Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā

Atcelts ar domes 2017.gada 16.februāra 57.lēmumu

2015.gada 9.jūlijāNr. 278

protokols Nr. 12, 27. punkts

Par Jūrmalas ostas robežu izmaiņu projektu

Pamatojoties uz Likuma par ostām 3.pantu, Lielupes ostas valdes 2014.gada 15.decembra lēmumu Nr.5/5/14 (protokols Nr.5/14 p.5), Attīstības un vides jautājumu komitejas 2015.gada 23.marta ārkārtas sēdes atzinumu (protokols Nr.1.2-21/6), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Apstiprināt robežu plāna izmaiņu priekšlikumu (pielikumā).

2. Noteikt, ka lēmums stājas spēkā vienlaicīgi ar grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 4.februāra saistošo noteikumu Nr.6 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” 12.40.apakšpunktā.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Pielikums DOC


Lejupielāde: DOC un PDF


Saistītā informācija:

Grafiskā daļa: PDF, PDF, PDF, PDF, PDF, PDF, PDF, PDF