Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2015.gada 26.martāNr. 143

protokols Nr. 7, 53. punkts

Par pludmales nogabala no Ērgļu ielas Dubultu virzienā, Jūrmalā
izsoles rezultātu apstiprināšanu un nomas līguma noslēgšanu

Saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada 19.februāra lēmumu Nr.78 „Par Jūrmalas pilsētas administratīvajā teritorijā esošās jūras piekrastes joslas pludmales nogabalu nomas tiesību izsoles organizēšanu” (turpmāk – Lēmums) pludmales nogabals no Ērgļu ielas Dubultu virzienā, Jūrmalā, kadastra apzīmējums 13000090101 1404 m2 platībā (turpmāk – Pludmales nogabals) tiek nodots nomai, organizējot pludmales nogabala nomas tiesību izsoli saskaņā ar Jūrmalas pilsētas teritorijā esošo pludmales nogabalu nomas tiesību izsoles noteikumiem (turpmāk – Izsoles noteikumi), kas apstiprināti ar Lēmuma 3.punktu. Pludmales nogabala sākuma cena tika noteikta 799,54 EUR (septiņi simti deviņdesmit deviņi euro un 54 centi).

Izsoles noteikumu 3.1.punktā noteikts pretendentu pieteikšanās termiņš uz pludmales nogabala nomas tiesību izsoli līdz 2015.gada 13.marta plkst.16:00. Informācija par Pludmales nogabala nomas tiesību izsoli izvietota Jūrmalas pilsētas tīmekļa vietnē www.jurmala.lv 2015.gada 20.februārī, kā arī Jūrmalas pilsētas informācijas 2015.gada 26.februāra biļetenā Nr.46. Noteiktajā pretendentu pieteikšanās termiņā uz Pludmales nogabala izsoli pieteikušies pieci izsoles dalībnieki (turpmāk – dalībnieki):

1. SIA „Tikibar”, reģistrācijas Nr.45403042134,

2. SIA „HotSand”, reģistrācijas Nr.40103873230,

3. SIA „GOLDDUST COMPANY”, reģistrācijas Nr.40103544879,

4. SIA „Seagull Investments”, reģistrācijas Nr.40103711920,

5. Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „QUO VADIS”, reģistrācijas Nr.41503036180.

Atbilstoši Izsoles noteikumu 4.16 punktam, Pludmales nogabals tiek iznomāts izsoles dalībniekam, kurš nosolījis augstāko cenu. Ņemot vērā, ka par Pludmales nogabalu visaugstāko cenu nosolīja SIA „GOLDDUST COMPANY”, reģistrācijas Nr.40103544879, ir jāslēdz nomas līgums par Pludmales nogabala nomu ar minēto izsoles dalībnieku.

Saskaņā ar Izsoles noteikumu 5.7.punktu, ja dalībnieks, kurš nosolīja augstāko nomas maksu, atsakās slēgt Pludmales nogabala nomas līgumu, Pašvaldības īpašumu nodaļa ir tiesīga secīgi piedāvāt Pludmales nogabala nomas līgumu slēgt tam izsoles dalībniekam, kurš nosolīja nākamo augstāko nomas maksu. Līdz ar to, ja SIA „GOLDDUST COMPANY”, reģistrācijas Nr.40103544879, vainas dēļ netiek noslēgts nomas līgums, tiesības noslēgt Pludmales nogabala nomas līgumu tiks piedāvātas tam dalībniekam, kurš ir nosolījis nākamo augstāko Pludmales nogabala nomas maksu.

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumu Nr.735 „Noteikumi par publiskas personas zemes nomu” trešo nodaļu, Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada 19.februāra lēmuma Nr.78 „Par Jūrmalas pilsētas administratīvajā teritorijā esošās jūras piekrastes joslas pludmales nogabalu nomas tiesību izsoles organizēšanu” 2.pielikuma “Jūrmalas pilsētas teritorijā esošo pludmales nogabalu nomas tiesību izsoles noteikumi” 5.1., 5.7. un 5.8.punktiem, kā arī ņemot vērā Jūrmalas pilsētas domes Nekustamā īpašuma iznomāšanas un izīrēšanas komisijas 2015.gada 20.marta sēdes lēmumu Nr.1.12. (protokols Nr. 8-2-4/2), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Apstiprināt šādas izsoles dalībnieku augstākās nosolītās pludmales nogabala no Ērgļu ielas Dubultu virzienā, Jūrmalā, kadastra apzīmējums 13000090101 1404 m2 platībā nomas maksas par kalendāro gadu, papildus maksājot pievienotās vērtības nodokli:

1.1 SIA „GOLDDUST COMPANY”, (reģistrācijas Nr.40103544879) – 7719,54 EUR (septiņi tūkstoši septiņi simti deviņpadsmit euro un 54 centi),

1.2 SIA „Tikibar”, (reģistrācijas Nr.45403042134) – 7679,54 EUR (septiņi tūkstoši seši simti septiņdesmit deviņi euro un 54 centi),

1.3 SIA „Seagull Investments”, (reģistrācijas Nr.40103711920) – 6479,54 EUR (seši tūkstoši četri simti septiņdesmit deviņi euro un 54 centi),

1.4 SIA „HotSand”, (reģistrācijas Nr.40103873230) – 6119,54 EUR (seši tūkstoši viens simts deviņpadsmit euro un 54 centi),

1.5 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „QUO VADIS”, (reģistrācijas Nr.41503036180) – 3039,54 EUR (trīs tūkstoši trīsdesmit deviņi euro un 54 centi).

2. Apstiprināt pludmales nogabala no Ērgļu ielas Dubultu virzienā, Jūrmalā, kadastra apzīmējums 13000090101, 1404 m2 platībā, izsoles uzvarētāju – SIA „GOLDDUST COMPANY”, (reģistrācijas Nr.40103544879)

3. Noslēgt līgumu ar izsoles uzvarētāju, SIA „GOLDDUST COMPANY”, reģistrācijas Nr.40103544879 par pludmales nogabala no Ērgļu ielas Dubultu virzienā, Jūrmalā, kadastra apzīmējums 13000090101 1404 m2 platībā nomu (saskaņā ar šī lēmuma pielikumā pievienoto plānu) līdz 2019.gada 31.decembrim, ja divu nedēļu laikā pēc lēmuma pieņemšanas dienas tiek samaksāta pludmales nogabala nomas maksas atlikusī daļa 7639,59 EUR (septiņi tūkstoši seši simti trīsdesmit deviņi euro un 59 centi), kā arī pievienotās vērtības nodoklis no gada nomas maksas par 2015.gadu, iemaksājot to Jūrmalas pilsētas domes norēķinu kontā.

4. Uzdot Jūrmalas pilsētas domes Centralizētajai grāmatvedībai ieskaitīt izsoles uzvarētāja, SIA „GOLDDUST COMPANY”, reģistrācijas Nr.40103544879, iemaksāto drošības naudu 79,95 EUR (septiņdesmit deviņi euro un 95 centi) apmērā nomas maksā par 2015.gadu.

5. Jūrmalas pilsētas domes Īpašumu pārvaldes Pašvaldības īpašumu nodaļai septiņu darba dienu laikā pēc lēmuma 3.punktā minētā maksājuma veikšanas organizēt lēmuma 3.punktā minētā pludmales nogabala nomas līguma (apstiprināts ar Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada 19.februāra lēmumu Nr.78) noslēgšanu ar izsoles uzvarētāju.

6. Ja pludmales nogabala nomas līgums netiek noslēgts izsoles uzvarētāja, SIA „GOLDDUST COMPANY”, reģistrācijas Nr.40103544879 vainas dēļ, Īpašumu pārvaldes Pašvaldības īpašumu nodaļa ir tiesīga secīgi piedāvāt slēgt Pludmales nogabala nomas līgumu par nosolīto cenu dalībniekam, kurš saskaņā ar Lēmuma 1.punktu nosolījis nākamo augstāko Pludmales nogabala nomas maksu, par to informējot Centralizēto grāmatvedību.

7. Lēmuma 6.punktā minētā izsoles dalībnieka piekrišanas gadījumā, Īpašumu pārvaldes Pašvaldības īpašumu nodaļai septiņu darba dienu laikā pēc pludmales nogabala nomas maksas par 2015.gadu, kas atbilst dalībnieka augstākās nosolītās kalendārā gada nomas maksas un pievienotās vērtības nodokļa summai, iemaksas Jūrmalas pilsētas domes norēķinu kontā, organizēt Pludmales nogabala nomas līguma (apstiprināts ar Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada 19.februāra lēmumu Nr.78) noslēgšanu ar šo dalībnieku.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Pielikums PDF


Lejupielāde: DOC un PDF