Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2015.gada 19.februārīNr. 68

protokols Nr. 5, 59. punkts

Par telpu nomu Jūrmalas pilsētas domes
struktūrvienību darba nodrošināšanai

Lai nodrošinātu lietderīgu pašvaldības funkciju izpildi, būvniecības procesa tiesiskumu, kontroli un 2014.gada 1.oktobrī spēkā stājušos Būvniecības likuma un citu būvniecību regulējušo normatīvo aktu izpildi, 2015.gada 1.janvārī spēkā stājās grozījumi Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2010.gada 4.februāra saistošajos noteikumos Nr.6 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums”, kas nosaka, ka Jūrmalas pilsētas domes Pilsētsaimniecības pārvaldes Būvniecības nodaļas uzdevumi iekļauti Jūrmalas pilsētas domes Attīstības pārvaldes Būvniecības projektu vadības nodaļas uzdevumos. Līdz ar to Jūrmalas pilsētas domes Pilsētsaimniecības pārvaldes Būvniecības nodaļas uzdevumus turpmāk veiks Jūrmalas pilsētas domes Attīstības pārvaldes Būvniecības projektu vadības nodaļa. Ņemot vērā darba apjoma palielināšanos, ir nepieciešams palielināt arī šīs nodaļas darbinieku skaitu. Šobrīd, pamatojoties uz 2014.gada 26.martā noslēgto telpu nomas līgumu Nr.1.2-16.3/406 Attīstības pārvalde atrodas telpās Dubultu prospektā 2, Jūrmalā, taču daļa Būvniecības projektu vadības nodaļas darbinieku telpu trūkuma dēļ atrodas telpās Jomas ielā 1/5, Jūrmalā. Lai nodrošinātu efektīvu un kvalitatīvu darbu, visus nodaļas darbiniekus jāizvieto vienā ēkā. Šobrīd ēkā Dubultu prospektā 2, Jūrmalā, brīvu telpu vairs nav.

Jūrmalas pilsētas domes Kultūras nodaļa šobrīd aizņem telpas Dubultu prospektā 1, Jūrmalā, tomēr telpu skaits nav pietiekams Kultūras nodaļas funkciju veikšanai. Šajā ēkā atrodas arī Jūrmalas pilsētas domes Izglītības nodaļa. 2015.gada 2.februārī spēkā stājās grozījumi Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2010.gada 4.februāra saistošajos noteikumos Nr.6 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums”, ar kuriem izveidota Jūrmalas pilsētas domes Izglītības pārvalde, kas pārņems arī pašreizējās Izglītības nodaļas funkcijas. Līdz ar to Izglītības pārvaldei nepieciešamas papildu telpas Dubultu prospektā 1, Jūrmalā. Ņemot minēto, ir lietderīgi pārvietot Kultūras nodaļu uz telpām, kas atbilstu nodaļas prasībām, līdz ar to atbrīvojot telpas Izglītības pārvaldes darba nodrošināšanai.

Jūrmalas pilsētas domes Pilsētsaimniecības pārvaldes Iepirkumu birojs šobrīd atrodas telpās Jomas ielā 10, Jūrmalā. Minētās telpas ir sliktā tehniskā stāvoklī un neatbilst vides veselības prasībām.

Lai nodrošinātu Jūrmalas pilsētas domes Attīstības pārvaldes Būvniecības projektu vadības nodaļas, Kultūras nodaļas un Pilsētsaimniecības pārvaldes Iepirkuma biroja funkciju un pienākumu veikšanu, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 5.punktu un 24.pantu, likuma „Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likums” 63.panta otro daļu, Ministru kabineta 2013.gada 29.oktobra noteikumiem Nr.1191 „Kārtība, kādā publiska persona nomā nekustamo īpašumu no privātpersonas vai kapitālsabiedrības un publicē informāciju par nomātajiem un nomāt paredzētajiem nekustamajiem īpašumiem”, Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2010.gada 4.februāra saistošo noteikumu Nr.6 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” 2.pielikumu un 2015.gada 4.februāra Attīstības un vides jautājumu komitejas atzinumu (protokols Nr.1.2-21/4), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Uzdot Īpašumu pārvaldes Pašvaldības īpašumu nodaļai organizēt piedāvājumu atlasi nekustamā īpašuma nomai Attīstības pārvaldes Būvniecības projektu vadības nodaļas, Kultūras nodaļas un Pilsētsaimniecības pārvaldes Iepirkumu biroja izvietošanai.

2. Izveidot Iznomāšanas pretendentu piedāvājumu izvērtēšanas komisiju šādā sastāvā:

Komisijas vadītājs: A.Grants – izpilddirektora p.i.;

Komisijas locekļi: E.Stobovs – Attīstības pārvaldes vadītāja p.i.;

I.Brača – Budžeta nodaļas vadītāja;

A.Tjarve – Juridiskā nodrošinājuma nodaļas juriskonsulte;

I.Dreika – Pašvaldības īpašumu nodaļas vadītāja p.i.;

A.Miltiņa – Kultūras nodaļas vadītāja p.i.;

G.Smalkā – Pilsētsaimniecības pārvaldes vadītāja p.i.

3. Apstiprināt nomas piedāvājumu iesniegšanas kārtību saskaņā ar šī lēmuma 1.pielikumu.

4. Apstiprināt nomas sludinājumā publicējamo informāciju saskaņā ar šī lēmuma 2.pielikumu.

5. Uzdot Iznomāšanas pretendentu piedāvājumu izvērtēšanas komisijai ne vēlāk kā piecu darba dienu laikā pēc nomas piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām izvērtēt iesniegtos iznomāšanas pretendentu piedāvājumus un sniegt atzinumu par atlases rezultātiem.

6. Uzdot Īpašumu pārvaldes Pašvaldības īpašumu nodaļai, pamatojoties uz Iznomāšanas pretendentu piedāvājumu izvērtēšanas komisijas atzinumu, sagatavot Jūrmalas pilsētas domes lēmuma projektu par izvērtēšanas rezultātu apstiprināšanu un nekustamā īpašuma nomas līguma noslēgšanu Attīstības pārvaldes Būvniecības projektu vadības nodaļas, Kultūras nodaļas un Pilsētsaimniecības pārvaldes Iepirkumu biroja darba nodrošināšanai.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis1.pielikums Jūrmalas pilsētas domes

2015.gada 19.februāra lēmumam Nr.68

(protokols Nr.5, 59.punkts)

nomas piedāvājumu iesniegšanas kārtība

1. Nomas piedāvājumu atlasi organizē Jūrmalas pilsētas dome (turpmāk – Nomnieks). Saņemtos iznomāšanas pretendentu piedāvājumus apkopo Īpašumu pārvaldes Pašvaldības īpašumu nodaļa (turpmāk – Pašvaldības īpašumu nodaļa).

2. Pēc Nomnieka lēmuma, par telpu nomu Jūrmalas pilsētas domes struktūrvienību darba nodrošināšanai, pieņemšanas, Pašvaldības īpašumu nodaļa nodrošina lēmuma 4.punktā apstiprinātā nomas sludinājuma publicēšanu Jūrmalas pilsētas domes tīmekļa vietnē www.jurmala.lv un tā izvietošanu publiski pieejamā vietā Jūrmalas pilsētas domes telpās Jomas ielā 1/5, Jūrmalā.

3. Piedāvājumu iesniegšanas kārtība:

3.1. Persona, kura vēlas piedāvāt nomai nekustamo īpašumu (turpmāk – Iznomāšanas pretendents), sludinājumā norādītajā termiņā un kārtībā iesniedz Nomniekam Iznomāšanas pretendenta piedāvājumu saskaņā ar formu un prasībām, kas norādītas sludinājumā;

3.2. Iznomāšanas pretendents piedāvājumu iesniedz:

3.2.1.  Jūrmalas pilsētas domes Apmeklētāju apkalpošanas centrā 20 (divdesmit) darba dienu laikā no nomas sludinājuma publicēšanas Jūrmalas pilsētas tīmekļa vietnē www.jurmala.lv;

3.2.2.  slēgtā aploksnē;

3.2.3.  uz aploksnes norāda adresātu, Iznomāšanas pretendenta nosaukumu un kontaktinformāciju, atsauci uz nomas sludinājumu.

4. Piedāvājumu vērtēšana un lēmuma pieņemšana:

4.1. Pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām Iznomāšanas pretendentu piedāvājumu izvērtēšanas komisija (turpmāk – Komisija) 5 (piecu) darba dienu laikā izvērtē iznomāšanas pretendentu piedāvājumus un sniedz atzinumu par pretendentu piedāvājumu atlases rezultātiem;

4.2. Izvērtējot piedāvājumus, Komisija ņem vērā šādus nosacījumus:

4.2.1.  Nomnieka sludinājumā publicētajām prasībām funkcionāli atbilstošākais nekustamais īpašums;

4.2.2.  nekustamā īpašuma tehniskā stāvokļa atbilstība nomas sludinājumā publicētajām prasībām;

4.2.3.  nekustamā īpašuma zemākās kopējās gada uzturēšanas izmaksas;

4.2.4.  pārcelšanās izmaksas un izmaksas par nekustamā īpašuma pielāgošanu Nomnieka struktūrvienību darba nodrošināšanai.

4.3. Pēc 4.1.apakšpunktā minētā atzinuma saņemšanas Pašvaldības īpašumu nodaļa sagatavo un lēmuma pieņemšanai iesniedz izskatīšanai Jūrmalas pilsētas domes sēdē lēmuma projektu par piedāvājumu atlases rezultātu apstiprināšanu un nekustamā īpašuma nomas līguma noslēgšanu ar izvēlēto Iznomāšanas pretendentu.

4.4. 5 (piecu) darba dienu laikā pēc Nomnieka lēmuma pieņemšanas Pašvaldības īpašumu nodaļa informē Iznomāšanas pretendentu par pieņemto lēmumu.

4.5. Ja izvēlētais Iznomāšanas pretendents atsakās slēgt nomas līgumu, Nomniekam ir tiesības izbeigt atlasi bez rezultātiem vai piedāvāt nomas līguma slēgšanu nākamajam Iznomāšanas pretendentam, kas atbilst nomas sludinājumā publicētajām prasībām.

4.6. Ja noteiktajā piedāvājumu iesniegšanas termiņā nav pieteicies neviens Iznomāšanas pretendents, atlasi uzskata par nenotikušu, un Nomniekam ir tiesības izsūtīt sludinājuma tekstu tā izvēlētiem Iznomāšanas pretendentiem. Šādā gadījumā Iznomāšanas pretendentu nosaka sarunu ceļā, balstoties uz šīs kārtības 4.2.apakšpunktā minētajiem nosacījumiem.

5. Pamatojoties uz Nomnieka lēmumu par piedāvājumu atlases rezultātu apstiprināšanu un Iznomāšanas pretendenta piekrišanas saņemšanas līguma slēgšanai, Nomnieks lēmumā noteiktajā termiņa sagatavo nekustamā īpašuma nomas līgumu.

6. 10 (desmit) darba dienu laikā pēc nomas līguma noslēgšanas Pašvaldības īpašumu nodaļa publicē Jūrmalas pilsētas tīmekļa vietnē www.jurmala.lv, kā arī izvieto publiski pieejamā vietā Jūrmalas pilsētas domes telpās Jomas ielā 1/5, Jūrmalā, šādu informāciju:

6.1. nekustamā īpašuma adrese;

6.2. kadastra numurs;

6.3. platība;

6.4. lietošanas mērķis;

6.5. iznomātājs;

6.6. nomas maksas apmērs, norādot viena kvadrātmetra izmaksas mēnesī (ja apsaimniekošanas maksa ir ietverta nomas maksā, to norāda atsevišķi);

6.7. nomas līguma darbības termiņš.


2.pielikums Jūrmalas pilsētas domes

2015.gada 19.februāra lēmumam Nr.68

(protokols Nr.5, 59.punkts)

sludinājumā publicējamā informācija

Saskaņā ar Ministru kabineta 2013.gada 29.oktobra noteikumiem Nr.1191 „Kārtība, kādā publiska persona nomā nekustamo īpašumu no privātpersonas vai kapitālsabiedrības un publicē informāciju par nomātajiem un nomāt paredzētajiem nekustamajiem īpašumiem”

1. Nomnieka nosaukums, adrese un kontaktpersonas vārds, uzvārds, tālruņa numurs un elektroniskā pasta adrese.

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME, Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV-2015

Īpašumu pārvaldes Pašvaldības īpašumu nodaļas referente Elita Kalniņa: e-pasts - elita.kalnina@jpd.gov.lv, tālr.67093963.

2. Nomas objekta vēlamā atrašanās vieta, pievienojot arī nekustamā īpašuma atrašanās vietas aprakstu un tās shematisku attēlojumu kartē.

Jūrmalas pilsētas Dubultu-Majoru rajons, Pielikumā Nr.1 shematisks attēlojums kartē.

3. Nomas objekta lietošanas mērķis.

Jūrmalas pilsētas domes Attīstības pārvaldes Būvniecības projektu vadības nodaļas, Kultūras nodaļas un Pilsētsaimniecības pārvaldes Iepirkuma biroja darba nodrošināšanai.

4. Paredzamā nomas līguma termiņš.

2 (divi) gadi.

5. Nepieciešamo platību (biroja telpām norāda platību, kas aprēķināta saskaņā ar normatīvajiem aktiem par vienotajām tehniskajām prasībām valsts institūciju biroja telpām):

Kopējā lietderīgā biroja ēkas platība aptuveni 300 m2 (trīs simti kvadrātmetri). Pielikumā Nr.2 Jūrmalas pilsētas domes Attīstības pārvaldes Būvniecības projektu vadības nodaļas, Kultūras nodaļas un Pilsētsaimniecības pārvaldes Iepirkumu biroja struktūra un nepieciešamās telpas, kas atbilstu Ministru kabineta 2008.gada 21.jūlija noteikumu Nr.567 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 208-08 „Publiskas ēkas un būves”” prasībām un 2011.gada 18.janvāra Ministru kabineta ieteikumu Nr.1 „Vienotās prasības valsts institūciju biroja telpām” prasībām.

Visām minēto domes struktūrvienību darba nodrošināšanai nepieciešamajām telpām jāatrodas vienā ēkā.

6. Vēlamais īpašuma tehniskais stāvoklis.

Telpām jābūt lietošanas kārtībā, ļoti labā tehniskā un vizuālā stāvoklī bez nepieciešamības veikt papildu remontdarbus. Vēlams, lai telpas būtu mēbelētas un arhīva telpas būtu aprīkotas ar arhīva plauktu sistēmām. Pielikumā Nr.3 vēlamās tehniskās prasības - inženiertehniskie un tīklu risinājumi.

7. Citas prasības, tai skaitā specifiskas prasības telpām.

Informāciju tehnoloģiju pieslēguma iespējas, telekomunikāciju pieslēgums, ugunsdrošības sistēma, ventilācijas sistēma, tehniskās apsardzes nodrošinājums, apsaimniekošanas un uzturēšanas pakalpojumu nodrošinājums, autostāvvieta, arhīva telpa, virtuve. Telpas aprīkotas ar mēbelēm atbilstoši 2011.gada 18.janvāra Ministru kabineta ieteikumiem Nr.1 „Vienotās prasības valsts institūciju biroja telpām”.

8. Nomas piedāvājuma iesniegšana, termiņš.

Piedāvājumi noformējami atbilstoši Ministru kabineta 2013.gada 29.oktobra noteikumiem Nr.1191 „Kārtība, kādā publiska persona nomā nekustamo īpašumu no privātpersonas vai kapitālsabiedrības un publicē informāciju par nomātajiem un nomāt paredzētajiem nekustamajiem īpašumiem” prasībām – 4.pielikums.

Iznomāšanas pretendents piedāvājumu iesniedz 20 (divdesmit) darba dienu laikā no nomas sludinājuma publicēšanas Jūrmalas pilsētas tīmekļa vietnē www.jurmala.lv.

Piedāvājumi tiek iesniegti slēgtā aploksnē Jūrmalas pilsētas domes Apmeklētāju apkalpošanas centrā Jomas ielā 1/5, Jūrmalā, (1.stāvā) uz aploksnes norādot adresātu, Iznomāšanas pretendenta nosaukumu un kontaktinformāciju, atsauci uz nomas sludinājumu.


1.pielikums

Sludinājumā publicējamai informācijai

Pielikums Nr.1 PDF

2.pielikums

Sludinājumā publicējamai informācijai

Telpām jāatbilst Ministru kabineta 2008.gada 21.jūlija noteikumu Nr.567 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 208-08 „Publiskas ēkas un būves”” prasībām un 2011.gada 18.janvāra Ministru kabineta ieteikumiem Nr.1 „Vienotās prasības valsts institūciju biroja telpām”.

Domes struktūrvienību darba nodrošināšanai vēlamās telpas:

Struktūrvienība

Telpas

Darbinieku skaits

Vēlamais telpu skaits

Prasības

Būvniecības projektu vadības nodaļa

Vidējā līmeņa vadītāja darba telpa

1

1

Darbinieku darba telpas

7

2 vai 3

Viena no telpām ar 1 darba vietu vadītāja vietniekam

Arhīvs

1

Aprīkots ar arhīva plauktu sistēmām.

Kultūras nodaļa

Vidējā līmeņa vadītāja darba telpa

1

1

Darbinieku darba telpas

3

1 vai 2

Iespēja vienā no telpām uzglabāt apjomīgu dokumentāciju

Iepirkumu birojs

Vidējā līmeņa vadītāja darba telpa

1

1

Darbinieku darba telpas

4

2

Telpa, kurā uzglabāt 7 ugunsdrošos skapjus ar dokumentiem

1

Var izvietot kabinetos, ja atļauj platība

Iepirkumu Komisiju darba telpa

1

Šāda telpa būtu vēlama, bet ir iespējams Komisijas darbu organizēt arī apspriežu vai semināru telpā

Telpas struktūrvienību kopējai lietošanai

Apspriežu telpa

1

Semināru telpa ar 20-25 cilvēku ietilpību

1

Vismaz 24-30 m2

Biroja virtuve/atpūtas telpa

1

Tualetes telpa

2

Atsevišķi vīriešu un sieviešu tualete3.pielikums

Sludinājumā publicējamai informācijai

Prasības telpu tehniskajam stāvoklim

Vēlamie inženiertehniskie un tīklu risinājumi

ēkas konstrukcijām,

tai skaitā nesošās konstrukcijas, ārējās norobežojošās konstrukcijas, blīvās konstrukcijas, fasāžu sistēmas, logi, jumti

Paredzamais ekspluatācijas ilgums – 50 gadu.

Ugunsdrošība atbilstoši būvnormatīviem, kas nosaka būvju ugunsdrošību un ugunsdrošības normas.

Siltumtehniskās īpašības atbilstoši būvnormatīviem, kas nosaka ēku norobežojošo konstrukciju siltumtehniku, energoefektivitātes pasākumus.

Skaņas izolācija atbilstoši būvnormatīviem, kas nosaka būvakustikas prasības

ārējās inženierkomunikācijas, tai skaitā ārējie siltumapgādes tīkli, ārējie aukstumapgādes tīkli, ārējie ūdensapgādes un kanalizācijas tīkli, ārējie lietus ūdens savākšanas tīkli.

Saskaņā ar pakalpojumu sniedzēja un pašvaldību institūciju saistošajiem tehniskajiem noteikumiem.

Saskaņā ar būvnormatīviem, kas nosaka ūdensapgādes un kanalizācijas prasības, un pašvaldību institūciju saistošajiem tehniskajiem

klimata raksturlielumi telpās

Saskaņā ar būvnormatīvu, kas nosaka ēku norobežojošo konstrukciju siltumtehniku (piemēram, saskaņā ar standartiem LVS EN 13779:2007 "Nedzīvojamo ēku ventilācija. Ventilācijas un gaisa kondicionēšanas sistēmu veiktspējas prasības” LVS EN 13779:2007 un LVS CR 1752 "Ēku ventilācija – Iekštelpu vides projektēšanas kritēriji", par pamatu ņemot "B" klases raksturojumus

apkure

Saskaņā ar būvnormatīviem, kas nosaka ēku energoefektivitātes prasības

pretdūmu aizsardzības ventilācijas sistēmas

Saskaņā ar būvnormatīviem, kas nosaka būvju ugunsdrošību un ugunsdrošības normas

ūdensapgāde un kanalizācija

Saskaņā ar būvnormatīviem, kas nosaka ūdensapgādes un kanalizācijas prasības

nepārtrauktās barošanas avots (UPS)

  • avārijas apgaismojumam
  • videonovērošanas sistēmām
  • piekļuves kontroles sistēmām
  • ēkas vadības un automātikas sistēmas kontrolieriem un datoriem
  • apsardzes signalizācijas sistēmai
  • ugunsgrēka signalizācijas sistēmai un tās automātikai,
  • datoriem apsardzes telpā

elektrības gaismekļu, slēdžu un kontaktrozešu, kā arī citu elektroierīču izpildījums

  • IP20 – tipiskās biroja telpās
  • IP44 – tehniskās telpās, palīgtelpās
  • IP20 līdz IP55 – tualetes un dušas telpās

IP23 līdz IP65 – uz fasādes un teritorijā (saskaņā ar standartu LVS HD 60364-7-701 "Zemsprieguma elektroietaises”

darba apgaismojuma līmenis telpās

saskaņā ar standartu LVS EN 12464-1 "Gaisma un apgaismojums – Darbvietu apgaismojums – 1.daļa: Darbvietas telpās"

sakaru sistēmas

pieslēgums ārējiem telekomunikāciju tīkliem


4.pielikums

Sludinājumā publicējamai informācijai

Iznomāšanas pretendenta piedāvājums

apstiprināts ar Ministru kabineta 2013.gada 29.oktobra noteikumiem Nr.1191

„ Kārtība, kādā publiska persona nomā nekustamo īpašumu no privātpersonas vai kapitālsabiedrības un publicē informāciju par nomātajiem un nomāt paredzētajiem nekustamajiem īpašumiem”

Nr.

p.k.

Pieprasītā informācija

Iznomāšanas

pretendenta sniegtā

informācija

1.

Fiziskas personas vārds, uzvārds, personas kods, deklarētās dzīvesvietas adrese, elektroniskā

pasta adrese (ja ir) un tālrunis, juridiskas personas (arī personālsabiedrības) nosaukums

(firma), reģistrācijas numurs, juridiskā adrese, elektroniskā pasta adrese (ja ir) un tālrunis

2.

Iznomāšanas pretendenta pārstāvja vārds, uzvārds, personas kods (ja ir), elektroniskā pasta

adrese (ja ir) un tālruņa numurs

3.

Nekustamā īpašuma adrese, kadastra numurs, platība un lietošanas mērķis, pievienojot

nekustamā īpašuma atrašanās vietas aprakstu

4.

Nekustamā īpašuma apraksts, tai skaitā informācija par nekustamā īpašuma tehnisko stāvokli

(pievienojot fotoattēlus), telpu plānojums un cita informācija, kas var raksturot piedāvāto nomas

objektu

5.

Apliecinājums, ka nepastāv tiesiski šķēršļi nekustamā īpašuma iznomāšanai vai nodošanai apakšnomā (ja attiecināms)

6.

Informācija par nekustamā īpašuma kopējām faktiskajām izmaksām iepriekšējā periodā, kas nav

mazāks par 12 mēnešiem

7.

Informācija par nekustamā īpašuma kopējām plānotajām izmaksām nākamajam periodam, kas

nav mazāks par 12 mēnešiem, tai skaitā*:

7.1.

nomas maksas apmērs, norādot viena kvadrātmetra izmaksas mēnesī, un apsaimniekošanas

pakalpojumu izdevumi saskaņā ar nomas sludinājumam pievienotajā apsaimniekošanas

programmā norādītajām pozīcijām ___________________ (papildina nomnieks), norādot

vienas vienības izmaksas

7.2.

nomnieka nomas sludinājumā norādīto specifisko prasību nodrošināšanas izmaksas

7.3.

komunālo pakalpojumu izmaksas

7.4.

kapitālieguldījumi, ja tādi ir nepieciešami

*Norādītās plānotās izmaksas, izņemot izmaksas par apkuri, auksto un karsto ūdeni, kanalizāciju, elektrību un atkritumu izvešanu, iznomāšanas pretendentam ir saistošas, slēdzot līgumu ar nomnieku.


Lejupielāde: DOC un PDF