Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2015.gada 9.jūlijāNr. 273

protokols Nr. 12, 19. punkts

Par Eiropas Savienības programmas Intelligent
Energy – Europe „EURONET 50/50” projekta noslēgumu

Saskaņā arlikuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4. punktu, Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 7.novembra lēmumu Nr.626 „Par dalību Eiropas Savienības programmas Intelligent Energy – Europe projektā „EURONET 50/50”, atbilstoši Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 25.februāra rīkojuma Nr.1.1-14/112 „Par Eiropas Savienības un citu ārējo finanšu instrumentu līdzfinansētu projektu ieviešanas kārtību Jūrmalas pilsētas pašvaldībā” 7.punktam, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Noslēgt Rīgas Menedžeru skolas koordinēto Eiropas Savienības programmas Intelligent Energy – Europa projektu „EURONET 50/50” (turpmāk – Projekts), saskaņā ar pielikumu.

2. Apstiprināt Projektā iesaistīto Jūrmalas pilsētas izglītības iestāžu faktiski ietaupītā finansējuma summas, ņemot vērā ietaupīto finanšu līdzekļu apjomu un 2014.gada tarifus, saskaņā ar pielikumu.

3. Veikt norēķinus ar Projekta īstenošanā iesaistītajām skolām atbilstoši pielikumā norādītajam, 50% apmērā no Projekta aktivitāšu īstenošanas rezultātā iegūto ietaupīto finanšu līdzekļu apjoma.

Priekšsēdētājs

G.TruksnisPielikums Jūrmalas pilsētas domes

2015.gada9.jūlija lēmumam Nr.273

(Protokols Nr.12, 19.punkts)

Projekta „EURONET 50/50” noslēguma ziņojums

Pamata informācija

Projekta nosaukums

Eiropas Savienības programmas Intelligent Energy – Europe „EURONET 50/50”

Līguma/vienošanās Nr.

Sadarbības līgumi starp Jūrmalas pilsētas domi un SIA „Rīgas Menedžeru skolu” un Jūrmalas pilsētas skolām - Vaivaru pamatskola (2013.gada 17.decembra Sadarbības līgums Nr.1.1-16.8/1262), Ķemeru vidusskola (2013.gada 17.decembra Sadarbības līgums Nr.1.1-16.8/1260), Slokas pamatskola (2013.gada 17.decembra Sadarbības līgums Nr.1.1-16.8/1261). Pumpuru vidusskola (2013.gada 17.decembra Sadarbības līgums Nr.1.1-16.8/1263)

Darbības programmas nosaukums:

-

Aktivitātes/ apakšaktivitātes numurs un nosaukums:

-

Projekta mērķis

Stimulēt kopējo skolai nepieciešamo resursu (siltuma enerģijas, elektrības, ūdens, atkritumu izvešanas izmaksu) patēriņa samazināšanos, mainot skolēnu, skolotāju un tehnisko darbinieku attieksmi.

Projektā iesaistījās četras Jūrmalas pilsētas izglītības iestādes - Slokas pamatskola, Vaivaru pamatskola, Ķemeru vidusskola un Pumpuru vidusskola.

Pēc projekta īstenošanas beigām 50% no gada laikā ieekonomētās siltuma enerģijas, elektrības, ūdens un atkritumu izvešanas izdevumu summas, salīdzinot ar vidējām izmaksām laika posmā no 2010.gada līdz 2013.gadam, kā papildus finansējums tiek piešķirts projekta īstenošanā iesaistītajām izglītības iestādēm mācību materiālu, inventāra un citu preču, pakalpojumu iegādei.

Projekta aktivitātes un to izpilde

Aktivitāte

Projekta iesniegumā plānotie projekta rezultāti (to skaits un mērvienība)

Faktiskie projekta rezultāti (to skaits un mērvienība)

Piezīmes

1.Sadarbībā ar projektā iesaistītajām izglītības iestādēm, organizēt un veikt sākotnējo izglītības iestāžu telpu apsekošanu, lai konstatētu pašreizējo iestādes telpu stāvokli un izstrādātu rīcības modeli resursu taupībai.

Apsekot četru izglītības iestāžu telpas - Slokas pamatskolas, Vaivaru pamatskolas, Ķemeru vidusskolas un Pumpuru vidusskolas.

Apsekotas četru izglītības iestāžu telpas - Slokas pamatskolas, Vaivaru pamatskolas, Ķemeru vidusskolas un Pumpuru vidusskolas.

2.Aprēķināt bāzes līniju resursu ekonomijas noteikšanai, par pamatu ņemot izglītības iestāžu vidējo resursu patēriņa lielumu laika posmā no 2010.gada līdz 2013.gadam.

Sagatavot un apstiprināt bāzes līnijas resursu ekonomijai, balstoties uz trīs gadu aprēķinu.

Sagatavotas un apstiprinātas bāzes līnijas resursu ekonomijai, katrai no četrām izglītības iestādēm, balstoties uz trīs gadu aprēķinu.

3.Organizēt izglītības iestāžu pārstāvjiem ievada apmācību semināru, kurā detalizēti iepazīstināt ar izstrādāto rīcības modeli un nepieciešamajām darbībām resursu ekonomijai un sniegt konsultācijas enerģētisko vienību organizēšanas un apmācības jautājumos visa projekta realizēšanas laikā.

Organizēts apmācību seminārus izglītības iestādēs. (1 seminārs katrā izglītības iestādē un 1 seminārs Latvenergo Jūrmalas filiālē)

Sniegt konsultācijas enerģētisko vienību organizēšanas un apmācības jautājumos.

Organizēti apmācību semināri katrā no izglītības iestādēm. (1 seminārs katrā izglītības iestādē un 1 seminārs Latvenergo Jūrmalas filiālē)

Visā projekta īstenošanas laikā sniegtas konsultācijas enerģētisko vienību organizēšanas un apmācības jautājumos.

4.Resursu taupības ekonomijas rezultātā, Jūrmalas pilsētas domei pārskaitīt izglītības iestādēm ne mazāk kā 50% no projektu aktivitāšu realizēšanas rezultātā ietaupītajiem finanšu līdzekļiem izglītības iestādes 2015.gada budžetā.

Projekta iesniegumā plānotie projekta rezultāti bija sasniegt katrā no izglītības iestādēm pēc iespējas lielāku resursu ekonomiju.

Resursu taupības ekonomijas rezultātā, ieekonomētie finanšu līdzekļi:

1.Vaivaru pamatskola – 370,00 EUR;

2.Ķemeru vidusskola – 4336,00 EUR;

3.Slokas pamatskola – 2487,00 EUR;

4.Pumpuru vidusskola – 0,00 EUR.

Pumpuru vidusskolā, skolas ēkas renovācijas dēļ, daļēji tika atslēgta apkure, kā rezultātā nebija iespējams noteikt resursu ietaupījuma apjomu.

50% no ieekonomētajiem finanšu līdzekļiem tiek plānots apgūt:

1.Vaivaru pamatskolai – 185,00 EUR iestādes teritorijas labiekārtošanai – „Sajūtu dārza izveidei” (melnzemes un mulčas iegādei);

2.Ķemeru vidusskolai – 420,00 EUR datortehnikas iegādei,

1105,00 EUR darba galda iegādei, universālā kombinētā darba galda iegādei (mājturības un tehnoloģiju mācību stundām); 643,00 EUR iestādes gaiteņu atpūtas krēslu iegādei.

3.Slokas pamatskolai – 288,00 EUR digitālā mikroskopa iegādei;

955,00 EUR datortehnikas iegādei.

Projektā veiktie grozījumi

-

Projekta ieviešanas laiks

Sākotnēji plānotais ieviešanas laiks

Faktiskais ieviešanas laiks

Piezīmes/ skaidrojumi

No 2013.gada 1.decembra

līdz 2015.gada 31.martam.

No 2013.gada 1.decembra līdz 2015.gada 31. martam

No 2015. gada 1. janvāra līdz 2015. gada 31. martam - Ieekonomēto resursu izvērtēšana. Un līdz 2015. gada 31.jūlijam Jūrmalas pilsētas dome 50% no ieekonomētās summas apstiprināt izglītības iestāžu budžetā

Projekta iesniegumā plānotais projekta laika grafiks

Aktivitātes

Projekta īstenošanas laiks (ceturkšņiem)

2013. gads

Projekta īstenošanas laiks (ceturkšņiem)

2014. gads

Projekta īstenošanas laiks (ceturkšņiem)

2015. gads

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1.Izglītības iestāžu telpu apsekošana.

X

2. Bāzes līniju aprēķināšana resursu ekonomijas noteikšanai.

X

X

3. Ievadapmācību semināru organizēšana un konsultāciju sniegšana.

X

X

4.Ieekonomēto finanšu līdzekļu apstiprināšana izglītības iestāžu 2015.gada budžetā.

X

X

Projektā tika veiktas izmaiņas laika grafikā, kam galvenie iemesli bija šādi:

-

Faktiskais projekta laika grafiks

Aktivitātes

Projekta īstenošanas laiks (ceturkšņiem)

2013. gads

Projekta īstenošanas laiks (ceturkšņiem)

2014. gads

Projekta īstenošanas laiks (ceturkšņiem)

2015. gads

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1.Izglītības iestāžu telpu apsekošana.

X

2. Bāzes līniju aprēķināšana resursu ekonomijas noteikšanai.

X

X

3. Ievadapmācību semināru organizēšana un konsultāciju sniegšana.

X

X

4.Ieekonomēto finanšu līdzekļu apstiprināšana izglītības iestāžu 2015.gada budžetā.

X

X

Projekta komanda

Rīgas Menedžeru skolas pārstāvis, Slokas pamatskola, Vaivaru pamatskola, Ķemeru vidusskola un Pumpuru vidusskola, kā arī Attīstības pārvaldes Stratēģiskās un biznesa plānošanas nodaļa.

Secinājumi un priekšlikumi

Projekts tika vērsts uz līdzekļu ekonomiju un kaitīgās ietekmes uz vidi samazināšanu. Darbības rezultātā, balstoties uz skolēnu pastāvīgu darbu un kompetences palielināšanu projektā iesaistītās Jūrmalas pilsētas izglītības iestādes – Slokas pamatskola, Vaivaru pamatskola, Ķemeru vidusskola un Pumpuru vidusskola, izglītojoties par energoresursu saudzīgu izmantošanu ir ietaupījuši siltuma enerģijas, elektrības, ūdens, atkritumu izvešanas izdevumus.

Projekts ir bijis noderīgs un līdzīgu projektu īstenošana ir nepieciešama iesaistot jaunas izglītības iestādes.


Lejupielāde: DOC un PDF