Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2015.gada 9.jūlijāNr. 285

protokols Nr. 12, 34. punkts

Par zemes vienību Lašu ielā 8, Jūrmalā,
un Lašu ielā 8B, Jūrmalā, apvienošanas
apstiprināšanu un adreses piešķiršanu

Izskatot sabiedrības ar ierobežotu atbildību „INTRA MTD”, vienotais reģistrācijas Nr.40003651061, (turpmāk – Sabiedrība) 2015.gada 18.jūnija iesniegumu Nr.12, kas Jūrmalas pilsētas domē (turpmāk – Domē) reģistrēts ar Nr.14-3/3060, ar lūgumu Domei apstiprināt zemes īpašumu Lašu ielā 8, Jūrmalā, kadastra Nr. 1300 002 2603, un Lašu ielā 8B, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 002 2608, apvienošanu, kas ierosināta pēc zemes vienību īpašnieka A.S., personas kods, pilnvarotās personas A.S., personas kods, pilnvara 2015.gada 3.jūnijā iereģistrēta aktu un apliecinājumu reģistrā ar Nr.5528, priekšlikuma, Dome konstatē:

Zemes ierīcības likuma 8.panta trešās daļas 2.punkts nosaka, ka zemes ierīcības projekts nav jāizstrādā, ja apvieno divas vai vairākas blakus esošas zemes vienības un par to ir pieņemts vietējās pašvaldības lēmums.

Pamatojoties uz Zemes ierīcības likuma 11.panta otro daļu - zemes vienība nav apgrūtināta ar kredītsaistībām, Ministru kabineta 2011.gada 12.aprīļa noteikumu Nr.288 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” 9.8.apakšpunktu, Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16.1.apakšpunktu, Ministru kabineta 2009.gada 3.novembra noteikumu Nr.1269 „Adresācijas sistēmas noteikumi” 9. un 11.punktu, Ministru kabineta 2014.gada 4.februāra noteikumu Nr.61 „Noteikumi par Apgrūtināto teritoriju informācijas sistēmas izveidi un uzturēšanu un apgrūtināto teritoriju un nekustamā īpašuma objekta apgrūtinājumu klasifikāciju” 2.2.apakšpunktu, Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu 14. un 15.apakšpunktu (apstiprināti ar Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 11.oktobra saistošajiem noteikumiem Nr.42 „Par Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojuma grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu”) un 2015.gada 8.jūlija Attīstības un vides jautājuma komitejas sēdes atzinumu (protokols Nr.1.2-21/12), Dome nolemj:

1. Apstiprināt zemes vienību Lašu ielā 8, Jūrmalā, ar kopējo platību 3239 m2 un Lašu ielā 8B, Jūrmalā, ar kopējo platību 1584 m2, apvienošanu. Noteikt, ka zemes vienības Lašu ielā 8, Jūrmalā, platība pēc zemes vienību apvienošanas ir 4823 m2, saskaņā ar lēmuma grafisko pielikumu:

1.1. noteikt, ka zemes vienībai Lašu ielā 8, Jūrmalā, lietošanas mērķis ir individuālo dzīvojamo māju apbūve – nekustamā īpašuma lietošanas mērķa kods 0601;

1.2. atcelt nekustamā īpašuma apgrūtinājumus, kas noteikti Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.3633 III.daļas 1.iedaļas ierakstos Nr.3.1., 3.2. un 3.3., nosakot jaunus apgrūtinājumus (apgrūtinājumu precīzas platības tiks noteiktas veicot zemes vienības apgrūtinājuma plāna izgatavošanu):

1.2.1. Baltijas jūras un Rīgas jūras līča ierobežotas saimnieciskās darbības joslas teritorija (apgrūtināto teritoriju informācijas sistēmas objektu klasifikatora kods 7311010300);

1.2.2. vides un dabas resursu ķīmiskās aizsargjoslas teritorija ap pazemes ūdens ņemšanas vietu (kods 7311090900);

1.2.3. dabiskas ūdensteces vides un dabas resursu aizsardzības aizsargjoslas teritorija pilsētās un ciemos (kods 7311020105);

1.2.4. tauvas joslas teritorija gar upi (kods 7311050200).

1.3. uzdot zemes vienības Lašu ielā 8, Jūrmalā, īpašniekam nodrošināt visu pazemes un virszemes inženiertīklu saglabāšanu, kas atrodas zemesgabala teritorijā un netraucēt to ekspluatāciju.

1.4. Likvidēt adresi zemes vienībai Lašu iela 8B, Jūrmalā, ar kadastra Nr. 1300 002 2608.

2. Saskaņā ar Ministru kabineta 2009.gada 3.novembra noteikumu Nr.1269 „Adresācijas sistēmas noteikumi” 43.punktu Jūrmalas pilsētas domes Administratīvi juridiskās pārvaldes Administratīvai nodaļai nodrošināt šī lēmuma nosūtīšanu Valsts zemes dienestam.

Šo lēmumu saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 70.panta pirmo daļu, 76.panta pirmo un otro daļu, 79.panta pirmo daļu, 188.panta otro daļu un 189.panta pirmo daļu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas pieteikumu iesniedzot Administratīvās rajona tiesas attiecīgajā tiesu namā pēc pieteicēja adreses [fiziskā persona — pēc deklarētās dzīvesvietas adreses, papildu adreses (Dzīvesvietas deklarēšanas likuma izpratnē) vai nekustamā īpašuma atrašanās vietas, juridiskā persona — pēc juridiskās adreses].

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Pielikums PDF


Lejupielāde: DOC un PDF