Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2015.gada 19.februārīNr. 52

protokols Nr. 5, 37. punkts

Par dzīvojamās telpas piešķiršanu, īres līguma noslēgšanu un personas izslēgšanu no palīdzības reģistra dzīvojamo telpu (dzīvokļu) izīrēšanā

Pamatojoties uz likuma „Par dzīvojamo telpu īri” 5.panta pirmo un otro daļu, likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 5. un 19.pantu, saskaņā ar Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2005.gada 23.februāra saistošo noteikumu Nr.6 „Personu, kurām nepieciešama palīdzība dzīvokļa jautājumu risināšanā, reģistrācijas un palīdzības sniegšanas kārtība” (turpmāk – Saistošie noteikumi) 1.5.apakšpunktu, ņemot vērā Jūrmalas pilsētas pašvaldības Dzīvokļu komisijas 2015.gada 3.februāra sēdes atzinumu (protokols Nr.8.1-1/1) un Jūrmalas pilsētas domes Sociālo un veselības jautājumu komitejas 2015.gada 11.februāra sēdes atzinumu (protokols Nr.1.2-25/3), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Piešķirt dzīvojamo telpu, noslēgt dzīvojamās telpas īres līgumu un izslēgt personu no palīdzības reģistra dzīvojamo telpu (dzīvokļu) izīrēšanā saskaņā ar lēmuma pielikumu.

2. Jūrmalas pilsētas pašvaldības Īpašumu pārvaldes Dzīvokļu nodaļai divu nedēļu laikā sagatavot lēmuma pielikumā minēto īres līgumu.

3. Ja viena mēneša laikā no lēmuma pieņemšanas dienas īres līgums netiek noslēgts īrnieka vainas dēļ, šis lēmums zaudē spēku.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Pielikums Jūrmalas pilsētas domes
2015.gada 19.februāra lēmumam Nr.52
(protokols Nr.5, 37.punkts)

Par dzīvojamās telpas piešķiršanu, īres līguma noslēgšanu un

personas izslēgšanu no palīdzības reģistra dzīvojamo telpu (dzīvokļu) izīrēšanā

Nr.

p.k.

Personas vārds uzvārds,

personas kods,

ģimenes sastāvs

Uzskaitē stāšanās gads, pamatojums

Dzīvesvietas adrese, deklarēšanās gads

Piešķiramās dzīvojamās telpas adrese, istabu skaits,

dzīvojamā (kopējā) platība, personu skaits

Lēmums

1.

E.B.,***

2008.

1.grupa, saskaņā ar Saistošo noteikumu 3.4.3.apakšpunktu,

rindas Nr.57

***, Rīga,

1999.

***, Jūrmala,

1-istabas dzīvoklis,

8,90 (15,80) m2,

1 persona

1.Piešķirt dzīvojamo telpu ***, Jūrmalā.

2.Noslēgt īres līgumu uz 3 gadiem.

3.Izslēgt E.B. no palīdzības reģistra dzīvojamo telpu (dzīvokļu) izīrēšanā.


Lejupielāde: DOC un PDF