Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2015.gada 9.jūlijāNr. 267

protokols Nr. 12, 13. punkts

Par Starptautiskā Romu Kultūras festivāla līdzfinansēšanu

Jūrmalas pilsētas dome ir saņēmusi biedrības „Romu Kultūras Centrs” (reģistrācijas Nr. 40008109761, turpmāk – Biedrība) 2015.gada 5.maija vēstuli Nr.15/6 „Par atbalstu Starptautiskā Romu Kultūras festivāla rīkošanā” un 2015.gada 30.jūnija vēstuli Nr.15/6-6 „Papildinājumi un labojumi vēstulei Nr.15/6 par atbalstu Starptautiskā Romu kultūras festivāla rīkošanā” ar pasākuma „Starptautiskais Romu kultūras festivāls” (turpmāk – pasākums) aprakstu un pasākuma izdevumu tāmi. Biedrība lūdz piešķirt līdzfinansējumu Dzintaru koncertzāles Lielās zāles nomas maksas segšanai, lai nodrošinātu Starptautiskā Romu Kultūras festivāla koncerta norisi 2015.gada 17.augustā un 2015.gada 18.augustā.

Pasākuma organizēšanas kopējās izmaksas plānotas 381076,76 EUR apmērā. Saskaņā ar sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Dzintaru koncertzāle” cenrādi vienas dienas Lielās zāles nomas izmaksas 2015.gada 17.augustā un 2015.gada 18.augustā ir 6123,38 euro, ieskaitot pievienotās vērtības nodokli. Sniedzot atbalstu Biedrības organizēto koncertu norisei, Jūrmalas pilsētas domei ir jāpiešķir līdzfinansējumu 12246,76 EUR (divpadsmit tūkstoši divi simti četrdesmit seši euro, 76 centi) apmērā, lai segtu Dzintaru koncertzāles Lielās zāles nomas izmaksas.

Pašvaldības iestādei, nomājot Dzintaru koncertzāles Lielo zāli 2015.gada 17.augustā un 2015.gada 18.augustā, nav jāpiemēro Publisko iepirkumu likumu un Ministru kabineta 2013.gada 29.oktobra noteikumi Nr.1191 „Kārtība, kādā publiska persona nomā nekustamo īpašumu no privātpersonas vai kapitālsabiedrības un publicē informāciju par nomātajiem un nomāt paredzētajiem nekustamajiem īpašumiem”, jo atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 3.panta pirmās daļas 1.punktam šo likumu nepiemēro, ja pasūtītājs slēdz līgumu par zemes, esošās būves vai cita nekustamā īpašuma pirkšanu vai nomu vai citu tiesību iegūšanu uz šādu nekustamo īpašumu ar jebkuriem finanšu līdzekļiem. [..] Savukārt Ministru kabineta 2013.gada 29.oktobra noteikumu Nr.1191 „Kārtība, kādā publiska persona nomā nekustamo īpašumu no privātpersonas vai kapitālsabiedrības un publicē informāciju par nomātajiem un nomāt paredzētajiem nekustamajiem īpašumiem” 2.9.apakšpunkts nosaka, ka šos noteikumus nepiemēro, ja nekustamo īpašumu nomā uz laiku līdz 10 dienām.

Pasākums prezentēts kā unikāls šīs jomas pasākums starptautiskajā mērogā. Pasākums veicinās starpkultūras komunikāciju, sabiedrības saliedēšanu, kultūras nozares attīstību, sekmēs uzņēmējdarbību Jūrmalas pilsētā, veicinās Jūrmalas tūristu pieplūdumu un piesaistīs plaša mēroga un pazīstamākos mēdijus.

Lai veicinātu Jūrmalas pilsētas starptautisko atpazīstamību, veicinātu uzņēmējdarbības un tūrisma attīstību, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 5.punktu un Jūrmalas pilsētas domes Integrācijas lietu komitejas 2015.gada 10.jūnija sēdes atzinumu (protokols 1.2-30/6), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Atbalstīt biedrības „Romu Kultūras Centrs” (reģistrācijas Nr. 40008109761) pasākuma „Starptautiskais Romu kultūras festivāls” koncerta norisi Dzintaru koncertzāles Lielajā zālē 2015.gada 17.augustā un 2015.gada 18.augustā.

2. Atbalstīt līdzfinansējuma piešķiršanu 12246,76 EUR (divpadsmit tūkstoši divi simti četrdesmit seši euro, 76 centi) apmērā Dzintaru koncertzāles Lielās zāles nomai, to sedzot no Jūrmalas pilsētas domes Labklājības pārvaldes (turpmāk – Labklājības pārvalde) 2015.gada budžeta, nepieciešamības gadījumā veicot budžeta grozījumus.

3. Labklājības pārvaldei slēgt trīspusējo līgumu (pielikums) ar Sabiedrību ar ierobežotu atbildību „Dzintaru koncertzāle” un biedrību „Romu Kultūras Centrs” par Līdzfinansējuma piešķiršanu.

Priekšsēdētājs

G.TruksnisPielikums Jūrmalas pilsētas domes

2015.gada 9.jūlija lēmumam Nr.267

(protokols Nr.12, 13.punkts)

LĪDZFINANSĒJUMA LĪGUMS Nr.__________________

Jūrmalā 2015.gada_____________

Jūrmalas pilsētas domes Labklājības pārvalde , reģ.Nr.90000594245 (turpmāk – Līdzfinansētājs), tās vadītājas Laimas Grobiņas personā, kura darbojas saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 13.marta nolikumu Nr.8 „Labklājības pārvaldes nolikums”, un

Biedrība „Romu Kultūras Centrs”, reģ.Nr.40008109761 (turpmāk - Finansējuma saņēmējs), tās ____________ _____________ personā, kurš rīkojas uz statūtu pamata, no otras puses,

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Dzintaru koncertzāle” , (turpmāk – SIA „Dzintaru koncertzāle”), juridiskā adrese Turaidas iela 1, Jūrmala, LV-2015, tās valdes locekļa Guntara Ķirša personā, kurš rīkojas saskaņā ar statūtiem un valdes un kapitāla daļu turētāja lēmumiem,

turpmāk katrs atsevišķi vai abi kopā saukti Puse/-es, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 5.punktu, Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2014.gada 18.decembra saistošajiem noteikumiem Nr.37 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2015.gada budžetu” un, lai veicinātu starpkultūras komunikāciju, sabiedrības saliedēšanu, kultūras nozares attīstību, Jūrmalas pilsētas starptautisko atpazīstamību, veicinātu uzņēmējdarbības un tūrisma attīstību Jūrmalas pilsētas pašvaldības administratīvajā teritorijā, noslēdz šādu līgumu (turpmāk - Līgums):

1. LĪGUMA PRIEKŠMETS

Līdzfinansētājs līdzfinansē Finansējuma saņēmēja organizēto pasākumu „Starptautiskais Romu kultūras festivāls”, kura aktivitātes Jūrmalas pilsētā notiks 2015.gada 17.augustā un 2015.gada 18.augustā (Galā koncerts), (turpmāk – pasākums) saskaņā ar Līgumu un tam klāt pievienoto pasākuma plānu un programmu (1.pielikums) un kopējo plānoto izdevumu tāmi (2.pielikums), kas ir neatņemamas Līguma sastāvdaļas.

2. PUŠU SAISTĪBAS

2.1. Finansējuma saņēmējs apņemas:

2.1.1. kvalitatīvi un noteiktajā laikā īstenot pasākumu atbilstoši pasākuma plānam un programmai (1.pielikums) un izdevumu tāmei (2.pielikums);

2.1.2. organizēt koncertus Dzintaru koncertzāles Lielajā zālē 2015.gada 17.augustā un 2015.gada 18.augustā;

2.1.3. bez iepriekšējās saskaņošanas ar Līdzfinansētāju neveikt izmaiņas pasākuma plānā, īstenošanas termiņos, apjomos, izdevumu tāmes pozīcijās, kas attiecas uz koncertiem Dzintaru koncertzāles Lielajā zālē 2015.gada 17.augustā un 2015.gada 18.augustā;

2.1.4. visos ar pasākuma Dzintaru koncertzāles Lielajā zālē 2015.gada 17.augustā un 2015.gada 18.augustā koncertiem saistītajos paziņojumos ievietot norādi par Līdzfinansētāja atbalstu;

2.1.5. nodrošināt Līguma izpildi ar nepieciešamajiem resursiem;

2.1.6. īstenojot Līgumu, ievērot visas Latvijas Republikas spēkā esošajos normatīvajos aktos noteiktās prasības;

2.1.7. kompensēt zaudējumus, kas Līdzfinansētājam radušies Finansējuma saņēmēja vai viņa iesaistītās trešās personas vainas vai neuzmanības dēļ 10 (desmit) darba dienu laikā no pretenzijas nosūtīšanas dienas;

2.1.8. pasākuma norises vietā izvietot Jūrmalas pilsētas simboliku (ģerboni);

2.1.9. nodrošināt pasākuma darbību un aktivitāšu pamatojošu dokumentu oriģinālu saglabāšanu 5 (piecus) gadus pēc pasākuma beigām;

2.1.10. 20 (divdesmit) dienu laikā pēc pasākuma beigām iesniegt Līdzfinansētājam Pušu pieņemšanas – nodošanas akta 2 (divus) eksemplārus.

2.2. Līdzfinansētājs apņemas:

2.2.1. veikt Līgumā paredzētos maksājumus, ja ir izpildītas Līgumā minētās Finansējuma saņēmēja saistības;

2.2.2. 5 (piecu) darba dienu laikā parakstīt Pušu pieņemšanas nodošanas aktu.

2.3. SIA „Dzintaru koncertzāle” atbilstoši Līgumam, pasākumu plānam (1.pielikums) nodrošina Dzintaru koncertzāles Lielo zāli pasākuma norisei.

3. LĪDZFINANSĒJUMS UN NORĒĶINU KĀRTĪBA

3.1. Līdzfinansētājs līdz 2015.gada 2.augustam pēc SIA „Dzintaru koncertzāle” izsniegtā rēķina samaksā SIA „Dzintaru koncertzāle” līdzfinansējuma summu 10121,28 (desmit tūkstoši viens simts divdesmit viens euro un 28 euro centi) un PVN Latvijas Republikas spēkā esošo normatīvo aktu noteiktajā apmērā.

3.2. Līdzfinansētāja veiktajā līdzfinansējumā SIA „Dzintaru koncertzāle” ietilpst Dzintaru koncertzāles Lielās zāles, kas atrodas Turaidas ielā 1, Jūrmalā, telpu noma un maksa par Finansējuma saņēmēja lietošanā nodoto telpu uzkopšanu, zāles administratora pakalpojumiem, biļešu kontrolieru‑ vietu ierādītāju pakalpojumiem, mākslinieku ģērbtuvju izmantošanu, garderobes izmantošanu, palīgstrādnieku pakalpojumiem no 9.00 līdz 24.00, elektriķa pakalpojumiem no 9.00 līdz 24.00 un vienas tirdzniecības vietas nomu.

3.3. Finansējuma saņēmējs veic apmaksu SIA „Dzintaru koncertzāle” par piegādāto elektroenerģiju, elektroenerģijas patēriņu un jaudām, patērēto ūdeni un kanalizāciju, patērēto gāzi, saliekamo krēslu nomu, krēslu noņemšanu/uzlikšanu, podestu izmantošanu un citiem pakalpojumiem saskaņā ar noslēgto nomas līgumu starp SIA „Dzintaru koncertzāle” un Finansējuma saņēmēju.

3.4. Ja Līdzfinansētājs konstatē, ka Finansējuma saņēmējs nav kvalitatīvi un/vai noteiktajā laikā īstenojis pasākumu saskaņā ar Līguma nosacījumiem (tai skaitā 1.pielikumu un 2.pielikumu), Finansējuma saņēmējs veic Līguma 3.1.punktā noteikto līdzfinansējuma summas apmaksu Līdzfinansētājam.

3.5. Līguma 3.4.punkta gadījumā Finansējuma saņēmējam ir pienākums 10 (desmit) darba dienu laikā no Līdzfinansētāja pretenzijas nosūtīšanas dienas atmaksāt Līguma 3.1.punktā noteikto līdzfinansējuma summu.

4. PUŠU ATBILDĪBA UN STRĪDU RISINĀŠANA

4.1. Par līgumsaistību neizpildi vai nepilnīgu izpildi Puses ir atbildīgas saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem un Līguma noteikumiem.

4.2. Ja Finansējuma saņēmējs nepienācīgi pilda Līgumā paredzētās saistības, Līdzfinansētājam ir tiesības aprēķināt Finansējuma saņēmējam līgumsodu 1% (viena procenta) apmērā no Līguma 3.1.punktā noteiktās līdzfinansējuma summas par katru pārkāpuma dienu, ko Līdzfinansētājs ir tiesīgs arī ieturēt, veicot norēķinus.

4.3. Līgumsoda samaksa neatbrīvo Puses no saistību pienācīgas izpildes.

4.4. Puses apņemas neizpaust trešajām personām informāciju, ko tās saņēmušas Līguma izpildes laikā no otras Puses, izņemot gadījumus, kad informācijas izpaušanu pieprasa piemērojamie normatīvie akti.

4.5. Visus ar Līgumu saistītos strīdus un domstarpības Puses risina savstarpēju pārrunu ceļā. Ja nav panākta vienošanās pārrunu ceļā, strīdus jautājumi tiek izskatīti saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

5. LĪGUMA DARBĪBAS LAIKS, GROZĪŠANAS UN IZBEIGŠANAS KĀRTĪBA

5.1. Līgums stājas spēkā tā parakstīšanas dienā un ir spēkā līdz Pušu saistību izpildei vai tā izbeigšanai Līgumā noteiktajā kārtībā.

5.2. Līgumu var grozīt vai izbeigt pirms tajā noteikto saistību izpildes, Pusēm vienojoties rakstveidā, saskaņā ar Līgumu un Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

5.3. Neviena no Pusēm neatbild par Līgumā noteikto saistību neizpildīšanu, ja tas noticis nepārvaramas varas rezultātā, piemēram, dabas katastrofas, sociālie konflikti, kā arī jaunu normatīvo aktu ieviešana, kas aizliedz Līgumā paredzēto darbību.

5.4. Katra no Pusēm 3 (trīs) dienu laikā informē otru Pusi par augstāk minētās
nepārvaramas varas iestāšanos. Puses savstarpēji vienojas par Līgumā noteikto termiņu
pagarināšanu vai Līguma izbeigšanu.

5.5. Līdzfinansētājam ir tiesības vienpusēji izbeigt Līgumu pirms tajā noteikto saistību izpildes:

5.5.1. Jūrmalas pilsētas pašvaldības budžeta neizpildes gadījumā, iepriekš par to brīdinot Finansējuma saņēmēju;

5.5.2. ja Finansējuma saņēmējam pasludināts maksātnespējas process;

5.5.3. ja Finansējuma saņēmējs nepienācīgi pilda savas saistības un pēc Līdzfinansētāja rakstveida brīdinājuma saņemšanas turpina tās nepildīt. Līgums tiek uzskatīts par spēku zaudējušu datumā, kāds norādīts iepriekš nosūtītā paziņojumā. Šādā gadījumā Finansējuma saņēmējs atlīdzina Līdzfinansētājam visus tiešos un netiešos zaudējumus, kā arī maksā līgumsodu 10% (desmit procentu) apmērā no Līguma 3.1.punktā minētās līdzfinansējuma summas 10 (desmit) darba dienu laikā pēc attiecīga paziņojuma saņemšanas.

6. CITI NOTEIKUMI

6.1. Ja kāds no Līguma noteikumiem zaudē spēku, tad tas neietekmē citus Līguma noteikumus.

6.2. Ja kāda no Pusēm tiek reorganizēta, Līgums paliek spēkā un tā noteikumi ir saistoši Pušu saistību pārņēmējiem.

6.3. Visi paziņojumi un pretenzijas, kas saistītas ar Līguma izpildi, ir iesniedzamas rakstveidā otrai Pusei Līgumā norādītajā adresē, un tās ir uzskatāmas par saņemtām:

6.3.1. ja tās izsūtītas ar ierakstītu pasta sūtījumu, tad septītajā darba dienā pēc nosūtīšanas dienas;

6.3.2. ja tās nodotas personīgi rokās pret parakstu, tad dienā, kad tās nogādātas saņēmēja adresē.

6.4. Puses nozīmē kontaktpersonas, kuras veic savstarpēju sadarbības koordinēšanu Līguma un projekta īstenošanas laikā:

6.4.1. Līdzfinansētāja kontaktpersona: Finanšu daļas __________ _______________, tālr. __________, e-pasts __________;

6.4.2. Finansējuma saņēmēja kontaktpersona: __________, tālr. __________, e-pasts __________;

6.4.3. SIA „Dzintaru Koncertzāle” kontaktpersona: _____________, tālr. __________, e-pasts ________.

6.5. Līguma pamatteksts sastādīts latviešu valodā uz 4 (četrām) lapām ar pielikumiem kopā uz ____ (________) lapām, 3 (trīs) juridiski vienādos eksemplāros, no kuriem viens tiek nodots Līdzfinansētājam, bet otrs – Finansējuma saņēmējam.

6.6. Līgumam kā neatņemamas sastāvdaļas pievienoti šādi pielikumi:

1.pielikums – Pasākuma plāns un programma uz __ (_______) lapām;

2.pielikums – Plānoto izdevumu tāme uz __ (_______) lapām;

7. PUŠU REKVIZĪTI

Līdzfinansētājs

Finansējuma saņēmējs

Jūrmalas pilsētas domes

Labklājības pārvalde

Biedrība „Romu Kultūras Centrs”

Mellužu prospekts 83, Jūrmala, LV-2008

Pudiķa iela 6, Rīga, LV-1006

Reģ.Nr.90000594245

Reģ.Nr.40008109761

Jūrmalas domes norēķinu kase

Akciju sabiedrība „Citadele banka”, PARXLV22

LV72PARX0002484572023

Tālr./fakss 67767316,

e-pasts: labklajibas.parvalde@jurmala.lv

Labklājības pārvaldes vadītāja

__________________ L.Grobiņa

__________________

SIA „Dzintaru koncertzāle”

Turaidas iela 1, Jūrmala, LV‑2015

Reģ.Nr.40003378932

Akciju sabiedrība „SEB banka”,

LV42UNLA0010009467685

Valdes loceklis

___________________ G.Ķirsis


1.pielikums 2015.gada_________

Līdzfinansējuma līgumam Nr.___

Plānotās aktivitātes Festivāla ietvaros Jūrmalā un Latvijas pilsētās. Augusts 2015

Datums, augusts2015

Aktivitāte

Skaidrojums

14

- Mūziķu un delegātu ierašanās

Sagaidīšana lidostā, izmitināšana.

15

- Mūziķu un delegātu ierašanās

Sagaidīšana lidostā, izmitināšana.

-festivāla preses konference

Vieta vēl tiks precizēta

- koncerts Rīgā

Mahala Rai Banda koncerts Studio 69

16

- Starptautiskās Romu Apvienības (International Romani Union) 9 pasaules romu kongress.

Starptautiskā Romu Apvienība plāno rīkot 9 Pasaules Romu kongresu. Tas ir viens no lielākajiem notikumiem vairāk nekā 50 miljoniem romu no visas pasaules. Romu Kongress notiek reizi četros gados.

-Kongresa delegātu reģistrācija

-Starptautiskās Romu Apvienības (IRU) prezidenta, prezidija un kabineta vēlēšanas;

-Kongresa delegātu informatīvie ziņojumi par romu situāciju ES un citās valstīs;

-Diskusijas par iespējamam sadarbības veidiem un mērķiem starp Starptautiskās Romu Apvienības (IRU) un Eiropas Komisiju un ES dalībvalstīm, lai efektīvāk īstenotu ES ietvaru par romu integrācijas valsts stratēģijām līdz 2020.gadam;

-Starptautiskās Romu Apvienības (IRU) tālākās darbības programmas pieņemšana, šādos darbības virzienos: sadarbības un partnerības programma (iekļaujot tādus partnerus kā Eiropas Komisija, organizācija „Sarkanais Krusts”, ES dalībvalstu ombudus);

-priekšlikumu sagatavošana ES ietvara par romu integrācijas valsts stratēģijām līdz 2020.gadam efektīvai īstenošanai; romu uzskaitīšanas un pasportizācijas programmas attīstība.

- koncerti Latvijas pilsētās

Liepājas Olimpiskais centrs – Tchavolo Shmitt koncerts

Ventspils „Jūras vārti” – Puerto flamenko koncerts

Daugavpils kultūras pils – Jony Illiev

Rīga – Rīgas kongresu nams – Nikolais Vasiljevs un „Tabors atgriežas”

- Festivāla dalībnieku uzstāšanās 11.novembra krastmalā Rīgas svētku ietvaros

Laiks vēl tiks precizēts

17

- Festivāla dalībnieku parāde Jūrmalā

- Galā koncerts Dzintaru koncertzālē

- Jūrmalas mēra uzruna

No plkst. 15:00 krāšņs delegātu gājiens, nacionālajos romu tautas tērpos zem prezentētās valsts karogiem pa Jomas ielu, Jūrmalā;

No plkst. 19:00 – 23:00 Pirmā koncerta diena.

18

- Galā koncerts Dzintaru koncertzālē

- Nakts koncerts „Pie ugunskura”, Jūrmalas pludmalē.

No plkst. 18:00 – 23:00 Otrā koncerta diena.

No plkst. 22:00 – 2:00

Galā koncerta 17.-18. augusts koncerta programma:

17.augusts.

19:00 – 19:05 – festivāla vadītāju uzruna;

19:05 – 19:15 (vai vairāk) – Jūrmalas domes priekšsēdētāja svinīgā uzruna, festivāla atklāšana;

19:15 – 19:40 - Rumānija – Mahala Rai banda;

19:40 – 20:05 - Bulgārija – Jony Iliev

20:05-20:30 – Maķedonija – Esma Redzepova

20:30 – 21:00 – pārtraukums;

21:00 – 21:25 – Somija – Anette Akerlund and Camerata Flamenco Project

21:25 – 21:50 – Norvēģija – Raya and Gipsy Legacy

21:50 – 22:20 - pārtraukums

22:20 – 22:45 - Zviedrija – Viktoria Famulson

22:45-23:10 – Ukraina - Koržovu teātris

18.augusts.

19:00 – 19:05 – festivāla vadītāju uzruna;

19:05 – 19:15 – Festivāla goda viesu uzrunas;

19:15 – 19:40 - Francija – Tchavolo Schmitt;

19:40 – 20:05 – Itālija - Santino Spinelli ar pavadošo sastāvu

20:05-20:30 – Krievija – Nikolay Vasilyev „Tabor vozvrashajetsja”

20:30 – 21:00 – pārtraukums;

21:00 – 21:25 – Ukraina – Aladar and Romani Yag

21:25 – 21:50 – Indija – Dev Bhardwaj ar ansambli

21:50 – 22:20 - pārtraukums

22:20 – 22:45 - Lietuva – Sare Roma

22:45-23:10 – Latvija – Ame-Roma

18.augusts. „Pie ugunskura” – Jūrmalas pludmale

22:00 – viesu ierašanās (atspirdzinošie dzērieni, uzkodas);

22:45 – 02:00 – Uzstājas zemāk minētie makslinieki:

Rumānija – Mahala Rai banda

Bulgārija – Jony Iliev;

Maķedonija – Esma Redzepova;

30 min pārtraukums karsto ēdienu pasniegšanai;

Ukraina – Korzovu teātris;

Somija – Anette Akerlund and Camerata Flamenco Project.

Norvēģija – Raya and Gipsy Legacy;

Zviedrija – Viktoria Famulson;

Francija – Tchavolo Schmitt;

Itālija – Santino Spinelli ar pavadošo sastāvu;

Krievija – Nikolay Vasilyev „Tabor vozvrashajetsja” ;

Ukraina – Aladar and Romani Yag;

Indija – Dev Bhardwaj ar ansambli;

Lietuva – Sare Roma;

Latvija – Ame-Roma;

Vakara gaitā paredzēti dažādi izklaides pasākumi, dejas un dziesmas ar māksliniekiem.


2.pielikums 2015.gada_________

Līdzfinansējuma līgumam Nr.___

Starptautiskā Romu Kultūras festivāla

TĀME

EUR

Nr.p.k.

Izdevumu pozīcija

(atšifrējums )

Pakalpojuma (pasākuma)

kopējās

izmaksas

No Jūrmalas domes

Pieprasītie

Pašfinansējums

Citi

Privātie sponsori*

1.

Pasākuma norises vietas īres maksa

1.1. Dzintaru koncertzāles nomas maksa (2 dienas)

12246,76

12246,76

1.2. Latvijas pašvaldību koncertzāles (7.gab)

10500.00

10500.00

1.3. Konferences zāle 1

150.00

150.00

1.4. Konferences zāle 2

530.00

530.00

2.

Ceļošanas izdevumi

2.1. Avio biļetes (130gabx330eur)

42900.00

42900.00

2.2. Autobusu, automobiļu noma (100gabx10eur)

1000.00

1000.00

3.

Izmitināšanas un ēdināšanas izmaksas:

3.1. Viesnīcas izmaksas (30x180x4d)

21600.00

21600.00

3.2. Brokastis/uzkodas

12600.00

12600.00

3.3. Pusdienas

27000.00

27000.00

3.4. Vakariņas

16000.00

16000.00

3.5. Kafijas pauzes

1400.00

1400.00

4.

Transportēšana

4.1. Autobusi

8000.00

8000.00

4.2. Minibussi

500.00

500.00

4.3. taksometra pakalpojumi

300.00

300.00

5.

Performances related costs (Dzintaru koncertzāle)

Papildpakalpojumi

200.00

200.00

Skatuves dizains

400.00

400.00

Skatuves uzstādīšana

1000.00

1000.00

Skaņotāji

600.00

600.00

Video montieri

600.00

600.00

Gaismu montieri

600.00

600.00

Video ekrānu noma

2000.00

2000.00

Skaņu sistēmas noma

1200.00

1200.00

Gaismu sistēmas noma

1000.00

1000.00

Skatuves administratori

300.00

300.00

Video operatori

1000.00

1000.00

Fotogrāfi

750.00

750.00

Audio ieraksts

600.00

600.00

Izbraukuma koncertu pa Latvijas pilsētām tehniskās izmaksas

10500.00

10500.00

Mākslinieku honorārs

143500.00

143500.00

6.

Reklāmas kampaņa

Plakāti, bukleti, drukas materiāli, dizains

600.00

600.00

iespiešana

1200.00

1200

Reklāmas vietu noma(visa Latvija) – 20% atbalsts no Jūrmalas domes (Reklāmas izvietošana Jūrmalā)

3000.00

600.00

2400

*RD reklamē arī Jūrmalas pasākumu Rīgā

Radio reklāma

600.00

600.00

TV reklāma

700.00

700.00

Radio raidlaiks

2500.00

2500.00

TV raidlaiks

3000.00

3000.00

Programmas

2000.00

2000.00

Festivāla mājas lapas izveide

1000.00

1000.00

Izplatīšanas aģenti

1400.00

1400.00

Mārketinga speciālisti

3000.00

3000.00

Festivāla interneta translācija

30 000

30 000

Pasākuma prezentācijas un preses konferences izmaksas

1500.00

1500.00

7.

Administrācija

Koordinātori

1600

1600

Koordinācijas birojs, loģistika

10000.00

10000.00

Kopā:

381076.76

12246.76

297950.0

70880.00

* Festivālu atbalsta:

LR Kultūras ministrija

Jūrmalas dome

Rīgas dome

LMT

Radio mediju grupa Super FM

Koblenz Drošība , SIA

Nordeka , SIA


Lejupielāde: DOC un PDF