Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā

Grozījumi ar domes 2015.gada 9.jūlija 268.lēmumu
Atvērt spēkā esošo redakciju

2015.gada 11.jūnijāNr. 226

protokols Nr. 11, 25. punkts

Par Ziemeļu un Baltijas valstu mobilitātes programmas
„Valsts administrācija” projekta „Pieredzes apmaiņa un
labas prakses piemēri Baltijas un Ziemeļu valstu dabas
centros” īstenošanu

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 27.punktu, un ņemot vērā Ziemeļu Ministru padomes 2015.gada 25.maija vēstuli Nr.1.1-23/5707, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Īstenot Ziemeļu un Baltijas valstu mobilitātes programmas „Valsts administrācija” projektu „Exchange of Baltic-Nordic Experience and Best Practices on Nature Centres”/ „Pieredzes apmaiņa un labas prakses piemēri Baltijas un Ziemeļu valstu dabas centros” (turpmāk - projekts) partnerībā ar Dabas aizsardzības pārvaldi (Reģistrācijas Nr.90009099027), slēdzot sadarbības līgumu par Projekta īstenošanu. Grozīts ar domes 2015.gada 9.jūlija 268.lēmumu

2. Noteikt projekta mērķi - veikt pieredzes apmaiņu ar Zviedrijas un Somijas dabas izglītības centru pārstāvjiem, lai pilnveidotu Jūrmalas pilsētas domes un Dabas aizsardzības pārvaldes darbinieku zināšanas un prasmes, dalītos ar idejām un veidotu turpmāku sadarbību. Grozīts ar domes 2015.gada 9.jūlija 268.lēmumu

3. Noteikt projekta īstenošanas laiku no 2015.gada 11.jūnija līdz 2015.gada 25.septembrim.

4. Noteikt projekta kopējās izmaksas 22 334,00 EUR (divdesmit divi tūkstoši trīs simti trīsdesmit četri euro un 00 centi) saskaņā ar šī lēmuma pielikumu, t.sk.: Grozīts ar domes 2015.gada 9.jūlija 268.lēmumu

4.1. projekta kopējās attiecināmās izmaksas 21 934,00 EUR (divdesmit viens tūkstotis deviņi simti trīsdesmit četri euro un 00 centi), no kurām:

4.1.1. Ziemeļu un Baltijas valstu mobilitātes programmas „Valsts administrācija” finansējums ir 34,19% jeb 7 500,00 EUR (septiņi tūkstoši pieci simti euro un 00 centi);

4.1.2. Jūrmalas pilsētas domes līdzfinansējums ir 32,905% jeb 7 217,00 EUR (septiņi tūkstoši divi simti septiņpadsmit euro un 00 centi);

4.1.3. Dabas aizsardzības pārvaldes līdzfinansējums ir 32,905% jeb 7 217,00 EUR (septiņi tūkstoši divi simti septiņpadsmit euro un 00 centi);

4.2. projekta kopējās neattiecināmās izmaksas 400,00 EUR (četri simti euro un 00 centi), no kurām:

4.2.1. Jūrmalas pilsētas dome sedz 200,00 EUR (divi simti euro un 00 centi);

4.2.2. Dabas aizsardzības pārvalde sedz 200,00 EUR (divi simti euro un 00 centi).

5. Projekta priekšfinansējums paredzams 15% jeb 1125,00 EUR (viens tūkstotis viens simts divdesmit pieci un 00 euro) apmērā no Lēmuma 4.1.1.punktā noteiktās summas, t.sk.: Grozīts ar domes 2015.gada 9.jūlija 268.lēmumu

5.1. Jūrmalas pilsētas domes priekšfinansējums 563,00 EUR (pieci simti sešdesmit trīs euro un 00 centi) paredzams Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada budžetā;

5.2. Dabas aizsardzības pārvaldes priekšfinansējums 562,00 EUR (pieci simti sešdesmit divi euro un 00 centi).

6. Naudas plūsmas izmaiņas tiek precizētas ar kārtējā gada pašvaldības budžetu atbilstoši precizētajam aktivitāšu ieviešanas kalendārajam plānam, ja netiek pārsniegts šī lēmuma 4.punktā un 5.punktā norādītā finansējuma apjoms.

7. Projekta ieviešanu uzdot Jūrmalas pilsētas domes Attīstības pārvaldes Projektu ieviešanas nodaļai.

Priekšsēdētājs

G.TruksnisPielikums Jūrmalas pilsētas domes
2015.gada 11.jūnija lēmumam Nr.226
(protokols Nr.11, 25.punkts)
Grozīts ar domes 2015.gada 9.jūlija 268.lēmumu

Projekta

„Pieredzes apmaiņa un labas prakses piemēri Baltijas un Ziemeļu valstu dabas centros”

finansēšanas plāns

Projekta īstenotājs: Jūrmalas pilsētas dome

Projekta nosaukums: „Pieredzes apmaiņa un labas prakses piemēri Baltijas un Ziemeļu valstu dabas centros”

Funkcionālās klasifikācijas kods: 01.600

Kopējais projekta finansējums saskaņā ar apstiprināto projekta pieteikumu: 22 334,00 EUR, t.sk. attiecināmās izmaksas 21 934,00 EUR, no kurām Ziemeļu un Baltijas valstu mobilitātes programmas “Valsts administrācija” finansējums ir 7 500,00 EUR (34,19%), Jūrmalas pilsētas domes līdzfinansējums ir 7 217,00 EUR (32,905%), Dabas aizsardzības pārvaldes līdzfinansējums ir 7 217,00 EUR (32,905%), neattiecināmās izmaksas 400,00 EUR, t.sk. Jūrmalas pilsētas domes neattiecināmās izmaksas ir 200,00 EUR, Dabas aizsardzības pārvaldes neattiecināmās izmaksas ir 200,00 EUR. Papildus projekta īstenošanai ir nepieciešams priekšfinansējums 1125,00 EUR jeb 15% apmērā no Ziemeļu un Baltijas valstu mobilitātes programmas “Valsts administrācija” finansējuma, t.sk. Jūrmalas pilsētas domes priekšfinansējums 563,00 EUR, Dabas aizsardzības pārvaldes priekšfinansējums 562,00 EUR.

Pozīcija / gads

2015.gads

2016.gads

1.ceturksnis

2.ceturksnis

3.ceturksnis

4.ceturksnis

Kopā

IEŅĒMUMI kopā, t.sk.:

0

17 076

13 454

1 125

23 459

1 125

Atlikums perioda sākumā, t.sk.

0

0

8 196

0

0

no pašvaldības budžeta

563

no valsts budžeta

no Ziemeļu Ministru padomes mobilitātes programmas fonda

3 338

no Dabas aizsardzības pārvaldes budžeta

4 858

562

Priekšfinansējums no pašvaldības budžeta

563

563

Līdzfinansējums no pašvaldības budžeta

2 359

4 858

7 217

Pašvaldības budžeta līdzekļi neattiecināmo izmaksu veikšanai

200

200

Pašvaldību saņemtie transferti no valsts budžeta daļēji finansētām atvasinātām publiskām personām un no budžeta nefinansētām iestādēm (17.2.0.0.)

7 779

200

0

7 979

Pašvaldību saņemtie valsts budžeta transferti noteiktam mērķim (18.6.2.0.)

0

Pašvaldību saņemtie transferti no citām pašvaldībām (19.2.0.0.)

0

Ieņēmumi no citu valstu finanšu palīdzības programmu īstenošanas (21.1.9.2.)

6 375

1 125

7 500

Pārējie šajā klasifikācijā iepriekš neklasificētie ieņēmumi (21.4.2.0.)

0

IZDEVUMI kopā, t.sk.:

0

17 076

13 454

1 125

23 459

1 125

IZDEVUMI projekta aktivitāšu īstenošanai

8 880

13 454

0

22 334

1 125

Atlikums perioda beigās, t.sk:

0

8 196

0

1 125

1 125

0

kases apgrozības līdzekļi F22010000

8 196

0

1 125

1 125

0

atgriežamie līdzekļi pašvaldības budžetam F22010020

0

0

0

0

0

0


Lejupielāde: DOC un PDF