Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2015.gada 9.jūlijāNr. 279

protokols Nr. 12, 28. punkts

Par atļauju būves nojaukšanai
Dubulti 3601, Jūrmalā

Ēku un būvju tehniskā stāvokļa novērtēšanas komisija (turpmāk – komisija) 2015.gada 2.jūnija sēdē, izskatot Jūrmalas pilsētas domes pilnvarotās sabiedrības ar ierobežotu atbildību „INFINITUM” (Reģistrācijas Nr.40003588608) 2015.gada 18.maija tehniskās apsekošanas atzinumu par Jūrmalas pilsētas pašvaldības (Reģistrācijas Nr.90000056357) piederošās tualetes ēkas Nr.004 ar būves kadastra apzīmējumu 1300 010 3601 004, Dubulti 3601, Jūrmalā, (turpmāk – būve) un tam pievienotos dokumentus (zemesgrāmatas nodalījuma Nr.100000511820 norakstu, būvju fotofiksācijas, apbūves plānu, zemes robežu plānu, būvprakses sertifikātu, darba uzdevumu) konstatēja, ka būve ir neapmierinošā tehniskā stāvoklī. Komisija izvērtējot būves tehnisko stāvokli, nojaukšanas ietekmi uz pilsētvides ainavu, ekoloģiju, kultūrvēsturisko vidi un ņemot vērā nekustamā īpašuma īpašnieka izteikto vēlēšanos, vienbalsīgi pieņēma atzinumu – atbalstīt būves nojaukšanu.

Pamatojoties uz Būvniecības likuma 7.panta pirmās daļas 2.punktu, Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2012.gada 11.oktobra saistošo noteikumu Nr.42 „Par Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojuma grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu” apstiprinātā Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojuma „Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” 468.punktu, kas paredz ilgstoši neuzturētu un neapmierinošā tehniskā stāvoklī esoša nekustamā īpašuma būvju sakārtošanu vai nojaukšanu un komisijas 2015.gada 2.jūnija atzinumu (protokolu Nr.14-20/05), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Atļaut īpašniekam Jūrmalas pilsētas pašvaldībai nojaukt tualetes ēku Nr.004 ar būves kadastra apzīmējumu 1300 010 3601 004 Dubulti 3601, Jūrmalā.

2. Pēc lēmuma par tualetes ēkas Nr.004 ar būves kadastra apzīmējumu 1300 010 3601 004 Dubulti 3601, Jūrmalā stāšanās spēkā uzdot veikt Jūrmalas pilsētas domes Attīstības pārvaldes Būvniecības projektu vadības nodaļai būves nojaukšanu atbilstoši Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumos Nr.500 ,,Vispārīgie būvnoteikumi” un Ministru kabineta 2014.gada 2.septembra noteikumos Nr.529 ,,Ēku būvnoteikumi” noteiktajai kārtībai saskaņā ar Jūrmalas pilsētas būvvaldes komisijā akceptētu ēkas nojaukšanas būvprojektu.

Šo lēmumu saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 70.panta pirmo daļu, 76.panta pirmo un otro daļu, 79.panta pirmo daļu, 188.panta otro daļu un 189.panta pirmo daļu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas pieteikumu iesniedzot Administratīvās rajona tiesas attiecīgajā tiesu namā pēc pieteicēja adreses [fiziskā persona — pēc deklarētās dzīvesvietas adreses, papildu adreses (Dzīvesvietas deklarēšanas likuma izpratnē) vai nekustamā īpašuma atrašanās vietas, juridiskā persona — pēc juridiskās adreses].

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF