Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2015.gada 19.februārīNr. 54

protokols Nr. 5, 39. punkts

Par īrētās dzīvojamās telpas apmaiņu

Pamatojoties uz likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 24.panta pirmo daļu, saskaņā ar Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2005.gada 23.februāra saistošo noteikumu Nr.6 „Personu, kurām nepieciešama palīdzība dzīvokļa jautājumu risināšanā, reģistrācijas un palīdzības sniegšanas kārtība” 4.1.apakšpunktu, ņemot vērā Jūrmalas pilsētas domes Dzīvokļu komisijas 2015.gada 3.februāra sēdes atzinumu (protokols Nr.8.1-1/1) un Jūrmalas pilsētas domes Sociālo un veselības jautājumu komitejas 2015.gada 11.februāra sēdes atzinumu (protokols Nr.1.2-25/3), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Apmainīt īrētu dzīvojamo telpu pret citu īrējamu dzīvojamo telpu, izbeigt un noslēgt dzīvojamās telpas īres līgumu saskaņā ar lēmuma pielikumu.

2. Jūrmalas pilsētas domes Īpašumu pārvaldes Dzīvokļu nodaļai divu nedēļu laikā sagatavot lēmuma pielikumā minēto īres līgumu.

3. Ja viena mēneša laikā no lēmuma pieņemšanas dienas īres līgums netiek noslēgts īrnieka vainas dēļ, šis lēmums zaudē spēku.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Pielikums Jūrmalas pilsētas domes
2015.gada 19.februāra lēmumam Nr.54
(protokols Nr.5, 39.punkts)

Par īrētās dzīvojamās telpas apmaiņu

Nr.

p.k.

Personas vārds, uzvārds,

personas kods,

ģimenes sastāvs

Esošās dzīvojamās telpas adrese, istabu skaits, dzīvojamā (kopējā) platība

Izīrējamās dzīvojamās telpas adrese, istabu skaits,

dzīvojamā (kopējā) platība,

personu skaits

Lēmums

1.

L.I.,***

***, Jūrmala,

1 istaba ar koplietošanas telpām,

18,30 (22,08) m2

***, Jūrmala,

1 istaba ar koplietošanas telpām,

18,30 (22,12) m2

1 persona

1. Apmainīt īrētu dzīvojamo telpu ***, Jūrmalā, pret citu īrējamu dzīvojamo telpu ***, Jūrmalā.

2. Izbeigt līgumu par dzīvojamās telpas ***, Jūrmalā, īri.

3. Noslēgt līgumu par dzīvojamās telpas ***, Jūrmalā, īri uz laiku līdz 31.08.2016.


Lejupielāde: DOC un PDF