Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2015.gada 19.februārīNr. 47

protokols Nr. 5, 30. punkts

Par dalību Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras
Jaunatnes politikas 2015.gadam 1.3.apakšsadaļas atklātajā projektu konkursā
„Atbalsts jauniešu centru darbības nodrošināšanai pašvaldībās
ar mērķi īstenot neformālās mācīšanās aktivitātes visiem jauniešiem,
popularizējot līdzdalību un aktīvu dzīves veidu”

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 10.punktu, Jaunatnes likuma 12.panta trešo daļu, saskaņā ar Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras 2015.gada 12.janvāra rīkojuma Nr.50 pielikumu „Jaunatnes politikas valsts programma 2015.gadam” un Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 16.maija lēmuma Nr.308 „Par Jūrmalas pilsētas Jaunatnes darba stratēģijas 2013.-2017.gadam apstiprināšanu” pielikumu „Jūrmalas pilsētas jaunatnes darba stratēģija”, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Atbalstīt Jūrmalas pilsētas domes dalību Jaunatnes politikas valsts programmas 2015.gadam 1.3.apakšsadaļas atklātajā projektu konkursā „Atbalsts jauniešu centru darbības nodrošināšanai pašvaldībās ar mērķi īstenot neformālās mācīšanās aktivitātes visiem jauniešiem, popularizējot līdzdalību un aktīvu dzīves veidu” ar projekta pieteikumu „Ar mērķi nākotnē” (turpmāk - projekts).

2. Noteikt projekta mērķi – pilnveidot jauniešu zināšanas un prasmes, veicināt uzņēmību un iesaistīšanos sabiedrības aktivitātēs, nodrošinot Jūrmalas pilsētas jauniešiem saturīgas brīvā laika pavadīšanas aktivitātes.

3. Noteikt projekta ieguvumu – pilnveidota jauniešu personība un zināšanas, veicināta jauniešu iesaistīšanās sabiedriskās aktivitātēs.

4. Noteikt projekta prognozējamo īstenošanas laiku no 2015.gada 1.aprīļa līdz 2015.gada 30.septembrim.

5. Noteikt projekta kopējās indikatīvās izmaksas EUR 4000,00 no kurām 100% ir Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras finansējums.

6. Projekta priekšfinansējumu EUR 800,00 apmērā paredzēt no Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada budžeta.

7. Projekta sagatavošanu un iesniegšanu līdz 2015.gada 27.februārim uzdot Jūrmalas pilsētas domes Attīstības pārvaldes Projektu ieviešanas nodaļai sadarbībā ar Jūrmalas Bērnu un jauniešu interešu centru.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF