteikumi par publiskas personas zemes nomu” (turpmāk – Noteikumi) 4.punktam zemes nomas līgumu par apbūvētu publiskas personas zemesgabalu var slēgt tikai ar attiecīgo ēku (būvju) īpašnieku. Saskaņā ar Noteikumu 7.2.apakšpunktu apbūvēta zemesgabala nomas maksu gadā nosaka - 1,5 apmērā no zemes kadastrālās vērtības, kas 2015.gada 1.janvārī ir 6114 EUR. Ņemot vērā, ka starp Domi un Sabiedrību pastāv zemes nomas piespiedu attiecības un Sabiedrība faktiski lieto pašvaldībai piederošu zemesgabalu bez Līguma, tad nomas maksa par faktisko zemesgabala lietošanu maksājama no nākošās dienas kad beidzies Līgums, t.i. no 2015.gada 17.februāra.

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, Ministru kabineta noteikumu Nr.735 „Noteikumi par publiskas personas zemes nomu” 4.punktu un 7.2.apakšpunktu, un Sabiedrības iesniegumu, kā arī, ņemot vērā Domes Nekustamā īpašuma iznomāšanas un izīrēšanas komisijas 2015.gada 10.jūnija sēdes lēmumu Nr.5 (protokols Nr.8-2-4/7), Dome nolemj:

1. Pagarināt 2012.gada 27.martā starp Jūrmalas pilsētas domi un sabiedrību ar ierobežotu atbildību „BRAMAŅU CENTRS” (reģistrācijas Nr.40003750584) noslēgto zemesgabala Dzintari 2308, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 008 2308, nomas līgumu Nr.1.1-16.3.1/250 līdz 2020.gada 16.februārim namīpašuma Edinburgas prospektā 15, Jūrmalā, kadastra apzīmējums 1300 008 2305 003, daļas uzturēšanai.

2. Noteikt zemesgabala Dzintari 2308, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 008 2308 nomas maksu 1,5% apmērā gadā no zemes kadastrālās vērtības, papildus maksājot pievienotās vērtības nodokli, nosakot, ka maksājumi par zemes faktisko lietošanu veicami no 2015.gada 17.februāra.

3. Jūrmalas pilsētas domes Īpašumu pārvaldes Pašvaldības īpašumu nodaļai organizēt zemesgabala Dzintari 2308, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 008 2308, 154 m2 platībā vienošanās par zemes nomas līguma pagarināšanu (saskaņā ar vienošanās paraugu lēmuma pielikumā) noslēgšanu.

Priekšsēdētājs

G.TruksnisPielikums Jūrmalas pilsētas domes

2015.gada 9.jūlija lēmumam Nr.293

(protokols Nr.12, 42.punkts)

Vienošanās Nr. __________

par grozījumiem 2012.gada 27.marta Zemes nomas līgumā Nr.1.1-16.3.1/250

Jūrmalā, 2015.gada___. ______________

Jūrmalas pilsētas dome , reģistrācijas Nr. 90000056357, tās priekšsēdētāja Gata Trukšņa personā, kurš rīkojas saskaņā ar likumu „Par pašvaldībām” un Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2010.gada 4.februāra saistošajiem noteikumiem Nr.6 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” , (turpmāk – IZNOMĀTĀJS) no vienas puses, un

sabiedrība ar ierobežotu atbildību „BRAMAŅU CENTRS” , reģistrācijas Nr.40003750584, (turpmāk – NOMNIEKS) tās valdes priekšsēdētājas I.G. personā, kura rīkojas uz statūtu pamata, no otras puses, ievērojot starp IZNOMĀTĀJU un NOMNIEKU 2012.gada 27.martā noslēgto Zemes nomas līgumu Nr.1.1-16.3.1/250 (turpmāk – Līgums), pamatojoties uz Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada __._________ lēmumu Nr.____ „Par zemesgabala Dzintari 2308, Jūrmalā zemes nomas līguma pagarināšanu” (lēmuma noraksts pielikumā), savstarpēji noslēdz šādu vienošanos par grozījumiem Līgumā:

1. Izteikt Līguma 3.1.apakšpunktu šādā redakcijā:

„3.1. Nomnieks maksā Iznomātājam nomas maksu 1,5 (viens komats piecu procentu) apmērā no zemesgabala kadastrālās vērtības gadā, bet ne mazāk kā 28,00 EUR (divdesmit astoņi eiro) gadā, neieskaitot pievienotās vērtības nodokli. Līdzēji vienojas, ka visi maksājumi par OBJEKTA faktisko lietošanu tiek veikti par periodu no 2015.gada 17.februāra, par kuru veicamos maksājumus NOMNIEKS samaksā divu nedēļu laikā no Vienošanās noslēgšanas dienas, saskaņā ar IZNOMĀTĀJA izrakstīto rēķinu.”

2. Papildināt Līgumu ar 4.1.apakšpunktu šādā redakcijā:

„4.1. Līgums stājas spēkā 2011.gada 17.novembrī. Pēc Līguma stāšanās spēkā visas iepriekšējas vienošanās, pārrunas un sarakste par Līgumu zaudē savu spēku. Līgums noslēgts uz laiku līdz 2020.gada 16.februārim.”

3. Šī vienošanās stājas spēkā tās parakstīšanas brīdī un ir neatņemama Līguma sastāvdaļa.

4. Šī vienošanās sagatavota latviešu valodā uz 1 (vienas) lapas 2 (divos) eksemplāros, viens eksemplārs atrodas pie NOMNIEKA, otrs eksemplārs – pie IZNOMĀTĀJA. Abiem šīs vienošanās eksemplāriem ir vienāds juridisks spēks.

5. Līdzēju rekvizīti:

IZNOMĀTĀJS

Jūrmalas pilsētas dome

N/M reģ. Nr.90000056357

Jomas ielā 1/5, Jūrmalā, LV-2015

___________________________

G.Truksnis

NOMNIEKS

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību

„BRAMAŅU CENTRS”,

Reģistrācijas Nr.40003750584

Edinburgas prospekts 15, Jūrmala, LV-2015

_____________________________

I.G.


Lejupielāde: DOC un PDF