Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2015.gada 19.februārīNr. 69

protokols Nr. 5, 60. punkts

Par nekustamā īpašuma Tukuma ielā 20, Jūrmalā,
daļas nomas līguma pagarināšanu

Ar Jūrmalas pilsētas Zemes komisijas 2003.gada 7.marta lēmumu Nr.97 „Par zemesgabala izveidošanu Jūrmalā, Tukuma ielā 20” izveidots zemesgabals Tukuma ielā 20, Jūrmalā, 770 m2 platībā nekustamā īpašuma uzturēšanai.

Ar Jūrmalas pilsētas tiesas zemesgrāmatu nodaļas 2008.gada 19.septembra lēmumu īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu Tukuma ielā 20, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 026 4609, nostiprinātas Jūrmalas pilsētas pašvaldībai zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000442987.

Pamatojoties uz Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 3.decembra lēmumu Nr.963 „Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Tukuma ielā 20 lit.004 nomas līguma pagarināšanu ar V.M.” starp Jūrmalas pilsētas domi un V.M. 2010.gada 10.februārī noslēgts Nekustamā īpašuma nomas līgums Nr.1.1-16.3.2/105 par nekustamā īpašuma Tukuma ielā 20, Jūrmalā, daļas nomu, kas sastāv no ēkas ar kadastra apzīmējumu 1300 026 4609 004 un zemesgabala ar kadastra Nr.1300 026 4609 257/1000 domājamām daļām 198 m2 platībā. Nekustamā īpašuma nomas līguma Nr.1.1-16.3.2/105 termiņš ģimenes ārsta praksei ir noslēgts līdz 2015.gada 13.janvārim, noteikta telpu mēneša nomas maksa ir 18,03 EUR, papildus maksājot pievienotās vērtības nodokli.

2014.gada 9.oktobrī saņemts V.M. iesniegums ar lūgumu pagarināt nekustamā īpašuma Tukuma ielā 20 , Jūrmalā, nomas līgumu uz 10 gadiem, lai nodrošinātu turpmāku iestādes attīstību, kas nepieciešama Ķemeru iedzīvotāju veselības aprūpes nodrošināšanai un uzlabošanai.

Atbilstoši Ministru kabineta 2010.gada 8.jūnija noteikumu Nr.515 „Noteikumi par valsts un pašvaldību mantas iznomāšanas kārtību, nomas maksas noteikšanas metodiku un nomas līguma tipveida nosacījumiem ” 9.punktam, iznomātājam, ievērojot sabiedrības intereses un lietderības apsvērumus, ir tiesības līdz nomas līguma termiņa beigām izlemt, vai pagarināt attiecīgā nomas līguma termiņu vai iznomāt nomas objektu citam nomniekam šajos noteikumos noteiktajā kārtībā. Pagarinot nomas līgumu, ievēro nosacījumu, ka nomas līguma kopējais termiņš nedrīkst pārsniegt likumā „Par valsts un pašvaldību finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanu” 6.1 pantā noteikto nomas līguma termiņu, kas nav ilgāks par 12 gadiem.

Ņemot vērā to, ka no 2001.gada 1.jūnija V.M. ir vienīgā praktizējošā ģimenes ārste Ķemeros, kura veic iedzīvotāju primāro veselības aprūpi, nekustamā īpašuma Tukuma ielā 20, Jūrmalā, nomas līgums ir pagarināms uz 7 gadiem.

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, Ministru kabineta noteikumu Nr.735 „Noteikumi par publiskas personas zemes nomu” 4.punktu un 7.2.apakšpunktu, Ministru kabineta noteikumu Nr.515 „Noteikumi par valsts un pašvaldību mantas iznomāšanas kārtību, nomas maksas noteikšanas metodiku un nomas līguma tipveida nosacījumiem” 9.punktu un 67.punktu, V.M. iesniegumu (reģistrēts Jūrmalas pilsētas domē 2014.gada 9.oktobrī ar lietas Nr.1.1-39/4593-M), kā arī, ņemot vērā Jūrmalas pilsētas domes Nekustamā īpašuma iznomāšanas un izīrēšanas komisijas 2014.gada 19.decembra sēdes lēmumu (protokols Nr.8-2-6/19), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Pagarināt 2010.gada 10.februārī noslēgto Nekustamā īpašuma nomas līgumu Nr.1.1-16.3.2/105, kas noslēgts starp Jūrmalas pilsētas domi un V.M., personas kods ***, par nekustamā īpašuma Tukuma ielā 20, Jūrmalā, nomu uz septiņiem gadiem ģimenes ārsta prakses vietas uzturēšanai.

2. Noteikt zemes nomas maksu gadā 1,5% apmērā no apbūvēta zemesgabala kadastrālās vērtības, papildus maksājot pievienotās vērtības nodokli, nosakot, ka maksājumi par zemes Tukuma ielā 20, Jūrmalā, faktisko lietošanu veicami no 2015.gada 14.janvāra.

3. Noteikt telpu mēneša nomas maksu 18,03 EUR apmērā papildus maksājot pievienotās vērtības nodokli, nosakot, ka maksājumi par telpu Tukuma ielā 20, Jūrmalā, faktisko lietošanu veicami no 2015.gada 14.janvāra.

4. Jūrmalas pilsētas domes Īpašumu pārvaldes Pašvaldības īpašumu nodaļai divu mēnešu laikā organizēt šī lēmuma 1.punktā minētās Vienošanās par grozījumiem Nekustamā īpašuma nomas līgumā Nr.1.1-16.3.2/105 noslēgšanu (saskaņā ar Vienošanās paraugu lēmuma pielikumā).

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Pielikums Jūrmalas pilsētas domes
2015.gada 19.februāra lēmumam Nr.69
(protokols Nr.5, 60.punkts)

Vienošanās Nr. __________

par grozījumiem 2010.gada 10.februāra Nekustamā īpašuma nomas līgumā Nr.1.1-16.3.2/105

Jūrmalā, 2015.gada___. ______________

Jūrmalas pilsētas dome , reģistrācijas Nr.90000056357, tās priekšsēdētāja Gata Trukšņa personā, kurš rīkojas saskaņā ar likumu „Par pašvaldībām” un Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 4.februāra saistošajiem noteikumiem Nr.6 “Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” , (turpmāk – IZNOMĀTĀJS) no vienas puses, un

V.M. , personas kods ***, (turpmāk – NOMNIEKS) no otras puses, abi kopā turpmāk sauktas – Puses, pamatojoties uz Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada ___.______ lēmumu Nr. „Par nekustamā īpašuma Tukuma ielā 20, Jūrmalā, daļas nomas līguma pagarināšanu” (lēmuma noraksts pielikumā), savstarpēji noslēdz šādu vienošanos par grozījumiem Līgumā:

1. Izteikt Līguma 4.1.apakšpunktu šādā redakcijā:

„4.1. Līdzēji vienojas par OBJEKTA telpu ikmēneša nomas maksu 18,03 EUR (astoņpadsmit euro un trīs centi), neieskaitot pievienotās vērtības nodokli. OBJEKTA zemesgabala nomas maksa tiek noteikta atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem par publiskas personas zemes nomu. Līguma noslēgšanas brīdī zemesgabala nomas maksa ir 1,5% (viens komats pieci procentu) apmērā no zemesgabala kadastrālās vērtības, bet ne mazāk kā 28,00 EUR (divdesmit astoņi euro) gadā, neieskaitot pievienotās vērtības nodokli”.

2. Izteikt Līguma 4.2., 4.2.1. un 4.2.2.apakšpunktus šādā redakcijā:

„4.2. No 2015.gada 14.janvāra NOMNIEKS maksā:

4.2.1.Līgumā noteikto OBJETKA telpu nomas maksu un pievienotās vērtības nodokli, pamatojoties uz IZNOMĀTĀJA izrakstīto rēķinu, ar pārskaitījumu: Jūrmalas pilsētas dome, reģistrācijas Nr.90000056357, AS “Citadele banka”, kods PARXLV22, kontā LV31PARX0002484571015. Maksājumi tiek veikti reizi ceturksnī, par kārtējo ceturksni maksājumus veicot līdz iepriekšējā mēneša 15.datumam;

4.2.2.Līgumā noteikto OBJEKTA zemesgabala nomas maksu, pievienotās vērtības nodokli un nekustamā īpašuma nodokli, pamatojoties uz IZNOMĀTĀJA izrakstīto rēķinu, ar pārskaitījumu: Jūrmalas pilsētas dome, reģistrācijas Nr.90000056357, AS “Citadele banka”, kods PARXLV22, kontā LV64PARX0002484571003 (nekustamā īpašuma nodoklis par zemi); kontā LV58PARX0002484571014 (zemes nomas maksa). Zemes nomas maksājumi tiek veikti reizi ceturksnī, par kārtējo ceturksni maksājumus veicot līdz iepriekšējā mēneša 15.datumam”.

3. Izteikt Līguma 4.5.apakšpunktu šādā redakcijā:

„4.5. Ja Centrālās statistikas pārvaldes sniegtais patēriņa cenu indekss attiecībā pret pēdējo nomas maksas izmaiņas dienu pārsniedz 10 Nomas maksas paaugstinājumu nosaka, sākot ar trešo nomas gadu atbilstoši Centrālās statistikas pārvaldes sniegtajiem patēriņa cenu indeksiem”.

4. Izteikt Līguma 4.6.apakšpunktu šādā redakcijā:

„4.6. Ja saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem tiek no jauna ieviesti vai palielināti nodokļi, nodevas, ar nodokli apliekamais objekts vai tā vērtība. Minētajos gadījumos nomas maksas apmērs tiek mainīts, sākot ar dienu, kāda noteikta attiecīgajos normatīvajos aktos, vai ar datumu, kad mainījusies nekustamā īpašuma nodokļa likme vai apmērs, vai nekustamā īpašuma kadastrālā vērtība”.

5. Papildināt Līgumu ar 4.7.apakšpunktu šādā redakcijā:

„4.7. Reizi divos gados nākamajam nomas periodam, ja ir mainījušies IZNOMĀTĀJA OBJEKTA plānotie pārvaldīšanas izdevumi, un aprēķinātā nomas maksas izmaiņu starpība ir vismaz divi procenti”.

6. Izteikt Līguma 5.2.apakšpunktu šādā redakcijā:

„5.2. Līgums noslēgts uz laiku līdz 2022.gada 13.janvārim”.

7. Šī Vienošanās ir neatņemama 2010.gada 10.februārī noslēgtā Nekustamā īpašuma nomas līguma Nr.1.1-16.3.2/105 sastāvdaļa.

8. Vienošanās sagatavota latviešu valodā uz 2 (divām) lapām 2 (divos) eksemplāros, viens eksemplārs atrodas pie NOMNIEKA, otrs eksemplārs pie IZNOMĀTĀJA. Abiem Vienošanās eksemplāriem ir vienāds juridisks spēks.

9. Līdzēju rekvizīti

IZNOMĀTĀJS

Jūrmalas pilsētas dome

N/M reģ. Nr.90000056357

Jomas ielā 1/5, Jūrmalā, LV-2015

NOMNIEKS

V.M.,

personas kods ***,

***

____________________________ _____________________________

(G.Truksnis)  (V.M.)


Lejupielāde: DOC un PDF