Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2015.gada 9.jūlijāNr. 277

protokols Nr. 12, 24. punkts

Par dzīvojamo telpu piešķiršanu, īres līgumu
noslēgšanu un personu izslēgšanu no palīdzības
reģistra dzīvojamo telpu (dzīvokļu) izīrēšanā

Pamatojoties uz likuma „Par dzīvojamo telpu īri” 5.panta pirmo un otro daļu, likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 5. un 19.pantu, saskaņā ar Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2015.gada 19.februāra saistošo noteikumu Nr.6 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības palīdzību personām dzīvokļa jautājumu risināšanā, reģistrācijas un palīdzības sniegšanas kārtību” 3.punktu, ņemot vērā Jūrmalas pilsētas pašvaldības Dzīvokļu komisijas 2015.gada 2.jūnija sēdes atzinumu (protokols Nr.8.1-1/6) un Jūrmalas pilsētas domes Sociālo un veselības jautājumu komitejas 2015.gada 10.jūnija sēdes atzinumu (protokols Nr.1.2-25/9), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Piešķirt dzīvojamās telpas, noslēgt dzīvojamo telpu īres līgumus un izslēgt personas no palīdzības reģistra dzīvojamo telpu (dzīvokļu) izīrēšanā saskaņā ar lēmuma pielikumu.

2. Jūrmalas pilsētas domes Īpašumu pārvaldes Dzīvokļu nodaļai divu nedēļu laikā sagatavot lēmuma pielikumā minētos īres līgumus.

3. Ja viena mēneša laikā no lēmuma pieņemšanas dienas īres līgums netiek noslēgts īrnieka vainas dēļ, šis lēmums attiecīgajā daļā par konkrēto īrnieku zaudē spēku.

Priekšsēdētājs

G.TruksnisPielikums Jūrmalas pilsētas domes

2015.gada 9.jūlija lēmumam Nr.277

(protokols Nr.12, 24.punkts)

Par dzīvojamo telpu piešķiršanu, īres līgumu noslēgšanu un

personu izslēgšanu no palīdzības reģistra dzīvojamo telpu (dzīvokļu) izīrēšanā

Nr.

p.

k.

Personas vārds uzvārds,

personas kods,

ģimenes sastāvs

Uzskaitē stāšanās gads, pamatojums

Esošās dzīvojamās telpas adrese, iesniedzēja deklarēšanās gads

Piešķiramās dzīvojamās telpas adrese, istabu skaits, dzīvojamā (kopējā) platība, personu skaits

Piezīmes / Lēmums

Palīdzības saņemšanas reģistrācijas grupas ietvaros dzīvojamā telpa tiek piedāvāta īrei personu reģistrācijas secībā. Rindas kārtība mainās, ja iepriekš reģistrētai personai ir zuduši apstākļi, kuri bijuši par pamatu palīdzības saņemšanai, persona ir atteikusies no attiecīgās dzīvojamās telpas īres vai nav sniegusi atbildi uz saņemto piedāvājumu.

1.

A.A.,

personas kods

2005.

saskaņā ar Jūrmalas pilsētas pašvaldības 23.02.2005. saistošo noteikumu Nr.6 3.6.1.apakš-punktu, dzīvo denacionalizētā mājā, rindas Nr.5

adrese, Jūrmala,

1972.

adrese, Jūrmala, 1-istabas dzīvoklis, mājas 9.stāvā 12,50 (32,80) m2, 1 persona

1.Piešķirt dzīvojamo telpu adrese, Jūrmalā.

2.Noslēgt īres līgumu uz 3 gadiem.

3.Izslēgt no palīdzības reģistra dzīvojamo telpu (dzīvokļu) izīrēšanā.

2.

T.M.,

personas kods

2006.

saskaņā ar Jūrmalas pilsētas pašvaldības 23.02.2005. saistošo noteikumu Nr.6 3.6.1.apakš-punktu, dzīvo denacionalizētā mājā, rindas Nr.9

adrese, Jūrmala,

1984.

adrese, Jūrmala, 1-istabas dzīvoklis, mājas 1.stāvā, 12,79 (33,40) m2, 1 persona

1.Piešķirt dzīvojamo telpu adrese, Jūrmalā.

2.Noslēgt īres līgumu uz 3 gadiem.

3.Izslēgt no palīdzības reģistra dzīvojamo telpu (dzīvokļu) izīrēšanā.

3.

T.K.,

personas kods,

meita J.K. dzimšanas gads,

mazdēls J.K. dzimšanas gads,

dēls A.K. dzimšanas gads

2007.

saskaņā ar Jūrmalas pilsētas pašvaldības 23.02.2005. saistošo noteikumu Nr.6 3.6.1.apakš-punktu, dzīvo denacionalizētā mājā, rindas Nr.17

adrese, Jūrmala,

1973.

adrese, Jūrmala, 2-istabu dzīvoklis, mājas 1.stāvā, 29,50 (45,60) m2, 4 personas

1.Piešķirt dzīvojamo telpu adrese, Jūrmalā.

2.Noslēgt īres līgumu uz 3 gadiem.

3.Izslēgt no palīdzības reģistra dzīvojamo telpu (dzīvokļu) izīrēšanā.

4.

A.K.,

personas kods

2007.

saskaņā ar Jūrmalas pilsētas pašvaldības 23.02.2005. saistošo noteikumu Nr.6 3.6.1.apakš-punktu, dzīvo denacionalizētā mājā, rindas Nr.19

adrese, Jūrmala,

1992.

adrese, Jūrmala, 1-istabas dzīvoklis, mājas 5.stāvā, 17,30 (41,20) m2, 1 persona

1.Piešķirt dzīvojamo telpu adrese, Jūrmalā.

2.Noslēgt īres līgumu uz 3 gadiem.

3.Izslēgt no palīdzības reģistra dzīvojamo telpu (dzīvokļu) izīrēšanā.


Lejupielāde: DOC un PDF