Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2015.gada 19.februārīNr. 79

protokols Nr. 5, 70. punkts

Par zemes vienības Dzirksteles ielā 2A, Jūrmalā,
kadastra apzīmējums 1300 021 2308,
izslēgšanu no rezerves zemes fonda

Izskatot valsts akciju sabiedrības „Latvijas Dzelzceļš” (turpmāk – Iesniedzējs) 2015.gada 9.janvāra iesniegumu Nr.DN-6.3.1./12-2015, reģistrēts Jūrmalas pilsētas domes lietvedības reģistrā 2015.gada 12.janvārī ar Nr.1.1-28/313, kurā Iesniedzējs lūdz pieņemt lēmumu par zemes gabala Dzirksteles ielā 2A, Jūrmalā, kadastra apzīmējums 1300 021 2308 (turpmāk – Zemes gabals), daļas līdz ielas sarkanajai līnijai, nodošanu īpašumā valstij Satiksmes ministrijas personā, Jūrmalas pilsētas dome (turpmāk – Dome) konstatē:

Iesniedzējs realizē dzelzceļa staciju peronu rekonstrukcijas projektus Jūrmalas pilsētā, tai skaitā dzelzceļa stacijā „Sloka”. Dzelzceļa zemes nodalījuma robeža un vienlaicīgi arī zemes īpašuma robeža ir uzmērīta līdz esošā perona malai. Būvprojekta izstrādes gaitā, risinot gan inženierkomunikāciju izvietošanu, gan lietus ūdens novadīšanu, gan peronu pārbūvi, projektētās dzelzceļa infrastruktūras izvietošanai dzelzceļa nodalījuma joslā šajā posmā nav vietas. Dzelzceļa stacijas „Sloka” perons robežojas ar Zemes gabalu, kas ir iekļauta rezerves zemes fondā.

Saskaņā ar Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas datiem (turpmāk – NĪVKIS) uz Zemes gabala atrodas trīs ēkas – dzīvojamā ēka ar būves kadastra apzīmējumu 1300 021 2308 001, šķūnis ar būves kadastra apzīmējumu 1300 021 2308 002 un tualete ar būves kadastra apzīmējumu 1300 021 2308 003 (turpmāk – Ēkas). Īpašuma tiesības uz Ēkām ir nostiprinātas Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000119548 Latvijas valsts Centrālās dzīvojamo māju privatizācijas komisijai (pašlaik funkciju pārņēmējs – VAS „Privatizācijas aģentūra”). Ēkas ir nodotas privatizācijai bez zemes A.B., kura savas īpašuma tiesības uz Ēkām nav nostiprinājusi zemesgrāmatā.

Saskaņā ar NĪVKIS Zemes gabals ar Valsts zemes dienesta Rīgas reģionālās nodaļas Jūrmalas biroja 2012.gada 24.jūlija aktu Nr.14-06-R2/55 „Par zemes vienības iekļaušanu rezerves zemes fondā” ir iekļauta rezerves zemes fondā.

Jūrmalas pilsētas domes Inženierbūvju un ģeodēzijas nodaļa ir sniegusi informāciju 2015.gada 5.februāra vēstulē Nr.14-1/247, ka Zemes gabala daļa, kas atrodas ielu sarkanajās līnijās ir nepieciešama Dzirksteles ielas 0017, Jūrmalā, paplašināšanai, lai to varētu pilnvērtīgi izmantot gājēju un transporta satiksmei, kā arī inženiertehniskās apgādes tīklu izvietošanai.

Saskaņā ar Zemes pārvaldības likuma 17.panta ceturto daļu kamēr Ministru kabinets nav izdevis rīkojumu par zemes reformas pabeigšanu attiecīgās pašvaldības administratīvajā teritorijā, vietējās pašvaldības dome var pieņemt lēmumu par rezerves zemes fondā ieskaitītā zemes gabala piekritību pašvaldībai, ja rezerves zemes fondā ieskaitītais zemes gabals ir pašvaldībai piekrītošā zeme atbilstoši likumam „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās”. Saskaņā ar likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 4.1panta otrās daļas 6.punktu zeme, kuras piederība 1940.gada 21.jūlijā nav konstatēta, zemes reformas laikā piekrīt pašvaldībai un ierakstāma zemes grāmatā uz pašvaldības vārda, ja tā ir zemes starpgabals atbilstoši šā likuma 3.panta otrās daļas 4.punktam.

Ņemot vērā minēto, ir nepieciešams Zemes gabalu sadalīt divās zemes vienībās, izveidojot zemes vienību, kas atrodas ielu sarkanajās līnijās, un zemes vienību, ko neskar sarkano līniju apgrūtinājums.

Zemes vienība, kas atrodas ielu sarkanajās līnijās, ir pašvaldībai piekrītoša un izmantojama Dzirksteles ielas paplašināšanai. Zemes vienība, kas robežojas ar VAS „Latvijas Dzelzceļš” piederošo zemi, izmantojama dzelzceļa infrastruktūras attīstībai projekta - „Dzelzceļa pasažieru infrastruktūras modernizācija stacijās: Zolitūde, Imanta, Babīte, Bulduri, Dzintari, Vaivari, Pumpuri, Melluži, Asari, Lielupe, Majori, Dubulti, Sloka” Eiropas Savienības Kohēzijas fonda projekta „Dzelzceļa pasažieru infrastruktūras modernizācija” ietvaros. Lai zemes gabalu sadalītu divās zemes vienībās un noteiktu zemes vienību piekritību pašvaldībai un valstij, nepieciešams to izņemt no rezerves zemes fonda.

Ņemot vērā minēto, un, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 2.punktu, Zemes pārvaldības likuma 17.panta ceturto daļu un Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2012.gada 11.oktobra saistošo noteikumu Nr.42 „Par Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojuma grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu” grafiskās daļas karti „Sarkano līniju plāns” un Apvienotās Finanšu komitejas, Attīstības un vides jautājumu komitejas, Drošības un kārtības jautājumu komitejas, Integrācijas lietu komitejas, Izglītības jautājumu komitejas, Jaunatnes un sporta jautājumu komitejas, Kultūras jautājumu komitejas, Kūrorta un tūrisma jautājumu komitejas, Revīzijas un kontroles jautājumu komitejas, Sociālo un veselības jautājumu komitejas, Transporta un komunālo lietu komitejas ārkārtas sēdes 2015.gada 17.februāra sēdes atzinumu (protokols Nr.1.2-30/1), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

Izslēgt no rezerves zemes fonda zemes vienību Dzirksteles ielā 2A, Jūrmalā, kadastra apzīmējums 1300 021 2308.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF