Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2015.gada 9.jūlijāNr. 292

protokols Nr. 12, 41. punkts

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu
zemes vienībai Vikingu ielā 1A, Jūrmalā

Zemes vienībai Vikingu ielā 1A, Jūrmalā ar kopējo platību 2473 m2, kadastra apzīmējums 1300 004 6503 (turpmāk – Zemes vienība) ir noteikts un Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā (turpmāk – NĪVKIS) reģistrēts nekustamā īpašuma lietošanas mērķis pārējo sabiedriskās nozīmes objektu apbūve (kods 0908).

Īpašuma tiesības uz Zemes vienību 2006.gada 17.augustā ir nostiprinātas Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000243178 uz Jūrmalas pilsētas pašvaldības vārda.

Saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 11.oktobra saistošajiem noteikumiem Nr.42 „Par Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojuma grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu” Zemes vienība atrodas savrupmāju apbūves teritorijā (3DzS), kur atļautā izmantošana ir savrupmāja.

Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” (turpmāk – noteikumi Nr.496) 2.punkts paredz, ka nekustamā īpašuma lietošanas mērķi kadastrālās vērtēšanas vajadzībām zemes vienībai vai zemes vienības daļai nosaka atbilstoši vietējās pašvaldības teritorijas plānojumam vai normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā uzsāktai zemes vai būves pašreizējai izmantošanai. Noteikumu Nr.496 18.punkts noteic, ka lietošanas mērķa noteikšanu vai maiņu šo noteikumu 16. vai 17.punktā minētajos gadījumos mēneša laikā ierosina nekustamā īpašuma īpašnieks vai, ja tāda nav, - tiesiskais valdītājs, valsts vai pašvaldības zemei – tās lietotājs vai, ja tāda nav – nomnieks. Lietošanas mērķa noteikšanu vai maiņu var ierosināt arī valsts vai pašvaldības institūcija.

Zemes vienībai NĪVKIS reģistrētais nekustamā īpašuma lietošanas mērķis neatbilst teritorijas plānojumā noteiktajai atļautajai izmantošanai.

Ņemot vērā minēto, un, pamatojoties uz Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 2. un 18.punktu, Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 11.oktobra saistošo noteikumu Nr.42 „Par Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojuma grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu” 242.punktu un Attīstības un vides jautājuma komitejas 2015.gada 8.jūlija sēdes atzinumu (protokols Nr.1.2-21/12), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Mainīt zemes vienībai Vikingu ielā 1A, Jūrmalā, kadastra apzīmējums 1300 004 6503, ar zemesgabala kopējo platību 2473 m2, nekustamā īpašuma lietošanas mērķi no pārējo sabiedriskās nozīmes objektu apbūve (kods 0908) uz nekustamā īpašuma lietošanas mērķi individuālo dzīvojamo māju apbūve (kods 0601).

2. Ar šī lēmuma spēkā stāšanās brīdi spēku zaudē 2010.gada 28.janvāra lēmums Nr.101 „Par zemes lietošanas mērķa maiņu zemesgabalam Jūrmalā, Vikingu ielā 1A”.

Šo lēmumu saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 70.panta pirmo daļu, 76.panta pirmo un otro daļu, 79.panta pirmo daļu, 188.panta otro daļu un 189.panta pirmo daļu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas pieteikumu iesniedzot Administratīvās rajona tiesas attiecīgajā tiesu namā pēc pieteicēja adreses [fiziskā persona — pēc deklarētās dzīvesvietas adreses, papildu adreses (Dzīvesvietas deklarēšanas likuma izpratnē) vai nekustamā īpašuma atrašanās vietas, juridiskā persona — pēc juridiskās adreses].

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF