Paziņojums publicēts Latvijas Republikas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" 25.02.2015. Stājas spēkā 26.02.2015.
Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā

Zaudējis spēku ar domes 2015.gada 7.maija 203.lēmumu

2015.gada 19.februārīNr. 65

protokols Nr. 5, 56. punkts

Par lokālplānojuma teritorijai Jūrmalā starp Ērgļu ielu, Madonas ielu,
dzelzceļu un pludmali galīgās redakcijas apstiprināšanu

Ar Jūrmalas pilsētas domes (turpmāk – Dome) 2013.gada 30.maija lēmumu Nr.354 „Par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu teritorijai Jūrmalā starp Ērgļu ielu, Madonas ielu, dzelzceļu un pludmali un darba uzdevuma apstiprināšanu” tika uzsākta lokālplānojuma izstrāde.

Domē 2015.gada 30.janvārī ir iesniegta lokālplānojuma teritorijai Jūrmalā starp Ērgļu ielu, Madonas ielu, dzelzceļu un pludmali galīgā redakcija.

Saskaņā ar Ministru kabineta 2012.gada 16.oktobra noteikumu Nr.711 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 92.1.apakšpunktu un Domes Attīstības un vides jautājumu komitejas 2015.gada 4.februāra atzinumu (protokols Nr.1.2-21/4), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Apstiprināt lokālplānojuma teritorijai Jūrmalā starp Ērgļu ielu, Madonas ielu, dzelzceļu un pludmali galīgo redakciju saskaņā ar pielikumu, un iepazīstināt ar to sabiedrību.

2. Uzdot lokālplānojuma izstrādes vadītājam nodrošināt lokālplānojuma publiskošanu, nosakot termiņu trīs nedēļas, kurā sabiedrībai ir iespēja iepazīties ar lokālplānojuma teritorijai Jūrmalā starp Ērgļu ielu, Madonas ielu, dzelzceļu un pludmali galīgo redakciju.

3. Uzdot Domes Mārketinga, sabiedrisko attiecību un ārējo sakaru pārvaldes Sabiedrisko attiecību nodaļai nodrošināt paziņojuma par lokālplānojuma teritorijai Jūrmalā starp Ērgļu ielu, Madonas ielu, dzelzceļu un pludmali galīgās redakcijas apstiprināšanu un iespēju iepazīties ar lokālplānojuma galīgo redakciju vietējā pašvaldības laikrakstā un pašvaldības tīmekļa vietnē.

4. Uzdot Domes Pilsētplānošanas nodaļai nodrošināt paziņojuma par lokālplānojuma teritorijai Jūrmalā starp Ērgļu ielu, Madonas ielu, dzelzceļu un pludmali galīgās redakcijas apstiprināšanu un iespēju iepazīties ar lokālplānojuma galīgo redakciju publicēšanu oficiālajā izdevumā „Latvijas Vēstnesis”.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Pielikums Nr.1 PDF

Pielikums Nr.2 PDF

Pielikums Nr.3 PDF

Pielikums Nr.4 PDF

Pielikums Nr.5 PDF

Pielikums Nr.6 PDF

Pielikums Nr.7 PDF

Pielikums Nr.8 PDF

Pielikums Nr.9 PDF

Pielikums Nr.10 PDF

Pielikums Nr.11 PDF

Paskaidrojuma raksts PDF


Lejupielāde: DOC un PDF