Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2015.gada 19.februārīNr. 75

protokols Nr. 5, 66. punkts

Par 2014.gada 9.aprīlī noslēgtā Zemes nomas
līguma Nr.1.2-16.3.1/559 pagarināšanu

Jūrmalas pilsētas pašvaldības īpašumā esošā administratīvā ēka (Jūrmalas teātra ēka), kadastra apzīmējums 1300 007 5601 001, atrodas uz privātpersonai I.Z. īpašumā esoša zemesgabala Muižas ielā 7, Jūrmalā.

I.Z. īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu Muižas ielā 7, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 007 5601, kas sastāv no zemesgabala ar kopējo platību 2053 m² un pamatceltnes ar kadastra apzīmējumu 1300 007 5601 003, ar Jūrmalas pilsētas tiesas zemesgrāmatu nodaļas 2010.gada 12.augusta lēmumu nostiprinātas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.1598.

Jūrmalas pilsētas pašvaldības īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu - administratīvo ēku (Jūrmalas teātra ēka) Muižas ielā 7, Jūrmalā, kadastra apzīmējums 1300 007 5601 001, ar Jūrmalas pilsētas tiesas zemesgrāmatu nodaļas 2008.gada 26.jūnija lēmumu nostiprinātas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000436727.

Administratīvās ēkas (Jūrmalas teātra ēka) Muižas ielā 7, Jūrmalā, kadastra apzīmējums 1300 007 5601 001, uzturēšanai nepieciešama zemesgabala daļa 1718 m2 platībā.

Saskaņā ar 2014.gada 9.aprīlī noslēgto zemes nomas līgumu Nr.1.2-16.3.1/559, Jūrmalas pilsētas dome nomā no zemesgabala Muižas ielā 7, Jūrmalā, īpašnieces I.Z. zemesgabala daļu 1718 m2 platībā administratīvās ēkas (Jūrmalas teātra ēka) Muižas ielā 7, Jūrmalā, kadastra apzīmējums 1300 007 5601 001, uzturēšanai līdz 2014.gada 31.decembrim. Administratīvo ēku arī turpmāk ir plānots izmantot Jūrmalas teātra vajadzībām.

2014.gada 17.decembrī ir saņemts zemesgabala Muižas ielā 7, Jūrmalā, īpašnieces I.Z. iesniegums pagarināt zemes nomas līgumu līdz 2019.gada 31.decembrim.

Saskaņā ar likuma „Par zemes reformu Latvijas republikas pilsētās” 12.panta trešo daļu zemes īpašniekam ir tiesības saņemt no ēku un būvju īpašnieka nomas maksu.

Pamatojoties uz Civillikuma 2120.pantu, 2123.pantu, likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, likuma „Par zemes reformu Latvijas republikas pilsētās” 12.panta trešo daļu un, I.Z. 2014.gada 17.decembra iesniegumu (lietas Nr.1.1.-39/5574), kā arī ņemot vērā Jūrmalas pilsētas domes Attīstības un vides jautājumu komitejas 2015.gada 4.februāra sēdes lēmumu (protokola Nr.1.2-21/4) Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Pagarināt līdz 2019.gada 31.decembrim starp Jūrmalas pilsētas domi un I.Z. 2014.gada 9.aprīlī noslēgto zemes nomas līgumu Nr.1.2-16.3.1/559, administratīvās ēkas (Jūrmalas teātra ēka) Muižas ielā 7, Jūrmalā, kadastra apzīmējums 1300 007 5601 001, uzturēšanai.

2. Uzdot Jūrmalas pilsētas domes Īpašumu pārvaldes Pašvaldības īpašumu nodaļai divu mēnešu laikā sagatavot vienošanos par lēmuma 1.punktā minētā zemes nomas līguma termiņa pagarināšanu. (saskaņā ar vienošanās paraugu lēmuma pielikumā)

3. Noteikt, ja divu mēnešu laikā no lēmuma pieņemšanas dienas vienošanās par 2014.gada 9.aprīlī noslēgtā Zemes nomas līguma Nr.1.2-16.3.1/559 pagarināšanu termiņa pagarināšanu netiek noslēgta iznomātāja I.Z. vainas dēļ, šis lēmums zaudē spēku.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Pielikums Jūrmalas pilsētas domes
2015.gada 19.februāra lēmumam Nr.75
(protokols Nr.5, 66.punkts)

Vienošanās Nr. __________

par grozījumiem 2014.gada 9.aprīļa Zemes nomas līgumā Nr.1.2-16.3.1/559

Jūrmalā, 2015.gada___. ______________

Zemesgabala Muižas ielā 7, Jūrmalā īpašniece I.Z., personas kods ***, (turpmāk – Iznomātājs) , un

Jūrmalas pilsētas dome , reģistrācijas numurs 90000056357, tās priekšsēdētāja Gata Trukšņa personā, kurš rīkojas saskaņā ar likumu „Par pašvaldībām” un Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2010.gada 4.februāra saistošajiem noteikumiem Nr.6 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums”, (turpmāk – NOMNIEKS) no otras puses, kopā vai atsevišķi turpmāk sauktas Puses , pamatojoties uz Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada _______________ lēmumu Nr. _____ „ Par 2014.gada 9.aprīlī noslēgtā Zemes nomas līguma Nr.1.2-16.3.1/559 pagarināšanu” vienojas par grozījumiem starp PUSĒM 2014.gada 9.aprīlī noslēgtajā Zemes nomas līgumā Nr.1.1-16.3.1/559 (turpmāk – LĪGUMS) :

1. Grozīt līguma 4.2.punktu:

Aizstāt vārdus „līdz 2014.gada 31.decembrim” ar vārdiem „līdz 2019.gada 31.decembrim”.

2. Papildināt līgumu ar 2.1.3.apakšpunktu:

„2.1.3. IZNOMĀTĀJAM ir tiesības saņemt nekustamā īpašuma atvieglojumu zemei 90% apmērā, ievērojot Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2012.gada 11.oktobra saistošo noteikumu Nr.37 „Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas kārtību” prasības.”

3. Grozīt līguma 3.1.punktu:

Aizstāt teikumu „Papildus nomas maksai NOMNIEKS kompensē IZNOMĀTĀJAM nekustamā īpašuma nodokļa maksājumus par OBJEKTU” ar teikumu „NOMNIEKS papildus nomas maksai kompensē IZNOMĀTĀJAM nekustamā īpašuma nodokli 10% apmērā no aprēķinātā nekustamā īpašuma nodokļa par OBJEKTU.”

4. Pārējie LĪGUMA nosacījumi paliek nemainīgi.

5. Šī vienošanās stājas spēkā 2015.gada 1.janvārī un ir neatņemama LĪGUMA sastāvdaļa.

6. Šī vienošanās sagatavota latviešu valodā uz 1 (vienas) lapas, un parakstīta 2 (divos) oriģināleksemplāros ar vienādu juridisko spēku, no kuriem viens eksemplārs atrodas pie IZNOMĀTĀJA un viens pie NOMNIEKA.

7. Šai vienošanās kā neatņemama tās sastāvdaļa pievienots pielikums - Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada _______________ lēmuma Nr. _____ „ Par 2014.gada 9.aprīlī noslēgtā Zemes nomas līguma Nr.1.2-16.3.1/559 pagarināšanu ” noraksts uz __ (_________) lapām.

8. Pušu rekvizīti:

IZNOMĀTĀJS

NOMNIEKS

I.Z.,

personas kods ***,

***

Jūrmalas pilsētas dome,

reģistrācijas Nr.90000056357,

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV-2015

___________________

I.Z.

__________________________

Gatis Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF