Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2015.gada 9.jūlijāNr. 282

protokols Nr. 12, 31. punkts

Par atļauju būves nojaukšanai
Slokas ielā 49b, Jūrmalā

L.B. (personas kods) 2015.gada 7.aprīļa iesniegumā, kas Jūrmalas pilsētas domē (turpmāk – Dome) reģistrēts ar Nr.14-3/1479, Domei lūdz atļaut nojaukt tai piederošo nedzīvojamo ēku – kokapstrādes darbnīcu Nr.005 ar būves kadastra apzīmējumu 1300 010 3508 005 Slokas ielā 49b, Jūrmalā (turpmāk – būves).

Domes Ēku un būvju tehniskā stāvokļa novērtēšanas komisija (turpmāk – komisija) 2015.gada 2.jūnija sēdē, izskatot iesniegumu un tam pievienotos dokumentus (tehniskās inventarizācijas lietu, zemesgrāmatas nodalījuma Nr.100000107289 norakstu, būvju fotofiksācijas, apbūves plānu, zemes robežu plānu, iesnieguma par detālplānojuma izstrādes turpināšanu pēc būves nojaukšanas), konstatēja, ka būve ir neapmierinošā tehniskā stāvoklī. Komisija izvērtējot būves tehnisko stāvokli, nojaukšanas ietekmi uz pilsētvides ainavu, ekoloģiju, kultūrvēsturisko vidi un ņemot vērā nekustamā īpašuma īpašnieka izteikto vēlēšanos, vienbalsīgi pieņēma atzinumu – atbalstīt L.B. lūgumu nojaukt būvi.

Pamatojoties uz Būvniecības likuma 7.panta pirmās daļas 2.punktu, Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2012.gada 11.oktobra saistošo noteikumu Nr.42 „Par Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojuma grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu” apstiprinātā Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojuma „Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” 468.punktu, kas paredz ilgstoši neuzturētu un neapmierinošā tehniskā stāvoklī esoša nekustamā īpašuma būvju sakārtošanu vai nojaukšanu un komisijas 2015.gada 2.jūnija atzinumu (protokolu Nr.14-20/05), Dome nolemj:

1. Atļaut īpašniekam L.B. nojaukt nedzīvojamo ēku – kokapstrādes darbnīcu Nr.005 ar būves kadastra apzīmējumu 1300 010 3508 005 Slokas ielā 49b, Jūrmalā.

2. Pēc lēmuma par nedzīvojamās ēkas – kokapstrādes darbnīcas Nr.005 ar būves kadastra apzīmējumu 1300 010 3508 005 Slokas ielā 49b, Jūrmalā, stāšanās spēkā uzdot veikt L.B. būves nojaukšanu atbilstoši Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumos Nr.500 "Vispārīgie būvnoteikumi” un Ministru kabineta 2014.gada 2.septembra noteikumos Nr.529 "Ēku būvnoteikumi” noteiktajā kārtībā saskaņā ar Jūrmalas pilsētas būvvaldes komisijā akceptētu ēkas nojaukšanas būvprojektu.

Šo lēmumu saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 70.panta pirmo daļu, 76.panta pirmo un otro daļu, 79.panta pirmo daļu, 188.panta otro daļu un 189.panta pirmo daļu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas pieteikumu iesniedzot Administratīvās rajona tiesas attiecīgajā tiesu namā pēc pieteicēja adreses [fiziskā persona — pēc deklarētās dzīvesvietas adreses, papildu adreses (Dzīvesvietas deklarēšanas likuma izpratnē) vai nekustamā īpašuma atrašanās vietas, juridiskā persona — pēc juridiskās adreses].

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF