Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2015.gada 9.jūlijāNr. 265

protokols Nr. 12, 11. punkts

Par projekta „Eiropas brīvprātīgais
Jūrmalas BJIC” noslēgumu

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta ceturto daļu, Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 16.janvāra lēmumu Nr.21 „Eiropas Savienības programmas „Jaunatne darbībā” apakšprogrammas 2.1. projektu „Eiropas Brīvprātīgais Jūrmalas BJIC” īstenošanu” un saskaņā ar starp Jūrmalas Bērnu un jauniešu interešu centru un Jaunatnes starptautisko programmu aģentūru 2013.gada 28.decembrī noslēgto Finanšu līgumu Nr. LV-21-54-2013-R3, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Noslēgt Eiropas Savienības programmas „Jaunatne darbībā” apakšprogrammas 2.1. projekta „Eiropas Brīvprātīgais Jūrmalas BJIC” (turpmāk – Projekts) īstenošanu, saskaņā ar šī lēmuma 1.pielikumu.

2. Apstiprināt Projekta kopējās izmaksas 5320,57 EUR saskaņā ar šī lēmuma 2.pielikumu „Projekta „Eiropas brīvprātīgais Jūrmalas BJIC” budžeta kopsavilkums un 3.pielikums „Pārskats par projekta „Eiropas brīvprātīgais Jūrmalas BJIC” finanšu līdzekļu apguvi”, kas 100% apmērā ir finansētas no Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras finanšu līdzekļiem.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis1.pielikums Jūrmalas pilsētas domes
2015.gada 9.jūlija lēmumam Nr.265
(Protokols Nr.12, 11.punkts)

Projekta „Eiropas brīvprātīgais Jūrmalas BJIC” noslēguma ziņojums

Pamata informācija

Projekta nosaukums

Eiropas brīvprātīgais Jūrmalas BJIC

Līguma/vienošanās Nr.

LV-21-54-2013-R3

Darbības programmas nosaukums:

Jaunatne darbībā

Aktivitātes/ apakšaktivitātes numurs un nosaukums:

2.1. Eiropas brīvprātīgais darbs

Projekta mērķis

Uzņemt vienu Eiropas brīvprātīgā darba dalībnieku no Spānijas Jūrmalas BJIC, kas dotu iespēju Jūrmalas bērniem un jauniešiem iepazīt Spānijas kultūru, iegūt jaunas prasmes darboties kopā ar brīvprātīgo, kā arī dotu iespēju brīvprātīgajam iepazīt Jūrmalu un Latviju.

Projekta aktivitātes un to izpilde

Aktivitāte

Projekta iesniegumā plānotie projekta rezultāti (to skaits un mērvienība)

Faktiskie projekta rezultāti (to skaits un mērvienība)

Piezīmes

Brīvprātīgais darbs Jūrmalas BJIC

Brīvprātīgais veicis brīvprātīgo darbu Jūrmalas BJIC 12 mēnešu garumā. Pamatuzdevums – palīdzēt interešu izglītības nodarbību vadīšanā, sadarbība ar jauniešu domi.

Brīvprātīgais veicis brīvprātīgo darbu Jūrmalas BJIC 8 mēnešu garumā. Piedalījās pasākumu organizēšanā – pavasara sporta spēles, kūrortsezonas atklāšanas radošo darbnīcu vadīšana, semināri (2) jauniešu iniciatīvu centrā. Personīgās iniciatīvas – spāņu valodas nodarbības, spāņu kultūras vakari. Regulāra darbošanās dažādās interešu izglītības nodarbībās, vasaras nometnēs, sadarbība ar Dienas centra bērniem.

Ģimenes apsvērumu dēļ brīvprātīgais atgriezās mājās pirms plānotā laika.

Projektā veiktie grozījumi

nav

Projekta ieviešanas laiks

Sākotnēji plānotais ieviešanas laiks

Faktiskais ieviešanas laiks

Piezīmes/ skaidrojumi

01.02.14.-31.01.15.

01.02.14.- 10.11.14.

Brīvprātīgais pārtrauca dalību projektā ģimenes apstākļu dēļ.

Projekta laika grafika izmaiņas

Projekta iesniegumā plānotais projekta laika grafiks

Aktivitātes

Projekta īstenošanas laiks (ceturkšņiem)

2014. gads

2015.

1

2

3

4

1

Brīvprātīgais darbs Jūrmalas BJIC

x

x

x

x

x

Projektā tika veiktas izmaiņas laika grafikā, kam galvenie iemesli bija šādi:

Brīvprātīgais pārtrauca dalību projektā ģimenes apstākļu dēļ.

Faktiskais projekta laika grafiks

Aktivitātes

Projekta īstenošanas laiks (ceturkšņiem)

2014. gads

1

2

3

4

Brīvprātīgais darbs Jūrmalas BJIC

x

x

x

x

Projekta komanda

Alma Brinkmane – Jūrmalas BJIC jaunatnes lietu speciāliste, projekta vadītāja, tel. 26182041, alma.brinkmane@gmail.com .

Secinājumi un priekšlikumi

Projektā plānotās aktivitātes tika izpildītas, finansējums apgūts mazāk kā plānots, jo projekta ilgums tika samazināts. Projekta atskaites apstiprinātas JSPA.

Dalība projektā radījusi jaunas iespējas un lielāku izpratni par Eiropas brīvprātīgo darbu. Iegūtā pieredze vērtējama kā pozitīva un noteikti turpināma jaunos projektos.


Pielikums Nr.2 XLS

Pielikums Nr.3 XLS


Lejupielāde: DOC un PDF