Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2015.gada 19.februārīNr. 67

protokols Nr. 5, 50. punkts

Par zemes ierīcības projekta un zemes vienību
robežu pārkārtošanas apstiprināšanu
Upes ielā 13, Jūrmalā, un Upes ielā 15A, Jūrmalā

Izskatot sabiedrības ar ierobežotu atbildību „METRUM”, vienotais reģistrācijas Nr.40003388748, pilnvarotās personas T.R., personas kods ***, sertifikāts: sērija BA Nr.455, 2015.gada 16.janvāra iesniegumu Nr.4/a/10-2015, kas Jūrmalas pilsētas domē reģistrēts 2015.gada 23.janvārī ar Nr.14-3/264, ar lūgumu Jūrmalas pilsētas domei apstiprināt zemes īpašumu Upes ielā 13, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 014 3820 un Upes ielā 15A, Jūrmalā, kadastra apzīmējums 1300 014 3833, zemes ierīcības projektu, Jūrmalas pilsētas dome konstatē:

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „METRUM” ir saņēmusi zemes vienības Upes ielā 13, Jūrmalā, kopīpašnieku Z.S., personas kods ***, A.G., personas kods ***, un M.H., personas kods ***, kurš ir arī zemes vienības Upes ielā 15A, Jūrmalā, īpašnieks, pilnvarotās personas M.H., personas kods ***, (universālpilnvara iereģistrēta aktu un apliecinājumu reģistrā 2003.gada 21.jūlijā ar Nr.4180), iesniegumu ar lūgumu izstrādāt zemes ierīcības projektu minētajiem nekustamajiem īpašumiem.

Zemes ierīcības projekts izstrādāts saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes Pilsētplānošanas nodaļas 2014.gada 17.jūnija lēmumu Nr.14-9/136 „Par zemes ierīcības projekta izstrādes uzsākšanu zemes vienībām Upes ielā 13, Jūrmalā, Upes ielā 15A, Jūrmalā”.

Pamatojoties uz Ministru kabineta 2011.gada 12.aprīļa noteikumu Nr.288 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” 9.8.apakšpunktu, Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16.1.apakšpunktu, Ministru kabineta 2009.gada 3.novembra noteikumu Nr.1269 „Adresācijas sistēmas noteikumi” 9. un 11.punktu, Ministru kabineta 2014.gada 4.februāra noteikumu Nr.61 „Noteikumi par Apgrūtināto teritoriju informācijas sistēmas izveidi un uzturēšanu un apgrūtināto teritoriju un nekustamā īpašuma objekta apgrūtinājumu klasifikāciju” 2.2.apakšpunktu, Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu 14., 15., un 16. apakšpunktiem (apstiprināti ar Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 11.oktobra saistošajiem noteikumiem Nr.42 „Par Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojuma grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu”) un 2015.gada 4.februāra Attīstības un vides jautājuma komitejas sēdes atzinumu (protokols Nr.1.2-21/4), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Apstiprināt zemes vienību Upes ielā 13, Jūrmalā, un Upes ielā 15A, Jūrmalā, zemes ierīcības projektu saskaņā ar sabiedrības ar ierobežotu atbildību „METRUM” izstrādāto zemes ierīcības projekta lietu.

2. Apstiprināt zemes vienības Upes ielā 13, Jūrmalā, kopējā platība 2013 m2, zemes vienību robežu pārkārtošanu, atdalot zemes vienības daļu 101 m2 platībā un pievienojot to zemes vienībai Upes ielā 15A, Jūrmalā. Noteikt, ka zemes vienības Upes ielā 13, Jūrmalā, platība pēc zemes vienības atdalīšanas ir 1912 m2 saskaņā ar lēmuma pielikumu.

2.1. Noteikt, ka zemes vienībai Upes ielā 13, Jūrmalā, lietošanas mērķis ir individuālo dzīvojamo māju apbūve – 0601.

2.2. Noteikt nekustamā īpašuma apgrūtinājumus zemes vienībai Upes ielā 13, Jūrmalā (apgrūtinājumu precīzas platības tiks noteiktas veicot zemes vienības apgrūtinājuma plāna izgatavošanu):

2.2.1. Baltijas jūras un Rīgas jūras līča ierobežotas saimnieciskās darbības joslas teritorija (7311010300);

2.2.2. valsts nozīmes pilsētbūvniecības pieminekļa teritorija un objekti (7314010602);

2.2.3. ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar pašteces kanalizācijas vadu (7312010300);

2.2.4. ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar pazemes elektronisko sakaru tīklu līniju un kabeļu kanalizāciju (7312040100);

2.2.5. ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar elektrisko tīklu kabeļu līniju (7312050201);

2.2.6. ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija ap elektrisko tīklu gaisvadu līniju pilsētās un ciemos ar nominālo spriegumu līdz 20 kilovoltiem (7312050601);

2.2.7. ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar pašteces kanalizācijas vadu (7312010300);

2.2.8. ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar pazemes elektronisko sakaru tīklu līniju un kabeļu kanalizāciju (7312040100);

2.2.9. ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar gāzesvadu ar spiedienu līdz 0,4 megapaskāliem (7312080101);

2.2.10. ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar elektronisko sakaru tīklu gaisvadu līniju (7312040200).

2.3. Uzdot zemes vienības Upes ielā 13, Jūrmalā, īpašniekam nodrošināt visu pazemes un virszemes inženiertīklu saglabāšanu, kas atrodas zemesgabala teritorijā un netraucēt to ekspluatāciju.

3. Apstiprināt zemes vienības Upes ielā 15A, Jūrmalā, kopējā platība 912 m2, robežu pārkārtošanu, pievienojot no zemes vienības Upes ielā 13, Jūrmalā, atdalīto zemes vienības daļu 101 m2 platībā. Noteikt, ka zemes vienības Upes ielā 15A, Jūrmalā, platība pēc zemes vienības daļas pievienošanas ir 1013 m2 saskaņā ar lēmuma pielikumu:

3.1. Noteikt, ka zemes vienībai Upes ielā 15A, Jūrmalā, lietošanas mērķis ir individuālo dzīvojamo māju apbūve – 0601.

3.2. Zemes vienībai Upes ielā 15A, Jūrmalā, atcelt nekustamā īpašuma apgrūtinājumus, kas noteikti Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījuma Nr.100000170753 III.daļas 1.iedaļā un noteikt jaunus apgrūtinājumus (apgrūtinājumu precīzas platības tiks noteiktas veicot zemes vienības apgrūtinājuma plāna izgatavošanu):

3.2.1. Baltijas jūras un Rīgas jūras līča ierobežotas saimnieciskās darbības joslas teritorija (7311010300);

3.2.2. valsts nozīmes pilsētbūvniecības pieminekļa teritorija un objekti (7314010602);

3.2.3. ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija ap elektrisko tīklu gaisvadu līniju pilsētās un ciemos ar nominālo spriegumu līdz 20 kilovoltiem (7312050601);

3.2.4. ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar ielu vai ceļu – sarkanā līnija (7312030100);

3.2.5. ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar pazemes elektronisko sakaru tīklu līniju un kabeļu kanalizāciju (7312040100);

3.2.6. ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar elektrisko tīklu kabeļu līniju (7312050201);

3.2.7. ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar gāzesvadu ar spiedienu līdz 0,4 megapaskāliem (7312080101);

3.2.8. ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija ap ūdensvadu, kas atrodas līdz 2 metru dziļumam (7312010101);

3.2.9. ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar pašteces kanalizācijas vadu (7312010300).

3.3. Uzdot zemes vienības Upes ielā 15A, Jūrmalā, īpašniekam nodrošināt visu pazemes un virszemes inženiertīklu saglabāšanu, kas atrodas zemesgabala teritorijā un netraucēt to ekspluatāciju.

Šo lēmumu saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 70.panta pirmo daļu, 76.panta pirmo un otro daļu, 79.panta pirmo daļu, 188.panta otro daļu un 189.panta pirmo daļu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas pieteikumu iesniedzot Administratīvās rajona tiesas attiecīgajā tiesu namā pēc pieteicēja adreses [fiziskā persona — pēc deklarētās dzīvesvietas adreses, papildu adreses (Dzīvesvietas deklarēšanas likuma izpratnē) vai nekustamā īpašuma atrašanās vietas, juridiskā persona — pēc juridiskās adreses].

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Pielikums PDF


Lejupielāde: DOC un PDF