Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2015.gada 19.februārīNr. 73

protokols Nr. 5, 64. punkts

Par grozījumiem 2010.gada 30.decembra
patapinājuma līgumā Nr.1.1-16/938

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 3.punktu, 2010.gada 30.decembrī starp Jūrmalas pilsētas domi un Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādi „Bitīte”, reģistrācijas Nr.2901902126, noslēgtā patapinājuma līguma Nr.1.1-16/938 (turpmāk – Līgums) 7.1.punktu, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Grozīt Līguma 1.pielikumu un papildināt ar šādiem īpašumiem:

Nr. p/k

Nekustamā īpašuma adrese

Objekta kadastra apzīmējums

Objekta tips

19.

Lēdurgas ielā 20A

Bērnu rotaļu laukuma komplekts, tai skaitā:

1. rotaļu mājiņa MA1 - 1 gab;

2. sols ar atzveltni SO2 - 3 gab.;

3. rotaļu komplekss „Vilcieniņš” V2 – 1 gab.

20.

Lēdurgas ielā 20A

gumijas segums bērnu rotaļu laukuma komplektam 3 m2 platībā

2. Uzdot Jūrmalas pilsētas domes Īpašumu pārvaldes Pašvaldības īpašumu nodaļai viena mēneša laikā sagatavot vienošanos par grozījumiem 2010.gada 30.decembra patapinājuma līgumā Nr.1.1-16/938.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF