Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2015.gada 19.februārīNr. 74

protokols Nr. 5, 65. punkts

Par grozījumu 2010.gada 30.decembra
patapinājuma līgumā Nr.1.1-16/942

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 3.punktu un 2010.gada 30.decembrī starp Jūrmalas pilsētas domi un Jūrmalas sākumskolu „Ābelīte”, reģistrācijas Nr.2911901386, noslēgtā patapinājuma līguma Nr.1.1-16/942 (turpmāk – Līgums) 7.1.punktu, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Grozīt Līguma 1.pielikumu un papildināt ar šādiem īpašumiem:

Nr. p/k

Nekustamā īpašuma adrese

Objekta kadastra apzīmējums

Objekta tips

17.

Plūdu iela 4A

Bērnu rotaļu laukuma komplekts, tai skaitā:

1. divvietīgs šūpoļu rāmis bez sēdekļiem – 1 gab.;

2. šūpoļu sēdeklis zīdaiņiem un bērniem vecumā līdz 2 gadiem – 2 gab.

2. Jūrmalas pilsētas domes Īpašumu pārvaldes Pašvaldības īpašumu nodaļai viena mēneša laikā sagatavot vienošanos par grozījumu 2010.gada 30.decembra patapinājuma līgumā Nr.1.1-16/942.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF