Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2015.gada 19.februārīNr. 77

protokols Nr. 5, 68. punkts

Par dzīvojamās mājas Raiņa ielā 62,
Jūrmalā, iekšējās kārtības noteikumiem

Nekustamais īpašums Raiņa ielā 62, Jūrmalā, ar kadastra Nr.1300 020 7003, uz kuru īpašuma tiesības ir nostiprinātas Jūrmalas pilsētas pašvaldībai, sastāv no zemesgabala ar kopējo 2586 m2 un dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu 1300 020 7003 001. Dzīvojamā māja sastāv no dzīvojamām, sociālajām dzīvojamām un nedzīvojamām telpām.

Lai nodrošinātu iekšējās kārtības ievērošanu un nepieļautu nepiederošu personu iekļūšanu dzīvojamā mājā Raiņa ielā 62, Jūrmalā, 2014.gada 11.decembrī starp Jūrmalas pilsētas domi un sabiedrību ar ierobežotu atbildību „SP LEĢIONS” (reģistrācijas Nr.40003375457) ir noslēgts Pakalpojumu līgums Nr.1.2-16.4.3/1592 par apsardzes pakalpojumu un caurlaižu režīmu nodrošināšanu.

Pamatojoties uz likuma „Par dzīvojamo telpu īri” 2. un 13.pantu, Civillikuma 1038.un 1039.pantu, Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 20.februāra lēmumu Nr.65 „Par neprivatizēto dzīvojamo telpu īres līgumu noslēgšanu”, kā arī, ņemot vērā Jūrmalas pilsētas domes Transporta un komunālo lietu komitejas 2015.gada 18.februāra sēdes atzinumu (protokols Nr.1.2-23/3), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Apstiprināt pašvaldībai piederošās dzīvojamās mājas Raiņa ielā 62, Jūrmalā, iekšējās kārtības noteikumus saskaņā ar pielikumu.

2. Noteikt, ka lēmuma 1.punktā minētie iekšējās kārtības noteikumi ir dzīvojamās mājas Raiņa ielā 62, Jūrmalā, dzīvojamās telpas īres līguma vai nedzīvojamās telpas nomas līguma neatņemama sastāvdaļa.

3. Jūrmalas pilsētas domes Īpašumu pārvaldes Dzīvokļu nodaļai viena mēneša laikā sagatavot vienošanās par grozījumiem dzīvojamas mājas Raiņa ielā 62, Jūrmalā, dzīvojamo telpu īres līgumos.

4. Jūrmalas pilsētas domes Īpašumu pārvaldes Pašvaldības īpašumu nodaļai viena mēneša laikā sagatavot vienošanās par grozījumiem dzīvojamas mājas Raiņa ielā 62, Jūrmalā, nedzīvojamo telpu nomas līgumos.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Pielikums Jūrmalas pilsētas domes

2015.gada 19.februāra lēmumam Nr.77

(protokols Nr.5, 68punkts)

Pašvaldības dzīvojamās mājas Raiņa ielā 62, Jūrmalā

IEKŠĒJĀS KĀRTĪBAS NOTEIKUMI

I. Vispārīgie jautājumi

1. Iekšējās kārtības noteikumu (turpmāk–Noteikumi) mērķis ir nodrošināt Jūrmalas pilsētas pašvaldībai piederošās dzīvojamās mājas Raiņa ielā 62, Jūrmalā (turpmāk – Māja), drošību un kārtību.

2. Noteikumi ir saistoši visiem Mājas lietotājiem, kuriem ir spēkā esoši dzīvojamās telpas īres vai nedzīvojamo telpu nomas līgumi (turpmāk - Īrnieks).

3. Noteikumi nosaka Īrnieku pienākumus un tiesības, lietojot Mājas dzīvojamās, nedzīvojamās un koplietošanas telpas.

II. Noteikumu ievērošanas organizēšana

4. Šo Noteikumu ievērošanu kontrolē SIA „Jūrmalas namsaimnieks” (turpmāk – Pārvaldnieks) vai cita Jūrmalas pilsētas pašvaldības pilnvarota persona un nodrošina SIA “SP LEĢIONS” (turpmāk - Apsardze) vai cita Jūrmalas pilsētas pašvaldības (turpmāk – Īpašnieks) pilnvarota persona.

5. Kārtības un drošības nodrošināšanai Mājā ir izvietotas videonovērošanas kameras un ieviesta piekļuves caurlaižu sistēma, kas nodrošina personu iekļūšanu Mājā.

6. Apsardzes darbinieks pret parakstu izsniedz mājas Īrniekam plastikāta abonenta kartiņu (turpmāk-Īrnieka Kartiņa), kas ir nepieciešama Īrniekam, lai iekļūtu Mājā. Īrnieka Kartiņas nozaudēšanas gadījumā, pamatojoties uz Īrnieka iesniegumu, tiek izgatavota un atkārtoti izsniegta jauna Īrnieka Kartiņa. Jaunās Īrnieka Kartiņas izgatavošanas izmaksas sedz Īrnieks, veicot apmaksu Apsardzes noteiktajā kārtībā.

7. Par Īrnieka Noteikumu pārkāpumiem tostarp šo Noteikumu 19., 21., 22., 30. un 31.punktā minētajiem gadījumiem, Apsardzes darbinieks veic ierakstus reģistrācijas žurnālā (turpmāk–Žurnāls). Žurnālā atkārtoti reģistrētie gadījumi ir pamats noslēgtā dzīvojamās telpas īres vai nedzīvojamās telpas nomas līguma izbeigšanai pirms termiņa.

8. Mājas Īrnieks viesus ieved personīgi vai Viesu ierašanos iepriekš piesaka Apsardzei un to ienākšanas un iziešanas laiks tiek reģistrēts Žurnālā

9. Ienākot Mājā, viesis uzrāda Apsardzei personas apliecinošu dokumentu un norāda apmeklējamās dzīvojamās telpas numuru un Īrnieka vārdu un uzvārdu.

III. Īrnieku tiesības

10. Lietošanā saņemtās dzīvojamās vai nedzīvojamās telpas izmantot tikai līgumā paredzētajam mērķim.

11. Īrnieku savstarpējo konfliktu vai domstarpību gadījumos jautājumu risināšanā iesaistīt Apsardzi vai Pārvaldnieku.

12. Uzņemt viesus, ievērojot šos Noteikumus.

IV. Īrnieka pienākumi

13. Izpildīt Pārvaldnieka un Apsardzes norādījumus.

14. Ievērot sabiedrībā vispārpieņemtās uzvedības normas un šos Noteikumus. Pieklājīgi un korekti komunicēt ar citiem Īrniekiem un Mājā esošajām personām.

15. Noslēdzot dzīvojamās telpas īres līgumu un saņemot dzīvojamās telpas atslēgu, iepazīties ar šiem Noteikumiem parakstot tos.

16. Nodrošināt Apsardzes un/vai Pārvaldnieka pārstāvju nekavējošu iekļūšanu īrētajā dzīvojamā telpā, lai veiktu dzīvojamās telpas tehniskā un sanitārā stāvokļa pārbaudi, avārijas seku likvidēšanu, dezinsekciju, kā arī šo Noteikumu ievērošanas pārbaudi.

17. Nepieļaut nepiederošu personu atrašanos Mājā savas prombūtnes laikā.

18. Saudzīgi izturēties pret Mājas izvietoto aprīkojumu un iekārtām, izmantot tās tikai tam paredzētajiem mērķiem.

19. Nekavējoties informēt Pārvaldnieku un Apsardzi par ievērotajiem telpu un/vai aprīkojuma bojājumiem.

20 Izbeidzoties īres līguma termiņam, nodot dzīvojamās telpas, atslēgas un Īrnieka Kartiņu Pārvaldniekam, par ko tiek sastādīts pieņemšanas – nodošanas akts.

21. Saudzīgi uzglabāt Īrnieka Kartiņu, nepieļaut tās nozaudēšanu vai nokļūšanu trešās personas valdījumā. Nozaudēšanas gadījumā nekavējoties ziņot Apsardzei vai Pārvaldniekam.

22. Ja Īrnieka vainas dēļ nodarīti zaudējumi Mājas Īpašniekam, Īrniekam ir pienākums pilnā apmērā segt izdevumus par Īpašniekam nodarītajiem zaudējumiem saskaņā ar Īpašnieka sastādīto tāmi.

V. Īrniekiem aizliegts

23. Ievest Mājā viesus, kuri ir alkoholisko vai jebkādu citu apreibinošo vielu ietekmē.

24. Aizskart citu personu likumiskās intereses vai tiesības.

25. Novietot uz ārējām palodzēm sadzīves priekšmetus un pārtikas produktus.

26. Barot putnus uz palodzēm, izmest pa logu jebkādus priekšmetus, pārtikas produktus un sadzīves atkritumus.

27. Smēķēt un lietot alkoholu vai citas apreibinošas vielas un/vai atrasties šo vielu ietekmē koplietošanas telpās.

28 Atstāt bērnus bez pieaugušo uzraudzības.

29. Trokšņot vai citādi traucēt citu personu mieru jebkurā diennakts laikā.

VI. Citi noteikumi

30. Mājas koplietošanas telpu, kā arī tur izvietotā inventāra vai aprīkojuma bojāšanas gadījumā, Pārvaldnieks no vainīgās personas pieprasa paskaidrojumu un sastāda apskates protokolu, reģistrējot šo gadījumu Žurnālā. Vienlaikus tiek sastādīta tāme par nodarītajiem zaudējumiem, kuru izmaksas sedz vainīgā persona.

31. Gadījumos, ja Apsargam ir pamatots iemesls uzskatīt, ka persona Mājā ienes neatļautus priekšmetus vai vielas (ieroči, narkotiskās un psihotropās vielas un tml.), Apsargam ir pienākums izsaukt Valsts policiju.

32. Personas, kuras pārkāpj šos Noteikumu, ir atbildīgas saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

Izīrētājs Īrnieks
Jūrmalas pilsētas dome _______________________
Reģistrācijas Nr.900000056357 Personas kods:____________
Adrese: Jomas ielā 1/5, Jūrmalā, LV-2015 Adrese: Raiņa ielā 62, Jūrmalā dz.___
e-pasta adrese: pasts@jpd.gov.lv Tālrunis:________________
Īpašuma pārvaldes vadītājs
_______________________ ________________________
(paraksts) (paraksts)

Lejupielāde: DOC un PDF