Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2015.gada 26.martāNr. 152

protokols Nr. 7, 62. punkts

Par pludmales nogabala 100 m aiz Kapteiņa Zolta ielas Vaivaru virzienā,
Jūrmalā nomas līguma noslēgšanu ar SIA „GOLDDUST COMPANY”

Saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada 19.februāra lēmumu Nr.78 „Par Jūrmalas pilsētas administratīvajā teritorijā esošās jūras piekrastes joslas pludmales nogabalu nomas tiesību izsoles organizēšanu” (turpmāk – Lēmums) pludmales nogabals 100 m aiz Kapteiņa Zolta ielas Vaivaru virzienā, Jūrmalā, kadastra apzīmējums 13000190101 (turpmāk – Pludmales nogabals) 850 m2 platībā tiek nodots nomai organizējot pludmales nogabalu nomas tiesību izsoli saskaņā ar Jūrmalas pilsētas teritorijā esošo pludmales nogabalu nomas tiesību izsoles noteikumiem (turpmāk – Izsoles noteikumi), kas apstiprināti ar Lēmuma 3.punktu. Pludmales nogabala sākuma cena ir noteikta 83,46 EUR (astoņdesmit trīs euro un 46 centi).

Izsoles noteikumu 3.1.punktā noteikts pretendentu pieteikšanās termiņš uz Pludmales nogabala nomas tiesību izsoli līdz 2015.gada 13.marta plkst.16:00. Informācija par Pludmales nogabala nomas tiesību izsoli izvietota Jūrmalas pilsētas tīmekļa vietnē www.jurmala.lv 2015.gada 20.februārī, kā arī Jūrmalas pilsētas informācijas 2015.gada 26.februāra biļetenā Nr.46. Noteiktajā pretendentu pieteikšanās termiņā uz Pludmales nogabala izsoli pieteicies viens pretendents – SIA „GOLDDUST COMPANY”, reģistrācijas Nr.40103544879.

Saskaņā ar Izsoles noteikumu 2.1.punktam, ja uz izsoli ir reģistrējies tikai viens izsoles dalībnieks, izsole nenotiek un pludmales nogabals tiek iznomāts vienīgajam reģistrētajam izsoles dalībniekam par sākumcenu un saskaņā ar 5.1.punktu iemaksātā drošības nauda tiek ieskaitīta izsolē nosolītajā nomas maksā.

Ņemot vērā minēto, nomas līgums par Pludmales nogabala nomu slēdzams ar vienīgo reģistrēto izsoles pretendentu, kā arī iemaksātā drošības nauda ieskaitāma kopējā noteiktajā Pludmales nogabala nomas maksā.

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumu Nr.735 „Noteikumi par publiskas personas zemes nomu” trešo nodaļu, Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada 19.februāra lēmuma Nr.78 „Par Jūrmalas pilsētas administratīvajā teritorijā esošās jūras piekrastes joslas pludmales nogabalu nomas tiesību izsoles organizēšanu” 2.pielikuma „Jūrmalas pilsētas teritorijā esošo pludmales nogabalu nomas tiesību izsoles noteikumi” 2.1. un 5.1.punktu, kā arī ņemot vērā Jūrmalas pilsētas domes Nekustamā īpašuma iznomāšanas un izīrēšanas komisijas 2015.gada 20.marta sēdes lēmumu Nr.1.21. (protokols Nr. 8-2-4/2), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Apstiprināt pludmales nogabala 100 m aiz Kapteiņa Zolta ielas Vaivaru virzienā, Jūrmalā, kadastra apzīmējums 13000190101, 850 m2 platībā nomas maksu 83,46 EUR (astoņdesmit trīs euro un 46 centi) apmērā par kalendāro gadu papildus maksājot pievienotās vērtības nodokli.

2. Noslēgt līgumu ar SIA „GOLDDUST COMPANY”, reģistrācijas Nr.40103544879, par pludmales nogabala 100 m aiz Kapteiņa Zolta ielas Vaivaru virzienā, Jūrmalā, kadastra apzīmējums 13000190101, 850 m2 platībā nomu (saskaņā ar šī lēmuma pielikumā pievienoto plānu) līdz 2019.gada 31.decembrim, ja divu nedēļu laikā pēc lēmuma pieņemšanas dienas tiek samaksāta Pludmales nogabala nomas maksas atlikusī daļa par 2015.gadu 75,11 EUR (septiņdesmit pieci euro un 11 centi) un pievienotās vērtības nodoklis no visas nomas maksas, iemaksājot to Jūrmalas pilsētas domes norēķinu kontā.

3. Uzdot Jūrmalas pilsētas domes Centralizētajai grāmatvedībai ieskaitīt SIA „GOLDDUST COMPANY”, reģistrācijas Nr.40103544879, iemaksāto drošības naudu 8,35 EUR (astoņi euro un 35 centi) apmērā nomas maksā par 2015.gadu.

4. Uzdot Jūrmalas pilsētas domes Īpašumu pārvaldes Pašvaldības īpašumu nodaļai septiņu darba dienu laikā pēc lēmuma 1.punktā minētā maksājuma veikšanas organizēt lēmuma 1.punktā minētā pludmales nogabala nomas līguma (apstiprināts ar Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada 19.februāra lēmumu Nr.78) noslēgšanu.

5. Ja pludmales nogabala nomas līgums netiek noslēgts nomnieka vainas dēļ, šis lēmums zaudē spēku.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Pielikums PDF


Lejupielāde: DOC un PDF