Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2015.gada 9.jūlijāNr. 284

protokols Nr. 12, 33. punkts

Par zemes vienības sadales apstiprināšanu
Kāpu ielā 137, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu

Izskatot sabiedrības ar ierobežotu atbildību „INTRA MTD”, vienotais reģistrācijas Nr.40003651061, (turpmāk – Sabiedrība) 2015.gada 15.jūnija iesniegumu Nr.9, kas Jūrmalas pilsētas domē (turpmāk – Domē) reģistrēts ar Nr.14-3/2972, ar lūgumu Domei apstiprināt zemes īpašuma Kāpu ielā 137, Jūrmalā, kadastra apzīmējums 1300 016 0103 sadali (turpmāk – zemes vienība), Dome konstatē:

Sabiedrība zemes vienības sadali izstrādājusi pēc zemes vienības īpašnieka A.J., personas kods, priekšlikuma, kurš saskaņots ar zemes vienības kopīpašnieci G.R., personas kods.

Zemes vienības sadale veikta saskaņā ar Domes 2012.gada 11.oktobra saistošajiem noteikumiem Nr.42, (protokols Nr.17, 55.punkts) apstiprināto „Par Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu” un Domes 2014.gada 18.decembra lēmuma Nr.558 (turpmāk – Lēmums Nr.558) „Par detālplānojuma projekta zemesgabalam Kāpu ielā 137, Jūrmalā apstiprināšanu” (turpmāk – Detālplānojums) I sējuma 1.8.nodaļu „Detālplānojuma realizācijas kārtība”, kas nosaka, ka pēc detālplānojuma spēkā stāšanās var veikt zemesgabalu reālo sadali un adrešu piešķiršanu, atbilstoši detālplānojuma risinājumiem. Detālplānojuma mērķis ir zemes vienības sadalīšana, izveidojot divas 2249 m2 un 1807 m2 lielas zemes vienības.

Kopīpašnieku īpašuma tiesības uz zemes vienību ir nostiprinātas Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.474. Akciju sabiedrība „Rietumu Banka”, vienotais reģistrācijas Nr.40003074497, ir sniegusi piekrišanu 2015.gada 26.jūnijā Nr. N-13-66/8100 zemes vienības reālai sadalei.

Saskaņā ar Zemes ierīcības likuma 19.panta pirmo daļu Valsts zemes dienesta Rīgas reģionālā nodaļa 2013.gada 11.septembrī sniegusi pozitīvu atzinumu Nr.283331-1.edoc un Nr.283331-2.edoc Detālplānojumam un tā grafiskajai daļai.

Pamatojoties uz Zemes ierīcības likuma 9.panta otro daļu, Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16.1.apakšpunktu, Ministru kabineta 2009.gada 3.novembra noteikumu Nr.1269 „Adresācijas sistēmas noteikumi” 11.punktu, Ministru kabineta 2014.gada 4.februāra noteikumu Nr.61 „Noteikumi par Apgrūtināto teritoriju informācijas sistēmas izveidi un uzturēšanu un apgrūtināto teritoriju un nekustamā īpašuma objekta apgrūtinājumu klasifikāciju” 2.2.apakšpunktu, Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu 14., 15., 19.punktu (apstiprināti ar Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 11.oktobra saistošajiem noteikumiem Nr.42 „Par Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojuma grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu”), Lēmumu Nr.558 un 2015.gada 8.jūlija Attīstības un vides jautājuma komitejas sēdes atzinumu (protokols Nr.1.2-21/12), Dome nolemj:

1. Apstiprināt zemes vienības Kāpu ielā 137, Jūrmalā, ar kopējo platību 4056 m2 sadali, atdalot zemes vienības daļu 1807 m2 platībā un piešķirot adresi Kāpu iela 137A, Jūrmala. Noteikt, ka zemes vienības Kāpu ielā 137, Jūrmalā, platība pēc zemes vienības daļas atdalīšanas ir 2249 m2 saskaņā ar šī lēmuma pielikumu:

1.1. noteikt, ka zemes vienībai Kāpu ielā 137, Jūrmalā, nekustamā īpašuma lietošanas mērķis ir individuālo dzīvojamo māju apbūve – nekustamā īpašuma lietošanas mērķa kods 0601;

1.2. zemes vienībai Kāpu ielā 137, Jūrmalā, atcelt nekustamā īpašuma apgrūtinājumus, kas noteikti Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījuma Nr.474 III.daļas 1.iedaļas ierakstā Nr.1.1., 2.1., 2.2. un 2.3. un noteikt jaunus apgrūtinājumus (apgrūtinājumu precīzas platības tiks noteiktas veicot zemes vienības apgrūtinājuma plāna izgatavošanu):

1.2.1. Baltijas jūras un Rīgas jūras līča ierobežotas saimnieciskās darbības joslas teritorija (apgrūtināto teritoriju informācijas sistēmas objektu klasifikatora kods 7311010300);

1.2.2. Baltijas jūras un Rīgas jūras līča krasta kāpu vides un dabas resursu aizsardzības aizsargjoslas teritorija (kods 7311010100);

1.2.3. valsts nozīmes pilsētbūvniecības pieminekļa teritorija un objekti (kods 7314010602);

1.2.4. ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar ielu vai ceļu – sarkanā līnija (kods 7312030100);

1.2.5. ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar elektrisko tīklu kabeļu līniju (kods 7312050201);

1.2.6. ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar pašteces kanalizācijas vadu (kods 7312010300).

1.3. Uzdot zemes vienības Kāpu ielā 137, Jūrmalā, īpašniekam nodrošināt visu pazemes un virszemes inženiertīklu saglabāšanu, kas atrodas zemesgabala teritorijā un netraucēt to ekspluatāciju.

2. Izveidot zemes vienību Kāpu ielā 137A, Jūrmalā, ar kopējo platību 1807 m2 saskaņā ar šī lēmuma pielikumu:

2.1. noteikt, ka zemes vienības Kāpu ielā 137A, Jūrmalā, nekustamā īpašuma lietošanas mērķis ir individuālo dzīvojamo māju apbūve – nekustamā īpašuma lietošanas mērķa kods 0601;

2.2. noteikt nekustamā īpašuma apgrūtinājumus zemes vienībai Kāpu ielā 137A, Jūrmalā (apgrūtinājumu precīzas platības tiks noteiktas veicot zemes vienības apgrūtinājuma plāna izgatavošanu):

2.2.1. Baltijas jūras un Rīgas jūras līča ierobežotas saimnieciskās darbības joslas teritorija (apgrūtināto teritoriju informācijas sistēmas objektu klasifikatora kods 7311010300);

2.2.2. Baltijas jūras un Rīgas jūras līča krasta kāpu vides un dabas resursu aizsardzības aizsargjoslas teritorija (kods 7311010100);

2.2.3. valsts nozīmes pilsētbūvniecības pieminekļa teritorija un objekti (kods 7314010602);

2.2.4. ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar ielu vai ceļu – sarkanā līnija (kods 7312030100).

2.3. Uzdot zemes vienības Kāpu ielā 137A, Jūrmalā, īpašniekam nodrošināt visu pazemes un virszemes inženiertīklu saglabāšanu, kas atrodas zemesgabala teritorijā un netraucēt to ekspluatāciju.

2.4. Likvidēt adresi ēkai ar kadastra apzīmējumu 1300 016 0103 002 Kāpu ielā 137, Jūrmala, un piešķirt adresi Kāpu ielā 137A, Jūrmala.

3. Saskaņā ar Ministru kabineta 2009.gada 3.novembra noteikumu Nr.1269 „Adresācijas sistēmas noteikumi” 43.punktu Jūrmalas pilsētas domes Administratīvi juridiskās pārvaldes Administratīvai nodaļai nodrošināt šī lēmuma nosūtīšanu Valsts zemes dienestam.

Šo lēmumu saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 70.panta pirmo daļu, 76.panta pirmo un otro daļu, 79.panta pirmo daļu, 188.panta otro daļu un 189.panta pirmo daļu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas pieteikumu iesniedzot Administratīvās rajona tiesas attiecīgajā tiesu namā pēc pieteicēja adreses [fiziskā persona — pēc deklarētās dzīvesvietas adreses, papildu adreses (Dzīvesvietas deklarēšanas likuma izpratnē) vai nekustamā īpašuma atrašanās vietas, juridiskā persona — pēc juridiskās adreses].

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Pielikums PDF


Lejupielāde: DOC un PDF