Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2015.gada 9.jūlijāNr. 276

protokols Nr. 12, 23. punkts

Par dzīvojamo telpu īres līgumu pagarināšanu

Pamatojoties uz likuma „Par dzīvojamo telpu īri” 5.panta pirmo un otro daļu, 6.pantu, ņemot vērā Jūrmalas pilsētas pašvaldības Dzīvokļu komisijas 2015.gada 5.maija sēdes atzinumu (protokols Nr.8.1-1/4) un Jūrmalas pilsētas domes Sociālo un veselības jautājumu komitejas 2015.gada 13.maija sēdes atzinumu (protokols Nr.1.2-25/8) un 2015.gada 10.jūnija sēdes atzinumu (protokols Nr.1.2-25/9), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Pagarināt dzīvojamo telpu īres līgumus saskaņā ar lēmuma pielikumu.

2. Jūrmalas pilsētas domes Īpašumu pārvaldes Dzīvokļu nodaļai divu nedēļu laikā sagatavot lēmuma pielikumā minētos īres līgumus.

3. Ja viena mēneša laikā no lēmuma pieņemšanas dienas īres līgums netiek noslēgts īrnieka vainas dēļ, šis lēmums attiecīgajā daļā par konkrēto īrnieku zaudē spēku.

Priekšsēdētājs

G.TruksnisPielikums Jūrmalas pilsētas domes

2015.gada 9.jūlija lēmumam Nr.276

(protokols Nr.12, 23.punkts)

Par dzīvojamo telpu īres līgumu pagarināšanu

Nr.

p.k.

Personas vārds, uzvārds,

personas kods,

ģimenes sastāvs

Esošās dzīvojamās telpas adrese

Izīrējamās dzīvojamās telpas adrese, istabu skaits,

dzīvojamā (kopējā) platība,

personu skaits

Lēmums

1.

N.J., personas kods

adrese, Jūrmala,

adrese, Jūrmala, 1 istaba ar koplietošanas telpām, 18,30 (22,12) m2, 1 persona

Pagarināt dzīvojamās telpas īres līgumu uz 3 gadiem, papildus veicot samaksu par dzīvojamās telpas faktisko lietošanu no 01.09.2013.

2.

A.F., personas kods

adrese, Jūrmala

adrese, Jūrmala, 1 istaba ar koplietošanas telpām, 18,40 (22,24) m2 1 persona

Pagarināt dzīvojamās telpas īres līgumu uz 3 gadiem, papildus veicot samaksu par dzīvojamās telpas faktisko lietošanu no 01.09.2013.


Lejupielāde: DOC un PDF