Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2015.gada 19.februārīNr. 56

protokols Nr. 5, 41. punkts

Par sociālā dzīvokļa statusa noteikšanu,
sociālo dzīvojamo telpu īres
līgumu noslēgšanu un pagarināšanu

Pamatojoties uz likuma „Par sociālajiem dzīvokļiem un sociālajām dzīvojamajām mājām” 4.panta pirmo daļu, trešās daļas 2.punktu un ceturto daļu, 11.panta pirmo un otro daļu, Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 30.maija nolikuma Nr.11 „Kārtība, kādā tiek izīrēti sociālie dzīvokļi un dzīvojamās telpas sociālajās mājās Jūrmalas pilsētā” 9., 10. un 12.punktu, ņemot vērā Jūrmalas pilsētas domes Dzīvokļu komisijas 2015.gada 3.februāra sēdes atzinumu (protokols Nr.8.1-1/1) un Jūrmalas pilsētas domes Sociālo un veselības jautājumu komitejas 2015.gada 11.februāra sēdes atzinumu (protokols Nr.1.2-25/3), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Noteikt sociālā dzīvokļa statusu īrētam pašvaldības dzīvoklim Nr.523, Nometņu ielā 2A, Jūrmalā.

2. Izbeigt dzīvojamās telpas īres līgumu un noslēgt sociālās dzīvojamās telpas īres līgumu saskaņā ar lēmuma 1.pielikumu.

3. Pagarināt sociālo dzīvojamo telpu īres līgumus saskaņā ar lēmuma 2.pielikumu.

4. Jūrmalas pilsētas domes Īpašumu pārvaldes Dzīvokļu nodaļai divu nedēļu laikā sagatavot lēmuma pielikumos minētos īres līgumus.

5. Ja viena mēneša laikā no lēmuma pieņemšanas dienas īres līgums netiek noslēgts īrnieka vainas dēļ, šis lēmums attiecīgajā daļā par konkrēto īrnieku zaudē spēku.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


1.pielikums Jūrmalas pilsētas domes
2015.gada 19.februāra lēmumam Nr.56
(protokols Nr.5, 41.punkts)

1.Par dzīvojamās telpas īres līguma izbeigšanu un sociālās dzīvojamās telpas īres līguma noslēgšanu

Nr.

p.k.

Personas vārds, uzvārds,

personas kods,

ģimenes sastāvs

Esošās dzīvojamās telpas adrese, istabu skaits,

dzīvojamā (kopējā) platība

Izīrējamās sociālās dzīvojamās telpas adrese, istabu skaits,

dzīvojamā (kopējā) platība,

personu skaits

Lēmums

1.

I.N.,***

***, Jūrmala,

***, Jūrmala,

1 istabas dzīvoklis,

17,50 (33,80) m2

1 persona

1. Izbeigt līgumu par dzīvojamās telpas ***, Jūrmalā, īri.

2. Noslēgt līgumu par sociālās dzīvojamās telpas ***, Jūrmalā, īri uz laiku līdz 31.03.2015.


2.pielikums Jūrmalas pilsētas domes
2015.gada 19.februāra lēmumam Nr.56
(protokols Nr.5, 41.punkts)

2.Par sociālo dzīvojamo telpu īres līgumu pagarināšanu

Nr.

p.k.

Personas vārds, uzvārds,

personas kods,

ģimenes sastāvs

Esošās dzīvojamās telpas adrese

Izīrējamās sociālās dzīvojamās telpas adrese, istabu skaits,

dzīvojamā (kopējā) platība,

personu skaits

Lēmums

1.

I.B.,***,

meita K.B. ***.,

dēls E.B. ***.,

dēls G.B. ***.,

dēls R.B. ***.

***, Jūrmala

***, Jūrmala,

2-istabu dzīvoklis,

18,20 (31,00) m2

5 persona

Pagarināt sociālās dzīvojamās telpas īres līgumu uz laiku 15.01.2015.-14.07.2015.

2.

K.R.,***

***, Jūrmala

***, Jūrmala,

1 istaba ar koplietošanas telpām,

18,30 (22,04) m2

1 persona

Atjaunot sociālās dzīvojamās telpas īres līgumu uz laiku 01.12.2014.-28.02.2015., maksājumus veicot par dzīvojamās telpas faktisko lietošanu laika periodā 17.07.2014.-30.11.2014.

3.

Ļ.P.,***,

vīrs V.P. ***.

***, Jūrmala

***, Jūrmala,

1-istabas dzīvoklis,

11,40 (13,60) m2

2 personas

Pagarināt sociālās dzīvojamās telpas īres līgumu uz laiku 16.01.2015.-31.01.2015.

4.

N.P.,***,

meita A.P. ***.,

meita D.P. ***.,

meita M.P. ***.,

meita V.P. ***.,

dēls N.P. ***.

***, Jūrmala

***, Jūrmala,

2-istabu dzīvoklis,

30,40 (41,80) m2

6 personas

Pagarināt sociālās dzīvojamās telpas īres līgumu uz laiku 01.01.2015.-01.07.2015.

5.

I.D.,***

***, Jūrmala

(iepriekšējā numerācijā

telpa Nr.4)

***, Jūrmala,

1 istaba ar koplietošanas telpām,

12,60 (21,42) m2

1 persona

Pagarināt sociālās dzīvojamās telpas īres līgumu uz laiku 15.01.2015.-28.02.2015.

6.

Ž.K., ***,

meita J.R. ***.,

dēls L.K. ***.,

mazdēls M.R. ***.,

bērnu tēvs I.R. ***.

***, Jūrmala

***, Jūrmala,

2 istabas ar koplietošanas telpām,

18,30 (22.04) m2 un

18,30 (22,08) m2

5 personas

Pagarināt sociālās dzīvojamās telpas īres līgumu uz laiku 15.11.2014.-28.02.2015.

7.

M.R., ***,

meita S.R. ***.,

mazmeita A.I. ***.,

mazdēls D.R. ***.,

dēls J.U. ***.,

vīrs A.R. ***.

***, Jūrmala,

***, Jūrmala,

2-istabu dzīvoklis,

30,20 (40,20) m2

6 personas

Atjaunot sociālās dzīvojamās telpas īres līgumu uz laiku 01.12.2014.-28.02.2015., maksājums veicot par dzīvojamās telpas faktisko lietošanu laika periodā 15.11.2014.-30.11.2014.

8.

G.V., ***

***, Jūrmala

***, Jūrmala,

1-istabas dzīvoklis,

18,00 (35,20) m2

1 persona

Pagarināt sociālās dzīvojamās telpas īres līgumu uz laiku 15.01.2015.-31.03.2015.

9.

V.D., ***,

meita M.D. ***.,

meita V.D. ***.,

meita V.D. ***.,

dēls I.D. ***.,

māte N.K. ***.

***, Jūrmala

***, Jūrmala,

2 istabas ar palīgtelpām,

28,40 (42,00) m2,

6 personas

Pagarināt sociālās dzīvojamās telpas īres līgumu uz laiku 12.12.2014.–11.06.2015.

10.

S.P., ***,

meita R.B. ***.,

dēls D.P. ***.

***, Jūrmala

***, Jūrmala,

1 istaba ar koplietošanas telpām,

17,80 (21,48) m2,

3 personas

Atjaunot sociālās dzīvojamās telpas īres līgumu uz laiku 01.01.2015.-31.03.2015., maksājumus veicot par dzīvojamās telpas faktisko lietošanu laika periodā 09.09.2012.-31.12.2014.

11.

S.S., ***

***, Jūrmala,

***, Jūrmala,

1-istabas dzīvoklis,

19,10 (35,40) m2,

1 persona

Atjaunot sociālās dzīvojamās telpas īres līgumu uz laiku 01.01.2015.-30.06.2015., maksājumus veicot par dzīvojamās telpas faktisko lietošanu laika periodā 01.12.2014.-31.12.2014.

12.

I.T., ***,

meita A.T. ***.,

dēls G.T. ***.,

dēls M.T. ***.

***, Jūrmala

***, Jūrmala,

1 istaba ar koplietošanas telpām,

14,60 (17,00) m2, un

1 istaba ar koplietošanas telpām

14,60 (17,00) m2,

4 personas

Atjaunot sociālās dzīvojamās telpas īres līgumu uz laiku 19.02.2015.-28.02.2015.

13.

I.P., ***

dēls N.R. ***.,

meita A.R. ***.,

dēls M.R. ***.,

dēls A.R. ***.

***, Jūrmala

***, Jūrmala,

3-istabu dzīvoklis,

44,20 (72,70) m2,

5 personas

Pagarināt sociālās dzīvojamās telpas īres līgumu uz laiku 01.01.2015.-01.07.2015.

14.

S.V., ***.

***, Jūrmala

***, Jūrmala,

1 istaba ar koplietošanas telpām,

18,30 (22,08) m2,

1 persona

Pagarināt sociālās dzīvojamās telpas īres līgumu uz laiku 01.02.2015.-31.03.2015.


Lejupielāde: DOC un PDF