Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā

Grozījumi ar domes 2018.gada 18.janvāra 14.lēmumu
Atvērt sākotnējo redakciju

2015.gada 11.jūnijāNr. 221

protokols Nr. 11, 16. punkts

Par Jūrmalas izglītības attīstības koncepcijas
2015.-2020.gadam apstiprināšanu

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4.punktu un izvērtējot 2014.gada 3.oktobra noslēgtā pakalpojuma līguma ar SIA „Dynamic University” Nr.1.2-16.4.3/1271 (ID-Nr. JPD 2014/98) par Jūrmalas izglītības attīstības koncepcijas 2015.-2020.gadam izstrādi ietvaros sagatavoto koncepciju, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Apstiprināt „Jūrmalas izglītības attīstības koncepciju 2015.-2020. gadam” (turpmāk – Koncepcija) saskaņā ar šī lēmuma pielikumu.

2. Uzdot Jūrmalas pilsētas domes Izglītības pārvaldei Koncepcijas īstenošanu un ieviešanu, tai skaitā:

2.1. novērtēt un aktualizēt sasniedzamo rādītāju datus, salīdzinot ar iepriekšējo gadu rezultātiem (reizi gadā);

2.2. sagatavot priekšlikumus Koncepcijas rīcības plāna aktualizēšanai, jaunu rīcības virzienu un uzdevumu definēšanai;

2.3. sagatavot pārskatu par Koncepcijas rīcības plāna izpildi (reizi gadā);

2.4. saņemt Jūrmalas pilsētas domes Izglītības un kultūras jautājumu komitejas atzinumu par Koncepcijas aktualizēto redakciju un Koncepcijas aktualizēto redakciju apstiprināt Jūrmalas pilsētas domes sēdē (reizi gadā) Grozīts ar domes 2018.gada 18.janvāra 14.lēmumu

3. Uzdot Jūrmalas pilsētas domes Attīstības pārvaldei sadarbībā ar Jūrmalas pilsētas domes Izglītības pārvaldi, Revīzijas un audita nodaļu, nodrošināt Koncepcijas īstenošanas uzraudzību.

4. Uzdot Mārketinga un ārējo sakaru pārvaldei publicēt Jūrmalas pašvaldības mājaslapā www.jurmala.lv un Jūrmalas pašvaldības informācijas biļetenā paziņojumu par Koncepcijas apstiprināšanu.

5. Saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes struktūrvienību uzdevumiem pēc kompetences uzdot Koncepcijas ieviešanu un īstenošanu - Jūrmalas pilsētas domes Izglītības pārvaldei, Attīstības pārvaldes Būvniecības projektu vadības nodaļai, Attīstības pārvaldes Projektu ieviešanas nodaļai, Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju pārvaldei. (Atbilstoši Koncepcijas rīcības plānā noteiktajam).

6. Lēmuma izpildes kontroli uzdot Jūrmalas pašvaldības izpilddirektoram.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Pielikuma I.Sējums "Pašreizējās situācijas raksturojums un analīze" PDF

Pielikuma II.Sējums 1.daļa "Alternatīvu izvērtējums" PDF

Pielikuma II.Sējums 2.daļa "Rīcības plāns" PDF Ir grozījumi ar domes 2018.gada 18.janvāra 14.lēmumu


Lejupielāde: DOC un PDF