Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2015.gada 19.februārīNr. 55

protokols Nr. 5, 40. punkts

Par dzīvojamo telpu īres līgumu noslēgšanu sakarā ar īrnieka maiņu

Pamatojoties uz likuma „Par dzīvojamo telpu īri” 5.panta pirmo un otro daļu, 14.panta ceturto daļu, ņemot vērā Jūrmalas pilsētas domes Dzīvokļu komisijas 2015.gada 3.februāra sēdes atzinumu (protokols Nr.8.1-1/1) un Jūrmalas pilsētas domes Sociālo un veselības jautājumu komitejas 2015.gada 11.februāra sēdes atzinumu (protokols Nr.1.2-25/3), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Noslēgt dzīvojamo telpu īres līgumus sakarā ar īrnieka maiņu saskaņā ar lēmuma pielikumu.

2. Jūrmalas pilsētas domes Īpašumu pārvaldes Dzīvokļu nodaļai divu nedēļu laikā sagatavot lēmuma pielikumā minētos īres līgumus.

3. Ja viena mēneša laikā no lēmuma pieņemšanas dienas īres līgums netiek noslēgts īrnieka vainas dēļ, šis lēmums attiecīgajā daļā par konkrēto īrnieku zaudē spēku.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Pielikums Jūrmalas pilsētas domes
2015.gada 19.februāra lēmumam Nr.55
(protokols Nr.5, 40.punkts)

Par dzīvojamo telpu īres līgumu noslēgšanu sakarā ar īrnieka maiņu

Nr.

p.k.

Personas vārds, uzvārds,

personas kods,

ģimenes sastāvs

Dzīvojamā telpas adrese,

istabu skaits, dzīvojamā (kopējā) platība, personu skaits,

iesniedzēja deklarēšanās gads

Dzīvojamās telpas īres līgums, noslēgšanas tiesiskais pamats

Lēmums

1.

Ņ.G.,***,

meita J.A. ***.,

dēls R.G. ***.,

mazmeita K.K. ***.

***, Jūrmala,

2-istabu dzīvoklis,

30,40 (45,10) m2,

4 personas,

1990.

Līgums ar īrnieku E.G.*** noslēgts 17.05.1990. uz nenoteiktu laiku. E.G. miris 24.09.2014.

Ņ.G. ir E.G. sieva.

Pilngadīgie ģimenes locekļi piekrīt līguma pārslēgšanai.

Noslēgt īres līgumu uz nenoteiktu laiku.

2.

I.L.,***

***, Jūrmala,

1-istabu dzīvoklis,

9,70 (17,10) m2,

1 persona,

2013.

Līgums ar īrnieku M.L.*** noslēgts 18.02.2011. uz nenoteiktu laiku. M.L. 01.11.2014.

I.L. ir M.L. tēvs.

Noslēgt īres līgumu uz nenoteiktu laiku.

3.

J.E.,***

***, Jūrmala,

1 -istabas dzīvoklis,

16,50 (26,40) m2,

1 persona,

2012.

Līgums ar īrnieku M.S.*** noslēgts 20.09.2011. uz nenoteiktu laiku. M.S. mirusi 14.12.2014.

J.E. ir M.S. mazdēls.

Noslēgt īres līgumu uz nenoteiktu laiku.

4.

V.R.,***

***, Jūrmala,

1-istabas dzīvoklis,

17,20 (34,10) m2,

1 persona,

2012.

Līgums ar īrnieku T.R.*** noslēgts 30.11.2009. uz nenoteiktu laiku. T.R. mirusi 10.12.2014.

V.R. ir T.R. dēls.

Noslēgt īres līgumu uz nenoteiktu laiku.


Lejupielāde: DOC un PDF