Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2015.gada 19.februārīNr. 46

protokols Nr. 5, 29. punkts

Par aktīvā nodarbinātības pasākuma
„Algoti pagaidu sabiedriskie darbi” īstenošanu

Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 10. punktu, Ministru kabineta 2011.gada 25.janvāra noteikumu Nr.75 „Noteikumi par aktīvo nodarbinātības pasākumu un preventīvo bezdarba samazināšanas pasākumu organizēšanas un finansēšanas kārtību un pasākumu īstenotāju izvēles principiem” 141.5punktu un Nodarbinātības valsts aģentūras Jūrmalas filiāles 2015.gada 28.janvāra vēstuli Nr.1.1-28/966 „Par aktīvā nodarbinātības pasākuma „Algoti pagaidu sabiedriskie darbi” īstenošanu 2015.gadā”, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Īstenot aktīvo nodarbinātības pasākumu „Algoti pagaidu sabiedriskie darbi” (turpmāk – pasākums), noslēdzot līgumu ar Nodarbinātības valsts aģentūru par algoto pagaidu sabiedrisko darbu veikšanu.

2. Noteikt pasākuma īstenošanas mērķi – veicināt bezdarbnieku aktivitāti sabiedrības labā un dot bezdarbniekiem iespēju iegūt vai uzturēt darba iemaņas.

3. Noteikt pasākuma īstenošanas laiku no 2015.gada 1.marta līdz 2016.gada 31.janvārim.

4. Noteikt pasākuma kopējās izmaksas EUR 55 740,00 saskaņā ar pielikumu, t.sk.:

4.1. attiecināmo izmaksu summa EUR 29 795,00, kas 100% tiek finansēta no valsts nodarbinātības programmas speciālā budžeta līdzekļiem;

4.2. neattiecināmo izmaksu summa EUR 25 945,00, kas 100% apmērā tiek finansēta no Jūrmalas pilsētas pašvaldības budžeta.

5. Naudas plūsmas izmaiņas tiek precizētas ar kārtējā gada pašvaldības budžetu.

6. Uzdot Jūrmalas pilsētas domes Pilsētsaimniecības pārvaldes Pilsētsaimniecības un labiekārtošanas nodaļai īstenot pasākuma ieviešanu. Par pasākuma ieviešanu atbildīgo noteikt Pilsētsaimniecības un labiekārtošanas nodaļas vadītāja p.i. Zandu Sapronovu.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF