Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2015.gada 19.februārīNr. 59

protokols Nr. 5, 49. punkts

Par Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 27.decembra lēmuma Nr.745
„Par vidi degradējošām būvēm Bulduru prospektā 131 un 131 k-1, Jūrmalā,
kadastra apzīmējumi 1300 004 2703 001, 1300 004 2704 001” atcelšanu

Pamatojoties uz sabiedrības ar ierobežotu atbildību „LIELUPES PRIEDES”, vienotais reģistrācijas Nr.50003648171, (turpmāk – Iesniedzējs) 2015.gada 22.janvāra iesniegumu, kas reģistrēts ar Nr.14-3/252 (turpmāk – Iesniegums) ar lūgumu atzīt par spēku zaudējušu 2013.gada 27.decembra Jūrmalas pilsētas domes (turpmāk - Dome) lēmumu Nr.745 „Par vidi degradējošām būvēm Bulduru prospektā 131 un 131 k-1, Jūrmalā, kadastra apzīmējumi 1300 004 2703 001, 1300 004 2704 001” (turpmāk – Lēmums Nr.745 ) un izvērtējot lietas materiālus, Dome konstatēja šādus lietā svarīgus faktus:

Saskaņā ar Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumiem Nr.5152 un Nr.220, kā nekustamā īpašuma Bulduru prospektā 131 un 131 k-1, Jūrmalā, īpašnieks ir reģistrēts Iesniedzējs ,  pamatojoties uz 2004.gada 3.februārī noslēgto pirkuma līgumu.

[1] Domes Pilsētplānošanas nodaļa (turpmāk - Pilsētplānošanas nodaļa) 2013.gada 8.novembrī sagatavoja atzinumu Nr.488 par būves pārbaudi. Pārbaudot nekustamā īpašuma ēkas Bulduru prospektā 131 un 131 k-1, Jūrmalā, tika konstatēts, ka dzīvojamā ēka ar kadastra apzīmējumu 1300 004 2704 001 (turpmāk – Dzīvojamā ēka) nav noslēgta, Dzīvojamā ēkā var iekļūt nepiederošas personas, radot veselībai un dzīvībai bīstamas situācijas. Dzīvojamā ēka un peldbaseins ar kadastra apzīmējumu 1300 004 2703 001 (turpmāk – Peldbaseina ēka) ar savu vizuālo izskatu bojā Jūrmalas pilsētas apkārtējo ainavu.

[2] Dome 2013.gada 27.decembrī pieņēma Lēmumu Nr.745.

[3] Dome 2014.gada 15.maijā pieņēma lēmumu Nr.219 „Par atļaujas izsniegšanu būvju nojaukšanai Bulduru prospektā 131, Jūrmalā” (turpmāk – Lēmums Nr.219).

[4] Domes Būvvaldes komisija (turpmāk – Būvvalde komisija) 2014.gada 30.jūlijā akceptēja būvprojektu Nr.1496 „Dzīvojamās mājas un baseina ēkas nojaukšana”.

[5] Būvvalde komisija 2014.gada 29.augustā izdeva būvatļauju Nr.1704.

[6] Pilsētplānošanas nodaļa 2015.gada 20.janvārī saņēma Iesniedzēja paskaidrojumu par palikušiem būvgružiem, kas ir attiecīgi pārstrādāti un tiks izmantoti jauno ēku būvniecības procesā Bulduru prospektā 131, Jūrmalā.

[7] Pilsētplānošanas nodaļa 2015.gada 16.janvārī apsekoja objektu Bulduru prospektā 131 un 131 k-1, Jūrmalā, un Būvvaldes komisija 2015.gada 23.janvārī izsniedza izziņu Nr.102 par Peldbaseina ēkas un Dzīvojamās ēkas neesību Bulduru prospektā 131 un 131 k-1, Jūrmalā .

[8] Pilsētplānošanas nodaļa 2015.gada 22.janvārī saņēma Iesniedzēja Iesniegumu ar lūgumu atzīt par spēku zaudējušu 2013.gada 27.decembra Domes Lēmumu Nr.745 .

Ņemot vērā minēto un, pamatojoties uz Administratīvā procesa likuma 85.panta pirmo daļu, Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2013.gada 26.septembra saistošo noteikumu Nr.39 „Par nekustamā īpašuma nodokli Jūrmalā” 7.punktu, Būvvaldes komisijas 2015.gada 23.janvārī izsniegto izziņu Nr.102 par būvju neesību, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

Atcelt Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 27.decembra lēmumu Nr.745 „Par vidi degradējošām būvēm Bulduru prospektā 131 un 131 k-1, Jūrmalā, kadastra apzīmējumi 1300 004 2703 001, 1300 004 2704 001”.

Šo lēmumu saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 70.panta pirmo daļu, 76.panta pirmo un otro daļu, 79.panta pirmo daļu, 188.panta otro daļu un 189.panta pirmo daļu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas pieteikumu iesniedzot Administratīvās rajona tiesas attiecīgajā tiesu namā pēc pieteicēja adreses [fiziskā persona — pēc deklarētās dzīvesvietas adreses, papildu adreses ( Dzīvesvietas deklarēšanas likuma izpratnē) vai nekustamā īpašuma atrašanās vietas, juridiskā persona — pēc juridiskās adreses].

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF