Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2015.gada 9.jūlijāNr. 274

protokols Nr. 12, 20. punkts

Par Jūrmalas pilsētas attīstības programmas
2014.-2020.gadam aktualizēšanu

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 1.punktu, Teritorijas attīstības plānošanas likuma 22.panta otro daļu, 2014.gada 14.oktobra Ministru kabineta noteikumu Nr.628 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 72.punktu, saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 7.novembra lēmumu Nr.625 „Par Jūrmalas pilsētas attīstības programmas 2014.-2020.gadam apstiprināšanu”, ņemot vērā 2015.gada 11.jūnija Jūrmalas pilsētas domes lēmumu Nr.221 „Par Jūrmalas izglītības attīstības koncepcijas 2015.-2020.gadam apstiprināšanu”, 2015.gada 8.jūlija Attīstības un vides jautājumu komitejas atzinumu „Par Jūrmalas pilsētas informācijas un komunikāciju tehnoloģiju rīcības plānu 2015.-2020.gadam” un atzinumu „Par Jūrmalas pilsētas attīstības programmas 2014.-2020.gadam aktualizēšanu” (protokols Nr.1.2-21/12), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Aktualizēt Jūrmalas pilsētas attīstības programmu 2014.-2020.gadam (turpmāk – Attīstības programma), saskaņā ar darba uzdevumu pielikumā.

2. Uzdot Attīstības pārvaldes Stratēģiskās un biznesa plānošanas nodaļai:

2.1. līdz 2015.gada 20.jūlijam izveidot darba grupu Attīstības programmas aktualizēšanai un koordinēt darba grupas darbu;

2.2. līdz 2015.gada 20.novembrim nodrošināt, ka darba grupa aktualizē Attīstības programmu, saskaņā ar pielikuma laika grafiku;

2.3. līdz 2015.gada 20.decembrim iesniegt aktualizēto Attīstības programmas redakciju apstiprināšanai Jūrmalas pilsētas domē;

2.4. sadarbībā ar Mārketinga un ārējo sakaru pārvaldi nodrošināt sabiedrības informēšanu par Attīstības programmas aktualizēšanu, paziņojuma publicēšanu tīmekļa vietnē www.jurmala.lv un laikrakstā „Jūrmalas pašvaldības informācijas biļetens”;

2.5. lēmumu par Attīstības programmas aktualizēšanu nosūtīt Latvijas Republikas Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai un Rīgas plānošanas reģionam.

3. Lēmuma izpildi uzdot kontrolēt Jūrmalas pašvaldības Attīstības pārvaldes vadītājam.

Priekšsēdētājs

G.TruksnisPielikums Jūrmalas pilsētas domes
2015.gada 9.jūlija lēmumam Nr.274
(protokols Nr.12, 20.punkts)

DARBA UZDEVUMS

Jūrmalas pilsētas attīstības programmas 2014.-2020. gadam aktualizēšanai

1. Aktualizēt Jūrmalas attīstības programmu 2014.-2020.gadam (turpmāk – Attīstības programma).

2. Attīstības programmas aktualizēšanas pamatojums:

2.1. Likuma „Par pašvaldībām” 14. panta otrās daļas 1.punkts;

2.2. Teritorijas attīstības plānošanas likuma 22.panta otrā daļa;

2.3. Ministru kabineta 25.08.2009. noteikumi Nr.970 „Sabiedrības līdzdalības kārtība attīstības plānošanas procesā”;

2.4. Ministru kabineta 14.10.2014. noteikumi Nr.628 “Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem”;

2.5. Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada 11.jūnija lēmums Nr.221 “Par Jūrmalas izglītības attīstības koncepcijas 2015.-2020.gadam apstiprināšanu”;

2.6. Attīstības un vides jautājumu komitejas 2015.gada 8.jūlija atzinumu “Par Jūrmalas pilsētas informācijas un komunikāciju tehnoloģiju rīcības plānu 2015.-2020.gadam”.

3. Attīstības programmas aktualizēšanu veikt saskaņā ar spēkā esošo Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 03.12.2014. ieteikumiem “Metodiskie ieteikumi attīstības programmu izstrādei reģionālā un vietējā līmenī”.

4. Attīstības programmas aktualizēšanas uzdevumi:

4.1. aktualizēt Attīstības programmas vidēja termiņa stratēģiskos uzstādījumus un noteiktos rīcības virzienus, to kopumu, rīcības plānu, investīciju plānu, nepieciešamos finanšu resursus un atbildīgos izpildītājus to īstenošanai;

4.2. izvērtēt un ņemt vērā Rīgas plānošanas reģiona spēkā esošos attīstības plānošanas dokumentus un to vietējo pašvaldību spēkā esošus teritorijas attīstības plānošanas dokumentus, ar kurām robežojas Jūrmalas pilsēta;

4.3. aktualizējot Attīstības programmu, ņemt vērā Jūrmalas pilsētas attīstības stratēģiju 2010.-2030.gadam un izstrādātos Jūrmalas pilsētas attīstības plānošanas dokumentus, jau uzsāktos un ieplānotos investīciju projektus pēc Attīstības programmas apstiprināšanas brīža - 2013.gada 7.novembra;

4.4. nodrošināt sabiedrības pārstāvju līdzdalību attīstības programmas aktualizēšanā, saskaņā ar normatīvajiem aktiem;

4.5.  izstrādāt stratēģisko ietekmes uz vidi novērtējumu, ja saskaņā ar Valsts vides dienesta reģionālās vides pārvaldes lēmumu tas ir nepieciešams.

5. Attīstības programmas aktualizēšanas process un izpildes termiņi:

Nr.

p.k.

Pasākums

Termiņš, 2015.gads

1.

Sagatavošanās Attīstības programmas aktualizēšanai

1.1.

Jūrmalas pilsētas domes lēmums par Attīstības programmas aktualizēšanu

09.jūlijs

1.2.

Lēmuma par Attīstības programmas aktualizēšanu nosūtīšana LR Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai un Rīgas plānošanas reģionam un paziņojuma publicēšana mājas lapā www.jurmala.lv un laikrakstā „Jūrmalas pašvaldības informācijas biļetens”

20.jūlijs

1.3.

Darba grupas izveidošana

20.jūlijs

1.4.

Attīstības programmas aktualizēšanas procesa darba plāna un sabiedrības līdzdalības plāna izstrāde, interešu grupu identificēšana, plānu apspriešana un apstiprināšana darba grupā

jūlijs-augusts

1.5.

Paziņojuma par sabiedrības līdzdalību sagatavošana un publicēšana mājas lapā www.jurmala.lv un laikrakstā „Jūrmalas pašvaldības informācijas biļetens”

jūlijs-augusts

1.6.

Ar Attīstības programmu saistītu augstāka un līdzīga līmeņa dokumentu analīze (t.sk. konsultācijas ar Rīgas plānošanas reģionu un kaimiņu pašvaldībām)

jūlijs-augusts

1.7.

Tematisko darba grupu organizēšana, piesaistot nozaru speciālistus, rezultātu apkopošana

augusts-septembris

2.

Aktualizētās Attīstības programmas 1.redakcijas izstrāde

2.2.

1.posms – Stratēģiskās daļas aktualizēšana

jūlijs-oktobris

2.3.

2.posms – Rīcības plāna un Investīciju plāna aktualizēšana

jūlijs-oktobris

2.4.

3.posms – Plānošanas dokumentu ieviešanas uzraudzības kārtības izstrāde

jūlijs-oktobris

2.5.

Aktualizētās Attīstības programmas 1.redakcijas projekta izskatīšana darba grupā

oktobris

3.

Stratēģiskais ietekmes uz vidi novērtējums

3.1.

Konsultācijas ar attiecīgo Valsts vides dienesta reģionālo vides pārvaldi, kā arī ar Dabas aizsardzības pārvaldi un Veselības inspekciju par attīstības programmas īstenošanas iespējamo ietekmi uz vidi un cilvēku veselību, kā arī par stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma nepieciešamību. Iesniegums Vides pārraudzības valsts birojam stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma nepieciešamības izvērtēšanai

jūlijs-augusts

3.2.

Vides pārskata 1.redakcijas izstrāde, ja nepieciešams

oktobris

4.

Publiskā apspriešana un saskaņošana

4.1.

Jūrmalas pilsētas domes lēmums par aktualizētās Attīstības programmas un vides pārskata projekta nodošanu publiskajai apspriešanai, un iesniegšanu Rīgas plānošanas reģionam un Vides pārraudzības valsts birojam atzinuma saņemšanai

oktobris

4.2.

Paziņojuma par Attīstības programmas un vides pārskata projekta publisko apspriešanu nosūtīšana Rīgas plānošanas reģionam un tā publicēšana mājas lapā www.jurmala.lv un laikrakstā „Jūrmalas pašvaldības informācijas biļetens”

oktobris

4.3.

Aktualizētās Attīstības programmas projekta publiskās apspriešanas organizēšana, Vides pārskata projekta saskaņošana ar Vides pārraudzības valsts biroja norādītajām iestādēm

oktobris-novembris

4.4.

Publiskās apspriešanas rezultātu apkopošana

oktobris-novembris

4.5.

Aktualizētās Attīstības programmas un vides pārskata projekta publiskās apspriešanas rezultātu izvērtēšana darba grupā, rezultātu apkopošana

oktobris-novembris

4.6.

Aktualizētās Attīstības programmas un vides pārskata publiskās apspriešanas kopsavilkuma izstrādāšana, kopsavilkuma publicēšana mājas lapā www.jurmala.lv un laikrakstā „Jūrmalas pašvaldības informācijas biļetens”

oktobris-novembris

5.

Aktualizētās Attīstības programmas un vides pārskata gala redakcijas izstrāde un apstiprināšana

5.1.

Aktualizētās Attīstības programmas un vides pārskata gala redakcijas izstrāde, ņemot vērā sniegtos atzinumus, kā arī publiskās apspriešanas rezultātus

oktobris-novembris

5.2.

Jūrmalas pilsētas domes lēmums par aktualizētās Attīstības programmas gala redakcijas apstiprināšanu, Rīgas plānošanas reģiona un Vides pārraudzības valsts biroja pozitīva atzinuma saņemšanas gadījumā. (negatīva atzinuma saņemšanas gadījumā aktualizētā Attīstības programma tiek precizēta un atkārtoti skaņota)

novembris-decembris

5.3.

Jūrmalas pilsētas domes lēmums par aktualizētās Attīstības programmas apstiprināšanu publicēšana mājas lapā www.jurmala.lv un laikrakstā „Jūrmalas pašvaldības informācijas biļetens”

decembris

5.4.

Apstiprinātās aktualizētās Attīstības programmas gala redakcijas publiskošana un iesniegšana LR Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai un Rīgas plānošanas reģionam

decembris


Lejupielāde: DOC un PDF