Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2015.gada 19.februārīNr. 63

protokols Nr. 5, 54. punkts

Par detālplānojuma projekta zemesgabalam Dzintaru prospektā 47, Jūrmalā,
nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai

Ar Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 9.oktobra lēmumu Nr.467 „Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Dzintaru prospektā 47, Jūrmalā” tika uzsākta detālplānojuma projekta izstrāde.

Jūrmalas pilsētas domes Pilsētplānošanas nodaļā ir iesniegts sagatavotais detālplānojuma projekts.

Saskaņā ar Ministru kabineta 2012.gada 16.oktobra noteikumu Nr.711 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 108.1.punktu un ar Jūrmalas pilsētas domes Attīstības un vides jautājumu komitejas 2015.gada 4.februāra atzinumu (protokols Nr.1.2-21/4), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Nodot publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai detālplānojuma projektu zemesgabalam Dzintaru prospektā 47, Jūrmalā saskaņā ar pielikumu.

2. Detālplānojuma izstrādes vadītājam organizēt detālplānojuma projekta zemesgabalam Dzintaru prospektā 47, Jūrmalā, publisko apspriešanu, nosakot publiskās apspriešanas termiņu četras nedēļas.

3. Jūrmalas pilsētas domes Mārketinga, sabiedrisko attiecību un ārējo sakaru pārvaldes Sabiedrisko attiecību nodaļai publicēt paziņojumu vietējā pašvaldības laikrakstā un pašvaldības tīmekļa vietnē par detālplānojuma projekta zemesgabalam Dzintaru prospektā 47, Jūrmalā, publisko apspriešanu, nodrošinot iespēju iepazīties ar detālplānojuma projektu pašvaldības tīmekļa vietnē.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Pielikums Nr.1 PDF

Pielikums Nr.2 PDF

Pielikums Nr.3 PDF


Lejupielāde: DOC un PDF