Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2015.gada 19.februārīNr. 72

protokols Nr. 5, 63. punkts

Par pilnvarojumu noslēgt/pārjaunot zemes nomas līgumus
par apbūvētas zemes nomu ar garāžu īpašniekiem

Zemes reformas rezultātā ir izveidojusies situācija, ka uz Jūrmalas pilsētas pašvaldībai (turpmāk – pašvaldība) piederošas zemes atrodas citām personām piederošas garāžas. Tā kā neviens normatīvais akts neparedz garāžas īpašnieku tiesības lietot pašvaldības zemi bez maksas, tad ar katras garāžas īpašnieku jāslēdz līgums par attiecīgajai garāžai piesaistītās zemesgabala daļas nomu. Atbilstoši Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumu Nr.735 „Noteikumi par publiskas personas zemes nomu” (turpmāk – noteikumi Nr.735) 4.punktam zemes nomas līgumu par apbūvētu publiskas personas zemesgabalu var slēgt tikai ar attiecīgo ēku (būvju) īpašnieku, tiesisko valdītāju vai lietotāju. Saskaņā ar noteikumu Nr.735 7.2.apakšpunktu apbūvēta zemesgabala nomas maksu gadā nosaka 1,5 apmērā no zemes kadastrālās vērtības.

Šobrīd uz pašvaldībai piederošiem zemesgabaliem atrodas 92 (deviņdesmit divas) citām personām piederošas garāžas:

a) uz zemesgabala Aizputes ielā 11, Jūrmalā, atrodas 5 pašvaldības īpašumā esošas garāžas ēkas un 11 citām personām piederošas garāžas ēkas;

b) uz zemesgabala Jelgavas ielā 5, Jūrmalā, atrodas 10 citām personām piederošas garāžas ēkas un 1 garāžas ēkas piederība nav zināma;

c) uz zemesgabala Drosmes ielā 5, Jūrmalā, atrodas 11 citām personām piederošas garāžas ēkas;

d) uz zemesgabala Friča Brīvzemnieka ielā 7, Jūrmalā, atrodas 49 citām personām piederošas garāžas ēkas;

e) uz zemesgabala Jelgavas ielā 2A, Jūrmalā, atrodas 10 citām personām piederošas garāžas ēkas.

Darījumu rezultātā garāžas ēku īpašnieki bieži mainās. Ar katru jauno īpašnieku ir jānoslēdz pārjaunojuma vai nomas līgums. Atbilstoši Jūrmalas pilsētas domes (turpmāk – dome) 2001.gada 7.novembra nolikumā Nr.53 „Par nekustamā īpašuma (nedzīvojamo un vasarnīcu telpu un ar tām saistīto zemes platību), kā arī atsevišķu zemesgabalu vai to daļu iznomāšanas un izīrēšanas kārtību” noteiktajam ikvienā gadījumā jautājums par pašvaldības zemes iznomāšanu tiek izskatīts Nekustamā īpašuma iznomāšanas un izīrēšanas komisijā, kas notiek reizi mēnesī, parasti mēneša otrajā pusē. Pēc tam jautājums tiek virzīts izskatīšanai uz domes Attīstības un vides komitejas un domes sēdi. Pēc domes sēdes tiek organizēts nomas līguma noslēgšanas process. Kopumā iznomāšanas process no iesnieguma saņemšanas līdz nomas līguma noslēgšanai ilgst līdz 4 mēnešiem.

Tā kā jautājumā par apbūvētas zemes iznomāšanu nomas maksas apmērs un persona, ar ko drīkst slēgt līgumu par apbūvētas zemes nomu, ir noteikti normatīvajos aktos, tad faktiski domei par apbūvētas zemes iznomāšanu nav jautājumu, ko lemt pēc būtības. Saskaņā ar likumu „Par pašvaldībām” 62.panta 4.punktu, domes priekšsēdētājs domes vārdā izdod pilnvaras, paraksta līgumu un citus juridiska rakstura dokumentus, līdz ar to racionālākai un ātrākai procesa norisei, ir iespējams pilnvarot domes priekšsēdētāju parakstīt nomas/pārjaunojuma līgumus par apbūvētas zemes nomu ar garāžu īpašniekiem bez atsevišķa domes lēmuma pieņemšanas, nosakot, ka minētos līgumus domes priekšsēdētājs ir tiesīgs parakstīt pēc jautājuma izskatīšanas Nekustamo īpašumu iznomāšanas un izīrēšanas komisijā.

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, 62.panta 4.punktu, 21.panta pirmās daļas 27.punktu, kā arī ņemot vērā Jūrmalas pilsētas domes Nekustamā īpašuma iznomāšanas un izīrēšanas komisijas 2014.gada 19.decembra sēdes lēmumu Nr.4 (protokols Nr.8-2-6/19) un Jūrmalas pilsētas domes Attīstības un vides jautājumu komitejas ārkārtas sēdes lēmumu (protokols Nr.1.2-21/3), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

Pilnvarot Jūrmalas pilsētas domes priekšsēdētāju noslēgt/pārjaunot zemes nomas līgumus par apbūvētas zemes nomu ar garāžu īpašniekiem bez atsevišķa domes lēmuma pieņemšanas, ja pirms tam ir saņemts Nekustamā īpašuma iznomāšanas un izīrēšanas komisijas lēmums par apbūvētas zemes nomu.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF