Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2015.gada 19.februārīNr. 49

protokols Nr. 5, 33. punkts

Par dalību Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras administrētajā
Eiropas Savienības programmas „Erasmus+” projektu konkursā ar projektu „All for one”

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 10.punktu, Eiropas Savienības programmas „Erasmus+” programmas vadlīnijām, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Atbalstīt Jūrmalas Bērnu un jauniešu interešu centra dalību Eiropas Savienības programmas izglītības, apmācības, jaunatnes un sporta jomā „Erasmus+” projektu konkursā ar projekta pieteikumu „All for one” (Visi par vienu).

2. Noteikt projekta mērķi – veicināt mazākumtautību valstu jauniešiem veiksmīgu integrāciju un adaptāciju starp vienaudžiem un sabiedrībā.

3. Noteikt projekta ieguvumu – realizētā jauniešu apmaiņa uzlabojis jauniešu zināšanas par sociālo iekļaušanos mazākumtautību jauniešiem.

4. Noteikt projekta īstenošanas termiņu no 2015.gada maija līdz 2015.gada oktobrim.

5. Noteikt projekta kopējās indikatīvās izmaksas EUR 13 680, no kuriem 100% ir Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras finansējums.

6. Projekta priekšfinansējumu EUR 2736 apmērā paredzēt no Jūrmalas pašvaldības 2015.gada budžeta.

7. Projekta sagatavošanu, iesniegšanu un ieviešanu uzdot Jūrmalas Bērnu un jauniešu interešu centram.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF