Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2015.gada 9.jūlijāNr. 286

protokols Nr. 12, 35. punkts

Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības
sadales apstiprināšanu Pļaviņu ielā 3,
Jūrmalā, un adreses piešķiršanu

Izskatot sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Latvijasmernieks.lv”, vienotais reģistrācijas Nr.40003783960, 2015.gada 15.jūnija iesniegumu Nr.11JU-03.3/85, kas Jūrmalas pilsētas domē (turpmāk – Domē) reģistrēts ar Nr.14-3/2976, ar lūgumu Domei apstiprināt zemes īpašuma Pļaviņu ielā 3, Jūrmalā, kadastra apzīmējums 1300 021 1103, (turpmāk – zemes vienība) zemes ierīcības projektu, Jūrmalas pilsētas dome konstatē:

Sabiedrība ar ierobežotu „Latvijasmernieks.lv” ir saņēmusi zemes vienības īpašnieka K.Ķ., personas kods, 2015.gada 8.aprīļa iesniegumu ar lūgumu izstrādāt zemes ierīcības projektu zemes vienībai, zemes vienības sadale saskaņota ar zemes vienības kopīpašnieci I.B., personas kods.

Zemes ierīcības projekts izstrādāts saskaņā ar Domes 2012.gada 11.oktobra saistošajiem noteikumu Nr.42 (protokols Nr.17, 55.punkts) „Par Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu” Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem un Domes 2014.gada 9.oktobra lēmuma Nr.474 „Par detālplānojuma grozījumu projekta zemesgabalam Pļaviņu ielā 3, Jūrmalā, apstiprināšanu” (turpmāk – Lēmums Nr.474) detālplānojuma I sējuma 27.7.apakšpunktu. Minētajā apakšpunktā noteikts, ka pieļaujama turpmāka zemesgabala sadalīšana, apvienošana vai robežu pārkārtošana, ievērojot Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma prasības un likuma „Zemes ierīcības likums” prasības, izstrādājot zemes ierīcības projektu. Detālplānojuma mērķis ir zemes vienības sadalīšana, izveidojot divas 1541 m2 un 1542 m2 lielas zemes vienības.

Pamatojoties uz Zemes ierīcības likuma 9.panta otro daļu, 11.panta otro daļu - zemes vienība nav apgrūtināta ar kredītsaistībām, 19.panta pirmo daļu (2014.gada 25.jūlijā saņemts Valsts zemes dienesta Rīgas reģionālās nodaļas skaņojums Nr.376386.edoc.) Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16.1.apakšpunktu, Ministru kabineta 2009.gada 3.novembra noteikumu Nr.1269 „Adresācijas sistēmas noteikumi” 11.punktu, Ministru kabineta 2014.gada 4.februāra noteikumu Nr.61 „Noteikumi par Apgrūtināto teritoriju informācijas sistēmas izveidi un uzturēšanu un apgrūtināto teritoriju un nekustamā īpašuma objekta apgrūtinājumu klasifikāciju” 2.2.apakšpunktu, Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu 14., 15., 19.punktu (apstiprināti ar Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 11.oktobra saistošajiem noteikumiem Nr.42 „Par Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojuma grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu”), Lēmumu Nr.474 un 2015.gada 8.jūlija Attīstības un vides jautājuma komitejas sēdes atzinumu (protokols Nr.1.2-21/12), Dome nolemj:

1. Apstiprināt zemes vienības Pļaviņu ielā 3, Jūrmalā, kadastra apzīmējums 1300 021 1103, zemes ierīcības projektu saskaņā ar sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Latvijasmernieks.lv” izstrādāto zemes ierīcības projekta lietu.

2. Apstiprināt zemes vienības Pļaviņu ielā 3, Jūrmalā, ar kopējo platību 3083 m2 sadali, atdalot zemes vienības daļu 1542 m2 platībā un piešķirot adresi Apes iela 22A, Jūrmala. Noteikt, ka zemes vienības Pļaviņu ielā 3, Jūrmalā, platība pēc zemes vienības daļas atdalīšanas ir 1541 m2 saskaņā ar lēmuma grafisko pielikumu:

2.1. noteikt, ka zemes vienībai Pļaviņu ielā 3, Jūrmalā, nekustamā īpašuma lietošanas mērķis ir individuālo dzīvojamo māju apbūve – nekustamā īpašuma lietošanas mērķa kods 0601;

2.2. zemes vienībai Pļaviņu ielā 3, Jūrmalā, atcelt nekustamā īpašuma apgrūtinājumu, kas noteikts Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījuma Nr.100000111055 III.daļas 1.iedaļas ierakstā Nr.1.1. un noteikt jaunus apgrūtinājumus (apgrūtinājumu precīzas platības tiks noteiktas veicot zemes vienības apgrūtinājuma plāna izgatavošanu) - Baltijas jūras un Rīgas jūras līča ierobežotas saimnieciskās darbības joslas teritorija (apgrūtināto teritoriju informācijas sistēmas objektu klasifikatora kods 7311010300).

2.3. Uzdot zemes vienības Pļaviņu ielā 3, Jūrmalā, īpašniekam nodrošināt visu pazemes un virszemes inženiertīklu saglabāšanu, kas atrodas zemesgabala teritorijā un netraucēt to ekspluatāciju.

3. Izveidot zemes vienību Apes ielā 22A, Jūrmalā, ar kopējo platību 1542 m2 saskaņā ar lēmuma grafisko pielikumu:

3.1. noteikt, ka zemes vienības Apes ielā 22A, Jūrmalā, nekustamā īpašuma lietošanas mērķis ir individuālo dzīvojamo māju apbūve – nekustamā īpašuma lietošanas mērķa kods 0601;

3.2. noteikt nekustamā īpašuma apgrūtinājumu zemes vienībai Apes ielā 22A, Jūrmalā (apgrūtinājumu precīzas platības tiks noteiktas veicot zemes vienības apgrūtinājuma plāna izgatavošanu) - Baltijas jūras un Rīgas jūras līča ierobežotas saimnieciskās darbības joslas teritorija (apgrūtināto teritoriju informācijas sistēmas objektu klasifikatora kods 7311010300).

3.3. Uzdot zemes vienības Apes ielā 22A, Jūrmalā, īpašniekam nodrošināt visu pazemes un virszemes inženiertīklu saglabāšanu, kas atrodas zemesgabala teritorijā un netraucēt to ekspluatāciju.

4. Saskaņā ar Ministru kabineta 2009.gada 3.novembra noteikumu Nr.1269 „Adresācijas sistēmas noteikumi” 43.punktu Jūrmalas pilsētas domes Administratīvi juridiskās pārvaldes Administratīvai nodaļai nodrošināt šī lēmuma nosūtīšanu Valsts zemes dienestam.

Šo lēmumu saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 70.panta pirmo daļu, 76.panta pirmo un otro daļu, 79.panta pirmo daļu, 188.panta otro daļu un 189.panta pirmo daļu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas pieteikumu iesniedzot Administratīvās rajona tiesas attiecīgajā tiesu namā pēc pieteicēja adreses [fiziskā persona — pēc deklarētās dzīvesvietas adreses, papildu adreses (Dzīvesvietas deklarēšanas likuma izpratnē) vai nekustamā īpašuma atrašanās vietas, juridiskā persona — pēc juridiskās adreses].

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Pielikums PDF


Lejupielāde: DOC un PDF