Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2015.gada 19.februārīNr. 53

protokols Nr. 5, 38. punkts

Par dzīvojamās telpas īres līguma noslēgšanu

Pamatojoties uz likuma „Par dzīvojamo telpu īri” 5.panta pirmo un otro daļu, 6.pantu, likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 13.panta ceturtās daļas 1.punkta a)apakšpunktu, Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 16.janvāra lēmumu Nr.8 „Par atzinuma sniegšanu būves Nr.001 telpu atjaunošanai Jūrmalā, Vecais ceļš 11”, ņemot vērā Jūrmalas pilsētas domes Dzīvokļu komisijas 2015.gada 3.februāra sēdes atzinumu (protokols Nr.8.1-1/1) un Jūrmalas pilsētas domes Sociālo un veselības jautājumu komitejas 2015.gada 11.februāra sēdes atzinumu (protokols Nr.1.2-25/3), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Noslēgt dzīvojamās telpas īres līgumu saskaņā ar lēmuma pielikumu.

2. Jūrmalas pilsētas domes Īpašumu pārvaldes Dzīvokļu nodaļai divu nedēļu laikā sagatavot lēmuma pielikumā minēto īres līgumu.

3. Ja viena mēneša laikā no lēmuma pieņemšanas dienas īres līgums netiek noslēgts īrnieka vainas dēļ, šis lēmums zaudē spēku.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Pielikums Jūrmalas pilsētas domes
2015.gada 19.februāra lēmumam Nr.53
(protokols Nr.5, 38.punkts)

Par dzīvojamās telpas īres līguma noslēgšanu

Nr.

p.k.

Personas vārds, uzvārds,

personas kods,

ģimenes sastāvs

Esošās dzīvojamās telpas adrese

Izīrējamās dzīvojamās telpas adrese, istabu skaits,

dzīvojamā (kopējā) platība,

personu skaits

Lēmums

1.

A.P.,***

***,

Jūrmala

***,

Jūrmala,

1-istabas dzīvoklis,

14,10 (16,20) m2

1 persona

Noslēgt dzīvojamās telpas īres līgumu uz 3 gadiem.


Lejupielāde: DOC un PDF